De fractie GroenLinks heeft een initiatiefvoorstel “Duurzaam omgaan met afval in Haarlem” bij de gemeenteraad ingediend. Wij stellen voor om het gescheiden inleveren van afval te stimuleren en de kennis en afvalbewustzijn en afvalpreventie van de Haarlemse burger te vergroten. Voldoende aanbod van milieu-parkjes, retourwinkels, gratis compostvaten en intensieve voorlichtingscampagnes is een voorwaarde om inwoners te stimuleren meer afval te scheiden en minder restafval aan te bieden.

Wat wil GroenLinks hiermee bereiken?

“Wij willen naar een duurzame inzameling van huishoudelijk afval; meer afvalpreventie, meer afvalscheiding. Wij willen het principe "de vervuiler betaalt" van toepassing maken op de afvalinzameling en daarmee komen tot een eerlijker verdeling van de kosten. Bewoners die bewust met afval omgaan, krijgen een lagere aanslag”, aldus Anita de Jong.

Minder afval en deze zoveel mogelijk scheiden bij de bron in bruikbare (grond)stoffen sparen milieu en kosten. Het hergebruik van materialen (Schalm, Marktplaats) is over het algemeen beter voor het milieu dan het verbranden met energieterugwinning (met bijbehorende uitstoot).

 Duurzaam omgaan met afval is kostenbesparend zowel voor de inwoners als voor de gemeente, stelt GroenLinks.

 Door allerlei milieueisen wordt de inzameling en verwerking van afval steeds duurder. Deze kosten worden aan de burger doorberekend via de afvalstoffenheffing die kostendekkend moet zijn. Iedereen in Haarlem betaalt een bedrag afhankelijk van de gezinsgrootte, dus onafhankelijk van de hoeveelheid ingeleverde afval. Beïnvloeding van dit bedrag door de burgers is op dit moment in Haarlem bijna niet mogelijk. Echter hoe minder restafval hoe goedkoper het voor iedereen kan worden.

 Diftar

Om de burger nog meer te motiveren om afval te scheiden stelt GroenLinks voor om de afvalstoffenheffing afhankelijk te maken van het aangeboden gewicht restafval; de zgn. DIFTAR (geDIFferentieerde TARieven).

Anita de Jong stelt: “Wij willen het principe "de vervuiler betaalt" van toepassing maken op de afvalinzameling en daarmee komen tot een eerlijker verdeling van de kosten. Bewoners die bewust met afval omgaan, krijgen een lagere aanslag.” Gelijktijding met het invoeren van de ondergrondse containers zou dan DIFTAR ingevoerd kunnen worden. Bij DIFTAR wordt per huishouden geregistreerd hoeveel afval aangeboden wordt. Hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Omgekeerd levert betere afvalscheiding en het aanbieden van minder afval een lagere afvalstoffenheffing op.

20 Gemeenten in Nederland hebben inmiddels DIFTAR ingevoerd. De gemeente Haarlemmermeer is op weg naar invoering.

 Bijlage: het initiatiefvoorstel + bijlage