Fractievoorzitter Daphne Huysse

Betoog bij de start van behandeling van de kadernota

Uitgesproken GroenLinks Haarlem op 26 juni 2017 door fractievoorzitter Daphne Huysse

De Kadernota: investeren in o.a. Onderhoud, Duurzaamheid en Sociale stad

Afgelopen jaren hebben we in Haarlem de spreekwoordelijke broekriem aangehaald. Inmiddels is er gelukkig meer financiële ruimte ontstaan om weer te investeren in Haarlem en de Haarlemmers. En dan zijn de berichten over de mei-circulaire ook nog positief. Dat is goed nieuws.

Ik wil de volgende onderwerpen behandelen:

  • Beheer en onderhoud in de stad:
  • Duurzame stad
  • Cultuur en Economie
  • Huisvesting
  • Toekomstvisie - Digitalisering
  • Toegankelijke stad
  • Sociale stad

Beheer en onderhoud in de stad

In de kadernota gaan we de bezuinigingen terugdraaien voor beheer en onderhoud van de stad. GroenLinks is blij met de structurele verhoging van 1 miljoen Euro voor beheer en onderhoud, om het ingestelde C-niveau op te hogen naar het B-niveau. Daardoor kan de gemeente eerder werk maken van de aanpak van slijtage, door reparatie of vervanging.

In  het eerste jaar van de Kadernota, 2018, lukt het nog niet volledig, daarom dienen we gezamenlijk (GroenLinks, CDA, D66, PvdA)  het amendement ’Dagelijks een schone stad’ in om dat te repareren.
1) =>Amendement Dagelijks een schone stad:.

Duurzame stad

GroenLinks is blij, dat er in nu deze kadernota het bedrag van 1,5 miljoen Euro jaarlijks wordt vrijgemaakt om sneller te gaan werken aan duurzaamheid. Dat is hard nodig om in 2030 een Klimaat neutrale stad te kunnen zijn. GroenLinks vindt dat hier nog meer vaart gemaakt moet worden. Want we hebben nog maar krap 13 jaar om het te realiseren. Onze fractie pleit er voor om de komende jaren het structurele budget voor versnelling van duurzaamheid verder uit te breiden. GroenLinks vindt, dat alle fysieke werkzaamheden, die we uitvoeren in Haarlem, op een duurzame en zoveel mogelijk circulaire en natuur-inclusieve manier moeten worden uitgevoerd. We verwachten dat dit het uitgangspunt wordt.

Het hoeft ook geen betoog, dat de noodzaak, om op maatregelen voor klimaatadaptatie in te zetten, groot is. Er is recentelijk een rapport van de Wageningen University & Research verschenen, waarin wordt geconcludeerd, dat de noodzaak voor groen in de stad nog groter bij klimaatverandering is dan gedacht. Groen verbetert het milieu, zorgt voor minder luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme perioden. Dus wat GroenLinks betreft zetten we ook in op meer groen in de stad.

 

 

Cultuur en Economie

GroenLinks wil insteken op een duurzame toekomstbestendige economie. Dus wij willen sterk inzetten op een circulair bedrijventerrein dat creatieve- en maakindustrie aantrekt. Dat is wat GroenLinks betreft de economie van de toekomst.
Cultuur draagt bij aan het imago van de stad. Dat is één van de redenen waarom toeristen naar Haarlem komen. Cultuur draagt daarom ook bij aan de economie, aan banen in de stad. Wat GroenLinks betreft wordt het nu ook tijd om te onderzoeken hoe het budget dat beschikbaar is voor Cultuur verhoogd kan worden.

2) Kan het college toezeggen bij de programmabegroting een voorstel hierover voor te leggen aan de raad? Graag reactie GroenLinks overweegt een motie.

Huisvesting

Onderdak is één van de rechten van de mens volgens de ‘universele verklaring van de rechten van de mens’ van de Verenigde Naties. Haarlemmers moeten ook in Haarlem ergens kunnen wonen. Er worden nu voorbereidingen getroffen voor allerlei nieuwe bouwprojecten. Elk bouwproject wordt wat GL betreft energieneutraal en gasloos en is dat de norm. Elke nieuwe gasaansluiting is eigenlijk een desinvestering.

GroenLinks ziet de verduurzaming van de woningvoorraad als een van de grootste opgave van de komende jaren. De sector waarbij dit goed te realiseren valt is de nieuwbouw. We zijn dan ook blij met het eerste gasloze nieuwbouwproject van Haarlem; DSK2 waarbij de aanbesteding is gewonnen op basis van duurzaamheid.

Kan de wethouder toezeggen, dat:

3 a) bij de toekomstige aanbestedingsprocedure de DSK2 Procedure standaard te maken.

3 b) alle nieuwbouwprojecten, die nu op het punt van beginnen staan nog eens door te lichten op het gebied van duurzaamheid en met name als het aankomt op wel/geen gasaansluitingen en dit in het vervolg bij de voortgangsrapportages te laten monitoren.

Maar zoals we al eerder hebben bepleit zou verbouwen van leegstaande kantoren ook heel goed kunnen. Maar dat vergt een andere aanpak.
3 c) Vraag aan het college: Wanneer wordt dit nu opgepakt ? Reactie

In dit verband wordt ook steeds duidelijker, dat de sociale huisvesting uiterst belangrijk is. Amsterdam laat zien, dat ze ingrijpen, om te voorkomen, dat mensen, die aangewezen zijn op sociale huur, de stad uittrekken. Haarlem zal ook alert moeten zijn op voldoende aanbod van sociale en betaalbare woningen. Mensen die bv. in de maatschappelijke opvang zitten, bij de RIBW gehuisvest zijn, kunnen alleen de volgende stap maken als er voor hen betaalbare woningen zijn. Maar ook statushouders en andere Haarlemmers hebben recht op een betaalbare woning. (pag 102)
GroenLinks is in elk geval blij met de taskforce huisvesting kwetsbare mensen (p117). We gaan er van uit, dat hun inspanning gaat zorgen voor een doorstroming en worden graag door het college jaarlijks op de hoogte gehouden. Kan het college dit toezeggen ?

De toekomstvisie

De gemeente ontwikkelt samen met de Haarlemmers een visie. Afgelopen tijd constateren we in Haarlem een groei  van economie, van het aantal inwoners, en al wat daar mee gepaard gaat. In de kadernota worden voorzieningen benoemd, waar we ons op moeten voorbereiden. B&W en raad is daar nu al druk mee bezig. In het kader van de leefbaarheid wordt in de kadernota aangegeven, dat mensen in Haarlem wijkhandhaving belangrijk vinden. Het blijkt toch, dat er situaties zijn waar handhaving noodzakelijk is om mensen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. En met de groei van de stad kan het zijn, dat de huidige capaciteit tekort schiet voor de ontwikkelingen in de toekomst. Is naar het oordeel van het college de capaciteit van handhaving voldoende ?
4) Dat is natuurlijk ook al aan de orde gesteld door Trots, maar kan het college een inventarisatie aan de raad voorleggen van de capaciteit van handhaving in de wijken, rekening houdend met de groei van de stad.

Digitalisering

Digitalisering zal ook in de toekomst steeds verder worden doorgevoerd. Dan is het goed, dat op het gebied van IT, databeveiliging en privacy nu ook extra middelen vrijgemaakt worden. GroenLinks heeft hier stevig voor gepleit en we zijn blij, dat dit nu serieus wordt opgepakt.

Toegankelijke stad

GroenLinks wil een toegankelijke stad en wil concrete maatregelen om de toegankelijkheid van de stad te verbeteren voor mensen met een beperking. Daarom pleit GroenLinks voor een toegankelijkheidsbudget. Vanuit dat budget moet de sociale, digitale en fysieke toegankelijkheid van de stad verbeterd worden. Ook willen we een stadsergonoom, die in de gaten houdt of projecten in de openbare ruimte en bouwprojecten voldoen aan toegankelijkheidseisen. Halverwege 2016, dus dat is een jaar geleden, heeft Nederland het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Haarlem moet het goede voorbeeld geven door alle diensten, de eigen website en de websites van contractpartners in het sociale domein toegankelijk te maken voor mensen met een beperking en mensen, die niet zo behendig zijn met internet, de zogenoemde digibeten, en het voortouw nemen in afspraken voor een inclusieve stad.

5) Om dit te realiseren en vakkundig te verwerken dienen we een motie in om een ‘stadsergonoom’ aan te stellen.

6) Verder in dit verband, begrijpen we dat mensen met een scootmobiel het lastig vinden om de winkelcentra van de stad te bezoeken. Hiervoor hebben we een motie opgesteld om een pilot uit te voeren om je scootmobiel in de bewaakte fietsenstallingen tijdelijk om te ruilen voor een rolstoel.

Sociale stad

Voor Mensen, die een beroep moeten doen op de sociale voorzieningen, moet Haarlem een sociale stad zijn. Het vangnet moet er zijn als het nodig is. Haarlem heeft een reserve opgebouwd voor de transformatie van de 3 gedecentraliseerde taken, Jeugdzorg, werk en inkomen en AWBZ. Dankzij de reserve van  het sociaal domein kan er sterk worden ingezet op aanvullende verbeteringen. Deze verbeteringen moeten er voor gaan zorgen, dat de gemeente Haarlem klaar is voor het moment, dat het geld, dat de gemeente van het Rijk ontvangt voor de zorg van de kwetsbare Haarlemmers, minder wordt.
Tegelijkertijd maakt GroenLinks zich zorgen over de mazen van het vangnet. We signaleren nog steeds dat mensen er tussen door vallen. De vraag is dan, is dat incidenteel, of moet het vangnet nog worden verbeterd? GroenLinks meent, dat verbeteren een continue proces is, en verwacht dat de gemeente goed gebruik maakt van de professionals. Deze professionals werken meestal vraaggestuurd.

En in de praktijk is de samenwerking tussen professionals en de vrijwilligers heel belangrijk. Dat kan per wijk verschillen. GroenLinks zal daar scherp op blijven. In de Haarlemse samenleving zorgen we met elkaar en voor elkaar.

Voorzitter:

Verder is GroenLinks benieuwd naar de vorderingen met de aangenomen motie 'Snel Subsidiëren het hele jaar door' want we zien dat er 200.000 gereserveerd is voor buurtinitiatieven. Vallen de kosten die met deze motie gepaard gaan hiermee samen ? De wethouder had aangegeven 20 a 25 duizend hiervoor in te zitten.

Millennium doelen. Bij de vorige kadernota heeft GroenLinks gevraagd of- en wanneer we als Haarlem kunnen aansluiten bij de Duurzame Millennium doelen. Tot nu toe hebben we daar nog niets over vernomen.

7) Vraag: Wanneer wordt dit met de raad gedeeld ?

Al met al; GroenLinks is optimistisch over de weg die de gemeente Haarlem nu is ingeslagen, met onze blik op de toekomst, met circulaire ontwikkelplannen, duurzamer, socialer, en natuur inclusiever.
Zoals we dat bij GroenLinks zien: er is weer meer ruimte voor verandering.

Tot zover onze eerste termijn