Kandidatenlijst GroenLinks Haarlem
Kandidatenlijst GroenLinks Haarlem

Voordracht kandidaten GroenLinks Haarlem

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 stelde de kandidatencommissie voor de de ledenvergadering van GroenLinks Haarlem de volgende concept kandidatenlijst op. Op de ledenvergadering 13 december 2017 wordt de kandidatenlijst voor GroenLlinks Haarlem definitief vastgesteld. Van de  eerste tien voorgedragen kandidaten kun je hieronder de door de kandidatenlijst opgestelde profiel lezen. 

 
 
Robbert Berkhout, 
man, 31 jaar 
 
Robbert werkt als plaatsingsbemiddelaar voor (flex-)medewerkers en de interne organisatie bij een grote GGZ-instelling te Amsterdam. Daar is hij tevens voorzitter van de ondernemingsraad (GO).  In de gemeenteraadsperiode 2014-2018 maakte hij als gemeenteraadslid deel uit van de GroenLinks–fractie. In deze periode leerde hij de kneepjes van het vak van raadslid in al zijn facetten. Hij was woordvoerder in de commissies Beheer en Ontwikkeling.  Bij GroenLinks Haarlem maakte hij deel uit van de Programmacommissie.  
 
Hij is nog steeds enthousiast over de mogelijkheid om speerpunten in gang te zetten en wil deze nu  gaan oogsten voor GroenLinks. Hij heeft geleerd te lobbyen bij andere partijen, te sparren met mensen uit de achterban en daarbuiten, te discussiëren in de raad, samen te werken met fractiegenoten en kritisch te communiceren met de wethouder. Kortom hij heeft een ontwikkeling in de gehele breedte doorgemaakt in deze afgelopen vier jaar. 
 
De KC ziet in Robbert een kandidaat met een brede visie, die hij op een rustige, aansprekende wijze kan verwoorden. Hij kan analyseren wat er gebeurt, pikt signalen op en weet een duidelijk verhaal neer te zetten. Hij moet ervoor waken niet te hard voor de troepen uit te lopen, weet dat ook , en hij zal er alles aan doen om mensen  mee te nemen en in hun eigen kracht te zetten. Als teamlid kan hij anderen enthousiasmeren, maar ook sluimerende gevoelens van onrust bespeuren en bespreekbaar maken. Hij zal  inzetten voor een sterke en hechte fractie. De KC adviseert hem om zich hierin bij te laten staan om dit te realiseren. 
De KC ziet in Robbert voldoende potentieel om als lijsttrekker de kar te trekken voor de komende vier jaar en draagt hem derhalve voor op plek 1.

-

Sacha Schneiders-Spoor, 
vrouw, 58 jaar
 
 
Sacha is momenteel werkzaam als advocaat-generaal bij het gerechtshof in Amsterdam, met als specialisatie o.a. milieuzaken en fraude. Zij heeft in het verleden veel energie gestoken in het tot stand brengen van een goed milieuhandhavingsbeleid, samen met gemeenten en waterschappen. Daarnaast is zij OR-lid bij justitie, en bestuurslid (geweest) bij stichtingen voor de organisatie van gevangenispastoraat , oorlogsgraven, vereniging milieu en recht , en soroptimisten (internationaal vrouwennetwerk dat belangen van vrouwen behartigt en projecten  opzet en financiert) . Hierdoor brengt zij een breed pakket aan deskundigheden mee, variërend van (uiteraard) een brede juridische kennis tot financiële kennis bij het lezen van jaarstukken en kennis van milieubeleid en milieurecht. Ook kent zij van nabij het reilen en zeilen van de gemeente (Haarlem) en de bestuurlijke processen en problemen die daarbij komen kijken. Zij acht nu haar tijd en mogelijkheid gekomen om iets te doen voor de stad en wil dat graag met GroenLinks doen. Het is voor haar daarbij belangrijk  om zich meer tot de stad te richten en niet alleen tot de tribune. Zij wil daarbij het GroenLinkse standpunt uitleggen, ook als dat eens niet op een groot draagvlak kan rekenen. 
 
De KC is onder de indruk van het optreden van Sacha. Zij kan helder uitleggen waar het om draait, zij heeft een helicopterview om zaken te analyseren en oplossingen te bieden en ook de financiële onderbouwing (en daarmee de haalbaarheid) van plannen verliest zij niet uit het oog. Naast milieu heeft  zij ook over andere terreinen een bredere visie. Zij is een teamspeler, met leidinggevende capaciteiten, die een sterke inhoudelijke bijdrage kan leveren aan de fractie, en daarbij ook met praktische oplossingen komt. Kortom, volgens de KC een aanwinst voor de fractie van GroenLinks!  
De KC draagt haar voor op plek 2. 

-
 
Jasper Drost, 
man, 31 jaar. 
 
Jasper is ‘business developer’ bij een advies- en ingenieursbureau.  Dit bureau voert onder andere opdrachten uit voor gemeenten en provincies. Tevens is hij als aanjager duurzaamheid bij verschillende duurzame projecten betrokken. Daarnaast is hij al jarenlang als stagemanager bij het Patronaat werkzaam en is daarbij een tijd lang voorzitter van de ondernemingsraad geweest.  
Toen Jasper zich vier jaar geleden meldde als kandidaat zag de kandidatencommissie in hem een nog te ontwikkelen potentieel als raadslid; hij draaide de hele periode vervolgens mee als volwaardig schaduwraadslid. Tevens is hij de hele periode de campagneleider van GL Haarlem geweest. 
Jasper acht de tijd rijp om als raadslid verder aan de slag te gaan, met name op terreinen als ruimtelijke ordening, economie, stedelijke ontwikkeling, maar ook op onderwerpen van de commissie Beheer. Hij acht het belangrijk dat binnen de politiek eens echte keuzes gemaakt gaan worden. Te vaak kiezen politieke partijen voor onderzoek na onderzoek, pilot na pilot zodat de keuze vooruit geschoven wordt. Hij heeft in de afgelopen  jaren geleerd wel deze keuzes te maken en hoe je dit met de buitenwereld moet communiceren. 
 
De KC ziet in Jasper inderdaad de verwezenlijking van het groeipotentieel van vier jaar geleden. Hij is realistisch, heeft visie, kennis en analytisch en strategisch inzicht. Daarnaast is hij een echte teamspeler met oog voor onderlinge verhoudingen en individuele kwaliteiten en niet te vergeten: humor als smeermiddel. Hij zou in een fractie heel goed de samenbindende rol kunnen vervullen. 

De KC draagt Jasper voor op plek 3.

 
-
 
Roséanne Timmer-Aukes, 
vrouw, 26 jaar 
 
Roséanne is een enthousiaste jonge vrouw, die momenteel werkzaam is als communicatie-manager bij de Nederlandse Vrouwen Raad en als part-time gastdocent (basisles over de vakbond) namens het FNV. Daarnaast is zij als bestuurslid betrokken bij organisaties rond no-nonsense activisme, en feministische netwerken.. Haar deskundigheid ligt derhalve vooral  op terreinen als diversiteit, vrouwenemancipatie, gendervraagstukken, jongeren en inclusiviteit. Haar keuzes voor speerpunten in een eventueel raadslidmaatschap liggen  in het verlengde van deze activiteiten: communicatie moet centraal staan, inclusiviteit van alle groepen, luisteren naar en openstaan voor de meningen van alle groepen burgers. Mochten die meningen botsen met de lijn waarvoor GroenLinks uiteindelijk kiest, dan legt dat beargumenteerd uit aan alle betrokkenen. Als trekker van een project voor meer vrouwen in de politiek, vindt zij het nu tijd om zelf eens aan de bak te gaan. 
 
De KC ziet in Roséanne een enthousiaste, leergierige kandidaat, die ook als teamlid zal functioneren. Zij heeft nu nog geen ervaring in de (GroenLinkse) politiek, maar zal zich zeker snel in kunnen werken als raadslid. Zij zal daarbij op bewoners afstappen en niet bang zijn  voor discussies met andersdenkenden.   
De KC beveelt haar aan voor plek 4. 
 
-
 
Burhan Gün, 
man, 45 jaar 
 
Burhan is programmamanager bij een grote instelling voor sociale werkvoorziening. Daarnaast heeft hij diverse maatschappelijke functies (vervuld) als op dit moment toezichthouder in de Raad van Toezicht van een onderwijsinstelling, OR-lid en teammanager bij de Koninklijke HFC. 
Binnen GL  is hij actief bij de werkgroepen Oost, Kleurrijk Platform en GroenLinks Divers. Burhan is lid van de zittende fractie en is in dat kader lid van de Algemene Rekenkamer, de Audit commissie en de werkgroep Informatiewaarde. Burhan wil hier graag een tweede periode aan vastknopen om door te gaan op zijn portefeuilles binnen de commissie Bestuur. Ook wil hij zijn contacten met buurten en groepen waar zijn hart naar uitgaat, continueren.  
 
Burhan is uiterst bekwaam in het neerzetten van een goed betoog, kan goed analyseren en scherp discussiëren. Daarnaast heeft hij deskundigheden, die onontbeerlijk zijn in een fractie; wij denken hierbij met name aan zijn financiële deskundigheid, waarmee hij o.a. onontdekte dekkingsbronnen in de begroting kan vinden om  GroenLinks-voorstellen te financieren. Hoewel overtuigingskracht noodzakelijk is, heeft hij de neiging zijn betogen wat breedsprakig neer te zetten en  kan hij wat belerend overkomen. De KC denkt dat Burhan deze kwalificaties heel goed kan ombuigen in positieve zin en daarmee een waardevol raadslid is. 

De KC draagt Burhan voor op plek 5. 

 
-
 
Ziggy Klazes, 
vrouw, 52 jaar 
 
Ziggy heeft haar sporen verdiend als medewerker bij de lokale radio in Haarlem en werkt  als freelance journalist, dagvoorzitter en presentator. Daarnaast heeft zij diverse bestuursfuncties bekleed op cultureel gebied. Haar netwerk in de stad is groot. Ziggy maakte in de afgelopen periode deel uit van de GL-fractie en was voorzitter van de commissie Ontwikkeling. Zij heeft (met fractiegenoten) tal van initiatieven in de startblokken gezet. De GL-fractie verdient het om na het 'zaaien' in de afgelopen periode, nu te gaan oogsten. De GL-fractie moet eindelijk eens de behaalde successen leren innen, is haar stelling. Haar belangstelling is breed: van duurzaamheid tot oplossen parkeerproblemen en autodelen, maar ook in het sociale domein wil zij verdere stappen zetten op het gebied van participatie, bijstandsuitkeringen en eenzaamheidsproblematiek. Recentelijk maakte ze deel uit van de commissie die het nieuwe programma voor GL Haarlem schreef. 
 
Ziggy is zeker zeer gedreven om dingen voor elkaar te krijgen en gebruikt daarvoor haar goede relaties in de hele raad en  haar netwerk in de stad voluit. Zij kan veel voor elkaar krijgen voor GroenLinks en weet dat ook goed te presenteren. Zij dreigt daarbij wel voor de troepen (lees: de fractie) uit te lopen. Terugkijkend op de afgelopen periode realiseert ze zich dat ze soms een pas op de plaats moet maken om te  bedenken of het misschien ook anders kan, en of de andere fractieleden nog aangehaakt zijn. De KC is er van overtuigd dat ze dan (nog) meer zal kunnen bereiken.  

De KC draagt Ziggy voor op plek 6.  

 
-
 
Peter van den Doel, 
man, 59 jaar 
 
Peter van den Doel is al jaren werkzaam en betrokken bij kunst. Hij is op dit moment zelfstandig adviseur inzake fotografie, erfgoed en cultuur en hij heeft een groot netwerk op deze gebieden. Vier jaar geleden stelde hij zich al kandidaat; nu doet hij dat opnieuw.  Hij heeft in de afgelopen jaren fractievergaderingen bijgewoond en zich daarbij vanuit zijn rol bescheiden opgesteld. Peter wil een bijdrage leveren aan een stevige fractie voor de komende vier jaar. In een team zou hij een coachende rol willen spelen, waarbij het enthousiasme van de fractieleden wordt bewaakt en sluimerende fricties (h)erkend en bespreekbaar worden gemaakt.  Zijn interesses zijn financiën, kunst  & cultuur, jeugdzorg en ouderenzorg. 
 
De KC ziet in Peter iemand die - daartoe uitgedaagd door de kandidatencommissie - een inspirerende toekomstvisie kan uitdragen , die ook buiten ‘zijn’ eigen kernpunten (kunst & cultuur) reikt.  Hij heeft een rustige uitstraling en kan in een grotere fractie een verbindende rol spelen.  

De KC draagt hem voor op plek 7.

 
-
 
Marion Steyger, 
vrouw, 60 jaar 
 
Marion is 10 jaar directeur in het Speciaal Onderwijs geweest en heeft al een jarenlange carrière achter de rug als projectleider, beleidsadviseur, PABO-docent, trainer , met name op het terreinen als onderwijs, zorg en welzijn. Daarnaast is zij actief (geweest)  als vrijwilliger bij tal van uiteenlopende  organisaties, zoals op het terrein van woongroepen, Stop de Kindermoord, AbvaKabo Vrouwengroep, Emancipatieadviesraad Amsterdam en Raad van Toezicht Stichting MEE Noord-Holland.
Naast  vele andere opleidingen, heeft zij ook  een opleiding Klachtenmanagement gevolgd en in haar werkpraktijk geleerd conflicten te hanteren en tot een goed einde te brengen. Zij vindt dat nu haar tijd gekomen is om al deze ervaring ten dienste te stellen van de GroenLinks fractie en van de Haarlemse samenleving. Haar belangstelling gaat uit naar het sociale domein, onderwijs, cultuur en woningbouw.
 
Marion is een vriendelijke, toegankelijke kandidaat, die de humor hanteert in haar omgang met anderen. Haar spreekvaardigheid is wat zoekend en uitgebreid, maar ze zal zeker goed kunnen leren wat sneller to-the-point te komen. Ze kan goed discussiëren en improviseren. Marion kan in een fractie heel goed een nuchtere inbreng hebben en zal veel willen investeren in het team.  

De KC draagt haar voor op plek 8.

-

Melissa Oosterbroek, 
vrouw, 29 jaar
 
Melissa specialiseert zich helemaal op combinatie van ondernemerschap en duurzaamheid en de financiering ervan (fondswerving). Zij heeft haar eigen adviesbureau op dit terrein. Ook op persoonlijk vlak vormt duurzaamheid een belangrijke drijfveer: zij is bezig met een pilot om haar woning optimaal te verduurzamen. Na een aantal oriëntaties op andere lokale politieke partijen in Haarlem, kwam ze ‘heel natuurlijk’ uit bij GroenLinks. Haar uitgesproken kennis van en ervaring met duurzaamheid bracht haar recentelijk tot actief lidmaatschap van de programmacommissie voor GL Haarlem. Zij heeft de ambitie om als raadslid Haarlem tot Groenste Gemeente van Nederland te maken. 
 
Melissa is iemand die vol passie gaat voor duurzame doelen. Zij ontwikkelt daarbij op creatieve wijze praktische oplossingen om zo veel mogelijk mensen mee te krijgen en zo goed mogelijk resultaat te halen. In een grotere fractie zal  haar praktische en creatieve inbreng goed tot zijn recht komen. In deze setting zou ze haar kennis en inzet ook kunnen leren gebruiken op meer terreinen dan haar grote passie:  duurzaamheid. 

De KC draagt haar voor op plek 9.

 
-
 
Peter van der Mark, 
man, 56 jaar 
 
Peter van der Mark is gepromoveerd op Italiaans anarchisme aan het eind van de 19e eeuw. Hij heeft met zijn eigen tekstbureau ruime ervaring op het gebied van communicatie. Daarnaast is hij betrokken bij een Haarlemse wijkraad.  Bij GL Haarlem is hij sinds 2011 lid van het afdelingsbestuur.  
 
Hij stelt zich nu kandidaat omdat hij ook zelf de koers van GL wil beïnvloeden, meer wil luisteren naar de stad en beter wil communiceren met de leden. Hij heeft een brede belangstelling, wil met name aandacht besteden aan sociale wijkteams en thuiszorg. Hij vindt dat de gemeente Haarlem in het algemeen mooie ambities heeft, maar wil dat daar nu snel concrete stappen in worden ondernomen. Richting college zou hij een meer dualistische houding van de fractie willen zien. 
 
Peter is een bedachtzame spreker, die zoekend naar een correcte formulering, een afgewogen mening wil geven. Je moet doorvragen om zijn passie naar boven te halen. Hij zal altijd eerst de argumenten van alle kanten willen horen, voordat hij een definitief standpunt inneemt. Het schrijven van een stuk zal hem beter afgaan dan het voeren van een mondeling debat. In een team is hij graag de 2e man, altijd bereid om werk op zich te nemen, een echte ´waterdrager´ met een goed analytisch vermogen.  Zijn ervaring op het gebied van communicatie (bv. richting achterban) is daarbij een extra toevoeging voor een grotere fractie.  

De KC draagt hem voor op plek 10.

 
-
 
Najim Zohri,
man, 36 jaar

Najim geeft in het dagelijks leven leiding aan een telefoonwinkel. Daarnaast heeft hij op maatschappelijk gebied ervaring als lid van een Medezeggenschapsraad op een Islamitische school en GMR-lid van de overkoepelende schoolorganisatie, alsmede als voorzitter van de samenwerkende Marokkaanse organisaties in Haarlem.

Najim heeft geen politieke ervaring, maar wil nu graag als GroenLinks raadslid bijdragen aan een tegenwicht tegen de opkomst van DENK en PVV. Hij wil naast het raadswerk zichtbaar zijn op straat en in de stad en aldus voeling houden met de achterban en de wijken. Zijn belangstelling ligt duidelijk in het sociale domein.

De KC ziet in Najim een luisterende en opmerkzame kandidaat, die makkelijk praat. Daartoe uitgedaagd kan hij een sterke verbinder zijn met andere groepen, daarbij geholpen door zijn netwerk. Het ontbreekt hem nog aan een wat bredere oriëntatie op andere onderwerpen, die langskomen in een gemeenteraad.

In een grotere fractie zou hij dit kunnen leren in de komende periode.

De KC draagt Najim voor op plek 11.

-

Ikiena van der Sluis,
vrouw, 56 jaar

De KC draagt Ikiena voor op plek 12.

-