Egelantier
Egelantier

Burgerinitiatief ‘De Egelantier’

Een aantal burgers heeft een burgerinitiatief ondernomen voor het instellen van een haalbaarheidsonderzoek of het gebouw de Egelantier kan worden behouden voor cultuur. GroenLinks heeft daar tegengestemd omdat wij niet geloven dat het haalbaar is om de Egelantier op een goede en betaalbare manier te renoveren en te verbouwen én daarna te kunnen exploiteren.

De Egelantier was onderdeel van het Sint Elisabeth Gasthuis tot 1973. Daarna betrok een bonte stoet aan culturele instellingen het gebouw de Egelantier en om de hoek op Groot Heiligland. Het gebouw de Egelantier werd niet of nauwelijks onderhouden en langzaam werd het duidelijk dat het gebouw te groot en te kostbaar was voor de gemeente om te onderhouden. En culturele instellingen te blijven huisvesten.

Het gebouw moest verkocht worden.

De instellingen werden herplaatst en het gebouw kwam leeg te staan.

De eerste poging om het gebouw te verkopen had geen resultaat.

Na aanvullend onderzoek bleek het haalbaar te zijn om het gebouw te verkopen met een hotelfunctie, woonfunctie en ook een ruimte voor cultuur-maatschappelijke doeleinden.

Ondertussen staat het gebouw echter leeg en dat heeft mensen aan het denken gezet. Is de Egelantier een oplossing voor de huisvestingswens van De Pletterij? Nieuw Vide heeft waarschijnlijk een huisvestingsprobleem en moet daar echt een hotel komen?

De voorzitter van de Pletterij is samen met andere betrokken bewoners van Haarlem, die liever geen hotel in de Egelantier willen, gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn. Zij hebben gesproken met andere mogelijk geïnteresseerde culturele partijen. Dat cumuleerde in een burgerinitiatief met de vraag om een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren of de Egelantier betaalbaar geschikt gemaakt zou kunnen worden voor meerdere culturele instellingen. De kosten van zo’n onderzoek worden op zo’n 25.000 euro geschat.

GroenLinks heeft daarmee niet ingestemd, hoewel we het initiatief bijzonder vinden en zeer waarderen.

Waarom vindt GroenLinks het geen goed idee om een onderzoek te houden?

Daarvoor zijn belangrijke redenen:

  1. Het onderzoek zou meer vertraging betekenen in het afstoten van het gebouw, waardoor de kosten voor de gemeente nog verder zullen oplopen. Kosten die niet terug te verdienen zijn.
  2. Zowel de renovatie en/of verbouwing is zeer kostbaar en het burgerinitiatiefvoorstel en financiële begroting leunt zwaar op fondsen en bijdragen van ondernemers ter realisatie. Een groot risico is het of die fondsen en ondernemers er zijn en bijdragen zullen toezeggen.
  3. Met de opbrengsten van de beoogde verkoop wordt het achterstallig onderhoud van andere tot het Haarlems erfgoed behorende gebouwen bekostigd. Zo heeft bv Groot Heiligland (met Haarlem Museum, ABC Architectuurmuseum en 37PK) veel achterstallig onderhoud.
  4. De exploitatie zou voor een groot deel voor rekening van de gemeente komen. Daar is geen financiële ruimte voor.
  5. De grote culturele instellingen zijn nog bezig met de opgelegde bezuinigingen en het Frans Halsmuseum heeft geen 4,5 miljoen gekregen voor de beoogde verbouwing en verbetering van haar gebouwen, waaronder de gebouwen aan de Grote Markt.
  6. Er zijn grote overschrijdingen in de Haarlemse begroting en in de komende kadernota (voorjaarsnota) zal dat opgelost moet worden. Dat betekent dat alle budgetten onder druk zullen komen te staan. Extra geld voor cultuur zal heel moeilijk worden. Zeker gezien de claims van bestaande instellingen.

GroenLinks kan om bovenstaande redenen niet instemmen om 25.000 euro te besteden aan een onderzoek waarvan we niet geloven dat er betaalbare voorstellen uit voort komen. Daarbij hebben we genoeg financiële claims van- en toezeggingen aan de huidige instellingen in Haarlem.

25.000 euro is dan heel veel geld voor een uiterst kleine tot geen kans op realisatie.

Tot slot: Het gaat GroenLinks aan het hart om tegen een burgerinitiatief te stemmen. We vinden het belangrijk dat burgers zich laten horen. Maar we móeten verstandig zijn en alles afwegende is dit de enige keuze die we kunnen maken.