Tijdens de begrotingsbesprekingen zijn er 23 Amendementen en 54 moties ingediend. Van die 57 moties en amendementen zijn er 15 aangenomen waaronder drie van GroenLinks:

GLH-Motie 7.bis Verzoekt het college : in gesprek te gaan met de exploitant van de reclames in de Haarlemse bushokjes en openbare ruimte over het niet langer toestaan van reclames voor producten die bovenmatig bijdragen tot het uitstoten van co2, zoals vliegreizen, vervoermiddelen die voornamelijk gebruikmaken van fossiele brandstoffen en producten uit de bio-industrie.

GLH Motie 21 Verzoekt het college:Menstruatiearmoede in Haarlem in kaart te brengen en met mogelijke oplossingsrichtingen te komen en welke financiële consequenties het heeft om dit probleem op te lossen. •De commissie samenleving hierover te informeren met een raadsinformatiebrief voor verdere bespreking, waarbij het de voorkeur heeft om circulaire of duurzame producten zoals menstruatiecups in de voorlichting en eventuele verstrekking mee te nemen.

GLH amendement 38 Groene Singel in het IP Besluit: 1.op bladzijde 120: Investeringen waarover nog een raadsbesluit moet worden genomen toe te voegen: OR.020 Herinrichten Gedempte Oostersingelgracht1.800 2. op bladzijde 230, programma 5: beheer en onderhoud Cluster wegen, straten, pleinen en riolering: GOB.70 Bereikbaar houden Schalkwijk: Amerikaweg (2022) 3.000 (2023) 3.400 te wijzigen in: GOB.70 Bereikbaar houden Schalkwijk: Amerikaweg (2022) 3.000 (2023) 1.600 En toe te voegen: OR.020 Herinrichten Gedempte Oostersingelgracht (2023) 1.800

Amendement 04  Groei van onze gemeente vraagt om extra strategische capaciteit Vraag het college toe te voegen: Tot 250k per jaar (de jaren 2022 en 2023) beschikbaar te stellen voor strategisch gebieds- en zonemanagement en dit te dekken uit de reserve Groei.

Motie 05  Vraag de ontwikkelaar om meer eigen regie Roept het college op: Uit te werken hoe ontwikkelaars en/of corporaties processtappen bij ontwikkeling van woon- en werklocaties over kunnen nemen van de gemeente.

Motie 08 Waardering nu, niet alleen klappen, ook lappen Draagt het college op Bij alle mogelijk gremia, zoals bijvoorbeeld het rijk, de VNG en
werkgevers in de zorg, te pleiten voor een structureel betere beloning voor medewerkers in de zorg

Motie 11  Iedere school een schoolbosje en regenton Besluit, Het Schoolbosje voor een bedrag van 25.000 euro als quick win te registeren zoals bedoeld bij “5/4 Impuls aan groeninitiatieven en klimaatadaptatie“ in de “Nota Versterkers Duurzaam doen: incidentele impuls voor 2021 t/m 2023“ (GLH Mede ingediend)

Motie 12  Vergeet het fysiek loket in de Kweektuin niet Besluit, •De huur en inrichting van het Duurzaamheidsloket in de Haarlemmer Kweektuin voor een bedrag van 50.000 euro als quick win te registeren zoals bedoeld bij “5/4 impuls aan groeninitiatieven en klimaatadaptatie“ in de “Nota Versterkers duurzaam doen: incidentele impuls voor 2021 t/m 2023“ (GLH Mede ingediend)

Motie 20  Spaarnelanden: meten is weten Draagt het College van B&W om • Om een voorstel te doen aan de gemeenteraad van Haarlem voor maart 2022 waarin de diverse mogelijkheden tot het doorlichten van Spaarnelanden door een externe organisatie worden beschreven om o.a. bovengenoemde doelen te bereiken.

Amendement 22BIS  Amendement “Ondersteun de Haarlemse huurders!” Besluit Op blz. 104 veranderen de lasten van beleidsveld 41 duurzame stedelijke ontwikkeling van 16.231 in naar 16.331, het saldo van beleidsveld 41 van 13.920 naar 14.020. Op blz. 104 verandert onttrekking aan reserves van -1.754 naar -1.854 Op blz. 105 verandert onttrekking aan de reserve wonen van -214 naar -314 Op blz. 105 verandert de tekst “Onttrekking Reserve Wonen ten behoeve van activiteiten opgenomen in de uitvoeringsagenda” in “Onttrekking Reserve Wonen ten behoeve van activiteiten opgenomen in de uitvoeringsagenda & pilot stadsbrede uitbreiding huurderssteunpunt” In het financieel kader op blz. 16 en 17 wordt toegevoegd “Onttrekking aan Reserve Groei tbv reserve wonen -100” en “Dotatie reserve wonen 100”. De onttrekking uit de Reserve Groei wordt ook op overige plekken in de Begroting op dezelfde wijze aangepast. Toelichting Hiermee wordt voor een stadsbrede ondersteuning voor 1 jaar (in 2022) financiering gedekt door een eenmalige onttrekking uit de Reserve Wonen, die voor hetzelfde bedrag wordt
aangevuld vanuit de Reserve Groei.

Amendement 30 Onbekend maakt onbemind BESLUIT besluitpunt 5 aan te vullen met: De streefwaarden voor de bekendheid met clientondersteuning, sociaal wijkteams en CJG worden verhoogd naar >40% in 2022, >45% in 2023 en >50% in 2024 en latere jaren. Het college
zal hiervoor samen met de partners in de sociale basis een plan uitwerken om deze streefwaarden
te realiseren.

GLH-Amendement 34 NME gebouw verduurzaamd Besluit -Om op pagina 233 toe te voegen: “VG.IN Verduurzaming NME gebouw 2023 pm” En verzoekt daarbij het college snel in te zetten op verduurzaming van het NME gebouw door deze investering op te nemen als need to have bij de
volgende actualisatie van het IP (kadernota 2023) en hierbij de toekomst van het duurzaamheidsloket te betrekken.

Motie 39  Huiskamer van Oost niet op Straat Besluit het college te vragen om de benodigde 72 mille (voor twee jaar) te dekken uit Reserve Dock (voor 42 mille) en het college tevens te verzoeken om het overige bedrag (30 mille) te financieren door het eenmalig kan worden opgenomen in het Participatie- en Leefbaarheidsbudget Er tevens voor zorg te dragen dat Het Polderhuis niet bestemd is voor exclusief gebruik door de Huiskamer; Dat is nauwe samenwerking met het stadsbestuur de komende twee jaar gezocht wordt naar definitieve huisvesting voor de Huiskamer van Oost.

Amendement 57 A Geoormerkt budget verkeersveiligheid BESLUIT In de programmabegroting expliciet te maken dat er geoormerkt geld is voor verkeersveiligheid door op blz. 113 bij het Doel “Verbeteren verkeersveiligheid” de prestatie “Verbeteren verkeersveiligheid bij herinrichtingen en inzet op aanpak school-thuisroutes” te wijzigen in: “Verbeteren verkeersveiligheid door inzet op aanpak school-thuisroutes en door verbeteren verkeersveiligheid bij herinrichtingen zoals opgenomen in het Investeringsplan waaronder begrepen investeringen in herinrichtingen van het
Houtplein (IP post GOB.62), de kruising Jan Gijzenkade / PC Boutenstraat (IP post GOB.64), de integrale vernieuwing Meerwijk (IP post GOB.78), de Harmenjansweg (IP post GOB.91), de Paul Krugerstraat (IP post OR.008), de Prof. Eijkmanlaan (OR.017), de Oudeweg-Fustweg (IP post SOR.13) en Dwars door Schalkwijk (IP post SOR.23). Deze investeringen zijn terug te vinden in bijlage 5.1 van deze Programmabegroting op pagina 230 t/m 232.