Afdeling

LedenVergadering

CONTACT

GroenLinks Haarlem bestond (als plaatselijke vereniging van samenwerkende linkse partijen) al langer dan landelijk GroenLinks. In 1990 werd de landelijke partij GroenLinks opgericht. Sindsdien zijn leden van GroenLinks die inwoner zijn van Haarlem automatisch lid van de afdeling Haarlem van GroenLinks. Het ledental is ongeveer 400.

De afdeling ontvangt via de landelijke organisatie geld per lid voor afdelingsbudget.
De afdeling heeft een gekozen bestuur bestaande uit vrijwilligers dat veel zaken regelt en organiseert.

ALV en Politiek Café

Het afdelingsbestuur organiseert o.a. Algemene Leden Vergaderingen twee keer per jaar. Daarnaast worden ook discussiebijeenkomsten georganiseerd onder de titel “Politiek Café”. Wil je de afdeling leren kennen? Kom dan de eerste vrijdag van de maand naar de vrijdagmiddagborrel van GroenLinks Haarlem. Zie voor de lokatie en tijdstip de agenda.

Communicatie

Het bestuur stuurt geregeld e-mail met informatie naar de leden. Het bestuur en m.n. de fractie levert artikelen voor de website. Op basis daarvan stelt de webmaster/fractiemedewerker een Nieuwsbrief samen. 1 Keer per maand ontvangen leden en externe relaties een Nieuwsbrief per mail.

Verkiezingen

 Voor gemeentelijke verkiezingen wordt een kandidatencommissie en een programmacommissie ingesteld.
De afdeling kan werkgroepen oprichten die de fractie ondersteunen op specifieke onderwerpen. Als leden een bijdrage willen leveren aan de afdeling kunnen ze in contact treden met het bestuur.

DWARS
Jongeren tot 28 jaar kunnen een DWARS-afdeling oprichten. DWARS is een onafhankelijke jongerenorganisatie. Af en toe is een DWARS-afdeling-Haarlem actief, indien niet actief, kan men aansluiten bij Amsterdam.

Fractie

De fractie bestaat uit 5 personen sinds de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 (plus schaduwraadslid).
Fractievoorzitter is Daphne Huysse. Schaduwraadslid Jasper Drost heeft zitting in de commissie Ontwikkeling.
De fractie heeft de taken verdeeld, zodat er telkens twee fractieleden in een raadscommissie zitting hebben.

De fractie heeft drie ondersteuners: een fractiemedewerker en een technisch voorzitter van de fractievergadering.

De fractie heeft spreekuur voor burgers enorganisaties die voor of tegen iets komen pleiten van maandag19.00 tot 19.30 uur op afspraak. Daarbij zijn in ieder geval de leden van de commissie waaronder het onderwerp valt aanwezig. Maandag om 19.30 begint de reguliere fractievergadering. Leden van de GroenLinks afdeling kunnen, op verzoek, een vergadering bijwonen.
De fractie overlegt regelmatig met de GL-fracties van de omliggende gemeenten in een Regiovergadering.
Raadsleden besteden gemiddeld 20 uur of meer aan hun werk; vaak hebben zij er nog een baan naast. Zij krijgen een vergoeding van ongeveer 1300 euro per maand, 10% daarvan gaat naar de landelijke partij.
Raadsleden vergaderen, nemen stukken door en onderhouden contacten met de stad door informatieavonden te bezoeken, gesprekken met burgers en belanghebbenden/deskundigen en werkbezoeken af te leggen.

De wethouder

In het College heben zitting D66, PvdA,GroenLinks en CDA. Elk met 1 wethouder, D66 heeft als grootste partij twee wethouders.
GroenLinks wethouder is Cora-Yfke Sikkema zij heeft o.a. Mobiliteit, Beheer en onderhoud, Duurzaamheid en Wijkgericht werken in haar portefeuille.

Het gemeentebestuur

De Raad is het hoogste orgaan van de gemeente. De Raad is de volksvertegenwoordiging, zij stelt de kaders vast waarbinnen het College met haar ambtenaren kan opereren, zij controleert het College. 1 Keer per drie weken wordt een Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur, gehouden. Ter voorbereiding vinden er twee keer commissievergaderingen plaats. Alle vergaderingen vinden plaats op donderdag. De commissie Beheer en Bestuur vergadert van 17.00 – 19.50 uur en de commissies Ontwikkeling en Samenleving tussen 20.00 – 23.00 uur. Alle vergaderingen zijn uiteraard openbaar. In de raadscommissievergaderingen kunnen burgers en organisaties inspreken.

Bestuur

Het  bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken binnen GroenLinks Haarlem, voor een goede organisatie van de afdeling en voor het opzetten van politiek debat. Ook is het bestuur eindverantwoordelijk voor de totstandkomig van het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst (indiening) en de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen.

De bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering.

Bestuursleden

 

Het bestuur telt maximaal 7 leden. Het huidige bestuur bestaat uit:

 

Adri Zuidervaart
voorzitter@groenlinkshaarlem.nl

06-83 53 63 10

Peter van der Mark - secretaris
secretaris@groenlinkshaarlem.nl

023-5366629 of 06-41723088

Ikiena van der Sluis - Penningmeester

penningmeester@groenlinkshaarlem.

Marian van Miert - Bestuurslid

Elmar Otter - Bestuurslid

groenlinks@elmarotter.eu

06-506 171 60

Mail het bestuur