Wat is de RES?
Haarlem valt binnen RES-Regio Noord-Holland Zuid. Er zijn 30 regio’s in het land. Elke energieregio geeft invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord die zijn gemaakt aan de sectortafels voor Elektriciteit en Gebouwde omgeving. Samen met maatschappelijke partners, bedrijfsleven, overheden en inwoners wordt gekomen tot een regionaal gedragen RES. Deze geeft inzicht in:

  • mogelijkheden voor regionale opwek en besparing
  • die mogelijkheden vertaald naar keuzes in concrete plekken, projecten en planning
  • de afstemming omtrent warmtebronnen
  • de gevolgen voor de energie-infrastructuur
  • al gerealiseerde projecten en plannen.

De RES is daarmee een instrument om de ruimtelijke inpassing van de energietransitie met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. In de RES werken samen: provincie, waterschappen, gemeenten, de netbeheerders, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven.

Uitgesproken GroenLinks door Melissa Oosterbroek in de commissie beheer van 18 juni 2020

De Regionale Energie Strategie, een document zonder status maar die wel een laag gaat vormen in onze omgevingsvisie. En inpasbaarheid van de Regionale Energie Strategie staat hier als bespreekpunt. En ik wil inderdaad nog wel een paar punten meegeven zodat dit goed land in de omgevingsplannen in de toekomst:

(Gisteren vroeg ik aan onze stadsarchitect of gevelpanelen al onderdeel zijn van onze visie. Ik heb begrepen van Willem Hein Schenk dat we die discussie hier beslechten. Ik heb begrepen dat we dat juist niet in de RES beslechten.) GroenLinks ziet een enorme kans voor zon op dak, zon op gevel, zon op balkon, zon op straat, zon op parkeerplek. Dat is niet meegenomen in deze RES als opgave maar voor het gesprek over de omgevingswet geef ik dus bij deze mee dat wat ons betreft die zon-kansen ontwerp opgaves zijn die onderdeel kunnen zijn van de omgevingswet. Maar vertel ook wat daarbij nodig is. Wat is nodig om dit te realiseren bij de nieuwbouw? Kunt u voor mij onderzoeken wat er voor nodig is de nieuwe ontwikkelingen in onze stad het maximaal te benutten? Is hier een verscherping van de bouwnorm nodig? Moeten wij dat met de raad vaststellen? En komt dat dan naar de commissie?

Dan zon op groen en zon op water, alleen natuur positieve ontwikkeling is. We willen niet dat het plaatsen van zonnepanelen ten koste gaat van het vernatten van veenweides en van de natuur. Wat dat betreft is GroenLinks het met de inspreker Niko Buiten eens, wij kunnen alleen achter ecologische zonnepaneel ontwikkeling zijn. Daarom heb ik gister aan onze gedeputeerde van Noord Holland voor onze energiestrategie Edward Stigter gevraagd of hij met een A4tje kan komen met natuur beschermde maatregelen en die maatregelen wil ik toevoegen aan onze omgevingsplannen zodat we écht rekening houden met de natuur. Bijvoorbeeld mogelijkheden om windmolens stil te zetten als er trekvogels over Haarlem vliegen.

Wat vindt u van het RES manifest? Wij zijn er erg voor dat elk energie project ook voor minimaal 50 % eigendom wordt van de Haarlemmer. Zo kunnen zij mee investeren en geld verdienen aan onze energietransitie. Het is wat GroenLinks betreft belangrijk dat we dat straks vaststellen als voorwaarde in de omgevingsplan. Is het mogelijk om net zoals in Amsterdam een omgevingsfonds te onderzoeken waar financiering van de onrendabele top per project mogelijk wordt voor duurzame energie corporaties.

We hebben al het een en ander geregeld vanuit onze raad zo krijgen we geen houtige biomassa centrales en dat staat ook in onze RES. In onze RES staat keurig dat er geen plaats is voor houtige biomassa centrales maar bij de andere regio’s staat dat niet. Wilt u dat nog even aan onze buur gemeentes vragen?

Naar aanleiding van de inspraak heeft wethouder Berkhout aangegeven contact op te nemen met de buurgemeentes over houtige biomassa centrales. Het omgevingsfonds kan worden meegenomen in de zienswijze van september. Wat betreft zon op dak is het handig om als raad met een motie te komen. Zowel D66 als PvdA onderstreepten de noodzaak van natuurpositief ontwikkelen bij zon en wind projecten.

Wordt vervolgt,