Daphne Huysse gaat in haar betoog in op de nieuwe zorgtaken voor de gemeente. De nieuwe/extra plannen die we graag in de stad willen realiseren op het gebied van Groen, Duurzaam en voor fietsers. Het Lokaal Sociaal Akkoord. De sociale zorgen, Kleinschalige culturele organisaties, Dierenwelzijn, Duurzame ontwikkelingen, Leeftijdbestendig bouwen. Beheer en onderhoud, Groen, Haarlems Vervoer. De transparant besuurstijl en een faciliterende organisatie. Het samen inzetten voor de actie van 3FM Serious Request.

Zij kondigt moties aan: Vrijwilligers onderhouden het groen voor Haarlem, Groene Daken, Motie Schone en Stille scooters.en een motie voor oefenruimtes/Popschoolonderkomen.Een motie voor De WereldKinderTheater wordt genoemd maar nog niet ingediend.

De Begroting 2015 – 2019

Een Onstuimig, ongemakkelijk begin van de Coalitie, voor GroenLinks staat voorop dat het om Haarlem en de Haarlemmers gaat. We willen ons niet laten verleiden om alleen de slechte zaken te benadrukken. Integendeel.

Voor ons ligt de programma begroting 2015-2019. De eerste begroting van de nieuwe coalitie. Gegeven de financiële situatie waar de gemeente Haarlem zich in bevindt is GroenLinks blij, dat er nu een sluitende begroting ligt in moeilijke tijden, met een forse bezuinigingstaak. En vergeet niet hoeveel we al bezig zijn te bezuinigen.
De nieuwe zorgtaken die Haarlem er met ingang van 2015 bij krijgt zorgen voor financiële risico’s, waar een reserve voor wordt opgebouwd,  zodat we als gemeente toch voorbereid zijn op deze uitbreiding van verantwoordelijkheden. Het college en ambtenaren hebben hard gewerkt om ons voor te bereiden op deze stap naar een andere aanpak van zorgtaken.

Daarnaast zijn we als GroenLinks blij met de verwerking van nieuwe/extra plannen die we graag in de stad willen realiseren op het gebied van Groen, Duurzaam en voor fietsers.
Vijf ton is een bescheiden bedrag, maar in onze ogen van groot belang op weg  naar een duurzame, klimaatneutrale, groenere stad. Initiatieven zoals Duurzame Energie Ramplaan, koude-warmte opslag en bodemenergie in Schalkwijk en de Waarderpolder en groene schoolpleinen maken dat Haarlem goed op weg is om een koploper te worden op het gebied van duurzaamheid.

Hoewel wij vinden dat je niet zou moeten focussen op de problemen maar op de oplossingen hebben wij natuurlijk ook onze zorgen. Zo maken wij ons zorgen over de mensen die een zekere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Biedt de nieuwe participatiewet genoeg reeele opties voor deze groep?

Haarlem heeft een Lokaal Sociaal Akkoord, die de betrokken partners, het werkbedrijf, de vakbonden, de bedrijven en de scholen hebben gesloten. Dit akkoord moet ervoor zorgen, dat iedereen (ook mensen met een bepaalde achterstand) een goede kans krijgt op de arbeidsmarkt, waarbij maatwerk wordt geleverd. GroenLinks hoopt, dat dit akkoord er voor zorgt, dat alle betrokken partners hun verantwoordelijkheid zullen nemen.

Verder wil ik een aantal aspecten nader benoemen. Te weten: De sociale zorgen, Kleinschalige culturele organisaties, Dierenwelzijn, Duurzame ontwikkelingen, Beheer en onderhoud; met groen, Haarlems Vervoer,

  1. De eigen kracht is voor ieder mens anders:

Het mee kunnen doen, ongeacht beperking, is voor GroenLinks het uitgangspunt. Om de transformatie, goed te laten verlopen, is met dit doel voor ogen gewerkt aan een nieuwe infrastructuur in Haarlem. Hiermee wordt de zorg dichter bij de mensen gebracht en streven we er naar, dat zwaardere, specialistische zorg later kan of misschien helemaal niet nodig zal zijn. Hierbij spelen maatschappelijke organisaties, Onderwijs en sportinstellingen een belangrijke rol, waar mogelijk gezamenlijk.
Hoe zeer we ook proberen het te voorkomen, er zullen ongetwijfeld dingen mis gaan. En omdat het in het sociaal domein over mensen gaat, kwetsbare mensen, moeten we snel en adequaat kunnen reageren. Dat vergt souplesse van de organisatie en inlevend vermogen. Dat laatste is lastig in regeltjes te vangen, maar GroenLinks wil daar toch aandacht voor vragen. De fase van de transitie is bijna afgerond, nu komt het aan op de transformatie- het vermogen om daadwerkelijk te veranderen.

 

GroenLinks heeft zich altijd ingezet voor de kleinschalige culturele instellingen, die vaak huurder zijn van de Egelantier. Nu hebben we afgesproken, dat het gebouw verkocht gaat worden dus moeten deze mensen, zoals het Wereld Kinder Theater,een andere locatie vinden. Dit is een moeilijke opgave, waarbij het bestaan van het Kindertheater bedreigt wordt. We roepen het college op haar verhuurdersplicht te doen en ervoor te zorgen dat deze huurders ook een passende betaalbare ruimte vinden, die recht doen aan het pand wat zij verlaten. GroenLinks pleit voor een oplossing. Ook de Oefenruimtes en popschool zijn al lang in afwachting van een passende locatie. Hiervoor hebben een Motie ingediend: motie kom (P)op (school) en maak (Oefen)ruimte.

Ook heeft GroenLinks afgelopen jaren gepleit voor een uitwerking van een prestatiecontract voor de Dierenbescherming als hoofd uitvoerder de Dierenbescherming afdeling Noord-Holland Zuid. (pag 110) En met de nu voorgesteld verhoging van het budget wordt deze taak nu serieus genomen. GroenLinks is hier blij mee…

  1. ‘Duurzame ontwikkeling is meer dan alleen toekomstbestendig’

Jammer, dat D66 zo’n smalle basis laat zien over het onderwerp Duurzaamheid, het D66 icoon Jan Terlouw heeft hier nog een vlammend betoog over gehouden. Misschien eens met hem in gesprek ?

Bij ontwikkeling van de stad is kwaliteit van de woonomgeving van groot belang, daarbij is het bestaande groen van essentiële waarde, het groen an sich (intrinsiek) en financieel. GroenLinks vindt dat we ernaar moeten streven om het behoud hiervan voorop te stellen. GroenLinks is voorstander van een circulaire economie. Wij streven dan ook naar zoveel mogelijk hergebruik van bestaande materialen en zien dit graag verankerd in nieuwe bouwplannen.

En bij bouw of verbouw moet daarnaast meer gewerkt worden aan leeftijdsbestendigheid, waarbij nieuwe woonvormen, waarbij op andere manieren zorg verleend kan worden dan tot nu toe, zoals kangaroe woningen om mantelzorg te vereenvoudigen. Of gebouwen,met het streven om verschillende leeftijdsgroepen in kunnen wonen en leven. Hierbij zouden de Haarlemse Hofjes als inspiratie kunnen dienen. Wellicht kan dit dan in leegstaande kantoorgebouwen waar we er in Haarlem vele van hebben. Kan het college hierop reageren ?

  1. ‘Beheer en onderhoud’: Dit raakt ons allen, hoe ziet de stad, de wijk, onze straat er uit. We hebben steeds minder geld beschikbaar om het onderhoudsniveau van de openbare ruimte op hetzelfde nivo te houden. GroenLinks vindt, het moet groener. Helaas zijn we echt een versteende stad. Dus de stukjes groen moeten we koesteren.

Voor het dagelijks onderhoud wordt met wijkgericht en beeldgestuurd werken gezocht naar slimme oplossingen. Ook bij het groenonderhoud kan bij voorbeeld actief de samenwerking met de bewoners gezocht worden. Dit moet in beginsel wel gestimuleerd en ondersteund worden door de gemeentelijke organisatie. Hoe gaat het College hier vorm aan geven. Graag een reactie.

GroenLinks maakt zich zorgen over de ontwikkelingen met de provincie en Landschap Noord Holland. De aangekondigde bezuinigingen brengen onze actieve Haarlemmers die de groene randen van de stad onderhouden in de knel. Zij worden ondersteund door Landschap Noord Holland en dreigt weg te vallen. Om dit te keren voor 2015, dienen we, samen met …. een motie ’Vrijwilligers onderhouden het groen voor Haarlem’ in om hier een oplossing voor te bieden.

En als het aan GroenLinks ligt komen er groene daken. Niet alleen mooier maar ook noodzakelijk om overtollig water op te vangen. Hiervoor dienen we de motie Groene Daken.

  1. En wat vervoer betreft geen verrassing, GroenLinks gaat voor de fiets. Die fietssnelweg tussen Haarlem en Amsterdam wordt aangepakt. Eerst verdwenen uit het IP, maar nu teruggehaald. De populariteit van de fiets voor korte ritjes in de stad is de afgelopen 10 jaar gigantisch toegenomen. Dat is natuurlijk ontzettend goed nieuws. Niet alleen betekent dat 0,0% uitstoot ook is het gewoon veel gezonder. Het zorgt er wel voor dat we er ook flink wat stallingen bij moeten bouwen. Dat gaat de goede kant op met de fietsflat aan de noordkant van het station.
    Voor de brom-/en snorfiets pleiten we meer gebruik van elektrische brommers. Onderzoek wijst uit, de benzine scooters een enorme lucht verontreiniging veroorzaken Dus daarom wil het gebruik van elektrische scooters gemakkelijker maken. Bezorg.nl  Hierbij dienen we een motie in genaamd: Motie Schone en Stille scooters.
  2. En dan de open transparante Bestuursstijl: In het coalitieakkoord hebben afgesproken dat we toe wil groeien naar een nieuwe bestuursstijl. Die nieuwe bestuursstijl moet zich kenmerken door een flexibeler en meer open houding richting de Haarlemmers. Vaak hebben burgers nog het idee dat ze niet gehoord worden, dat initiatieven stuklopen op onbegrip. In de komende tijd vragen we van de burger om grotendeels zijn eigen regie te voeren over zijn of haar eigen situatie en omgeving. In de gemeentelijke organisatie moet ruimte komen om die eigen regie te ondersteunen, te stimuleren en waar nodig te faciliteren. Een soepel en open contact tussen de Haarlemmer en de gemeentelijke organisatie is nodig. Dat vergt tijd, maar ook inzet en een wil om te veranderen.  GroenLinks vraagt het college: Is de gemeentelijke organisatie al klaar om aan te sluiten op hetgeen wij voor Haarlem willen? Hoe gaan we dit toetsen ?

 

  • :We hebben ons voorbereid op tegenvallers in het sociaal domein. We durven te investeren in duurzaamheid en in de toekomst. En als het er op aan komt werken we samen. Staan we samen sterk. Op naar 2015. Naar de klimaatneutrale gemeente om te beginnen.

In December komt de actie van 3FM Serious Request naar Haarlem. In de week voor kerst staat het Glazen Huis op de grote markt om aandacht te vragen voor een stille ramp. Dit jaar gaat het om vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in oorlogsgebieden.

Wij trekken hierin op samen met de hele raad, coalitie en oppositie . GroenLinks vindt het ontzettend belangrijk om te laten zien wanneer het er echt toe doet wij samen kunnen helpen.

Laat deze gezamenlijke inspanning, die we als stad voor Serious Request doen een voorbeeld zijn van de wijze waarop we onze mooie stad Haarlem nog sterker kunnen maken. Wij, als raad, met het college, in nauwe samenwerking met alle Haarlemmers.