Zorg in de wijk

Er zijn grote verschillen in gezondheid. Lager opgeleiden krijgen veel eerder gezondheidsklachten dan hoger opgeleiden, zijn vaker eenzaam en vaker ziek. Als dat te maken heeft met ongelijke kansen, dan is dat een groot onrecht. Het aanpakken van ongelijkheid in gezondheid is voor ons dan ook belangrijk.

Als de eigen omgeving niet de benodigde zorg kan leveren, moeten professionele zorgverleners klaarstaan. Wie zorg nodig heeft, bepaalt zoveel mogelijk zelf welke hulp er nodig is, wanneer, op welke manier en door wie. Zodra iemand om hulp vraagt, betrekken gemeente en professionele zorgverleners vanaf het begin de familie en/of vrienden erbij.

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar in de zorg. Zij moeten een beroep kunnen doen op hulp en advies van professionele zorgverleners en op scholing. Zij moeten ook ‘vrij’ kunnen nemen van hun zorgtaken zodat ze op adem kunnen komen.

Concreet:

 • Thuiszorg en andere zorgverleners mogen problemen signaleren en bespreken.
 • Huisartsen verwijzen door naar een welzijnscoach en/of naar welzijnsorganisaties.
 • Scholen hebben preventieprogramma’s in de vorm van sport en voeding.
 • Investeren in preventie en welzijnsactiviteiten om ongelijkheid in gezondheid tegen te gaan.
 • Het vergroten van gezondheidsvaardigheden en aandacht voor taal en laaggeletterdheid worden, samen met de aanpak tegen eenzaamheid, een speerpunt van het welzijnsbeleid.
 • Jongeren moeten snel de juiste zorg krijgen en hulp wordt om de jongere en zijn omgeving heen georganiseerd door één regiehouder.
 • We schaffen de eigen bijdragen voor woon- en vervoersvoorzieningen af en we verlagen de eigen bijdragen voor de huishoudelijke hulp.
 • Bij thuiszorg staat kwaliteit van dienstverlening centraal, niet de prijs. Daarom zijn het zorgverleners – en geen schoonmakers – die de thuiszorg leveren.
 • Mantelzorgers worden betrokken bij de zorgvraag en ze krijgen betere ondersteuning zodat ze niet overbelast raken.
 • Terugkeer mantelzorgcompliment, een blijk van waardering in de vorm van een klein geldbedrag.
 • We komen met een zorgverzekering voor alle Haarlemmers zonder eigen risico.
 • De financiële tegemoetkoming van chronisch zieken en gehandicapten wordt uitgebreid.
 • De gemeente gaat concurrentie tussen zorgaanbieders tegen en zet in op samenwerking tussen alle partijen.
 • De sociale wijkteams moeten kwalitatief en kwantitatief in staat zijn problemen vroeg te signaleren en adequaat aan te pakken. Er komt een jaarlijkse onafhankelijke toetsing van de sociale wijkteams: doen ze wat ze moeten doen, en hoe kunnen we het verbeteren?
 • Bij gezinnen met meerdere problemen hanteren wij het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Dat voorkomt onduidelijkheid bij het gezin en de hulpverleners.
 • Er komt meer aandacht voor culturele verschillen van jongeren en voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de jeugdhulp.

De jeugdhulp moet beter, toegankelijker en bereikbaarder worden. Wachtlijsten zijn onacceptabel. Wij willen – samen met de regiogemeenten – de knelpunten in de regio inventariseren en wegwerken.

 

Woordvoerder: Ziggy Klazes