Abid Azannay

Abid Azannay

Raadslid; Commissie Beheer en Commissie Samenleving

Abid Azannay 39 jaar. Vanaf 2006 ben ik raadslid voor GroenLinks Haarlem. Ik heb me bezig gehouden met onder andere met welzijn, sport, volksgezondheid, jeugdbeleid, sociale zaken en werkgelegenheid. In mijn functie als jongerenwerker heb ik veel contact met jongeren, hun ouders, (buurt)bewoners, wijkraden, hulpverleningsinstanties en zelforganisaties. Kortom met één been in de samenleving en met het andere been in de politieke arena! Door te zien en horen wat er leeft onder de mensen en zaken die mij aan het hart gaan op de politieke agenda te zetten, geef ik invulling aan mijn raadslidmaatschap.

Ik ga voor een sociale en eerlijke samenleving waarin mensen die het zelf niet redden de juiste ondersteuning en begeleiding krijgen. Juist in deze onzekere en moeilijke tijden moeten we mensen perspectief bieden. Zo vind ik dat de gemeente zich meer moet inspannen om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Zeker de positie van de allochtone jongeren voor wie het vinden van een baan steeds lastiger wordt en leerwerkplaatsen en stages vaak onvindbaar zijn. Dit kan de gemeente vormgeven door het bedrijfsleven te stimuleren te investeren in meer werkgelegenheid voor jongeren. Een ander heel belangrijk punt van aandacht vind ik dat er duidelijkheid komt omtrent de opvang van dak- en thuislozen. De huidige opvanglocaties van dag- en nachtopvang voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De afgelopen jaren is er veel discussie geweest rondom het realiseren van een maatschappelijke opvang waar deze mensen opgevangen zouden kunnen worden, maar er is nog steeds niks voor deze groep gerealiseerd! Ik vind dat hierin snel stappen genomen moeten worden omdat iedereen recht heeft op passende opvang. 

Op het gebied van de jeugdzorg zijn er veel veranderingen op handen, want vanaf 2015 ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeenten. GroenLinks maakt zich er zorgen over dat het motief van deze transitie en transformatie van de jeugdzorg gelegen is in bezuiniging. Ik vind dat je de zorg voor de jeugd nooit zou moeten vormgeven met kostenbesparing als basis omdat hiervan kinderen en hun gezinnen de dupe worden. Voor de concrete uitvoering van het beleid zijn verschillende welzijnsorganisaties verantwoordelijke, zoals bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin, maar de gemeente dient hierbij de regie te houden. Door contact te houden met stadsgenoten en te luisteren naar hun ervaringen wil ik vanuit mijn rol als raadslid voor GroenLinks eraan bijdrage dat de veranderingen in de jeugdzorg, een verbetering worden!