Voorzitter,

We leven in een wereld met schadelijke klimaatverandering, de biodiversiteit ligt zo’n beetje aan het infuus en huizenprijzen stijgen sinds deze maand weer volop. Ook zien we een eerder toe- dan afnemende ongelijkheid. Wat betekent dat voor Haarlem? Wat heeft onze stad nodig? En wat vraagt dat van ons als politiek?

Het zijn crises die niet ophouden bij onze gemeentegrenzen en we staan er dan ook niet alleen voor. Maar samen deze crises het hoofd te bieden, daar is wel wat voor nodig. Een Rijksoverheid bijvoorbeeld, die keuzes durft te maken, niet duikt voor verantwoordelijkheid en duidelijkheid geeft aan ons gemeenten. In deze klimaatcrisis mag je van politici verwachten dat ze deze crisis aangaan en niet schuwen voor maatregelen. Wat dat betreft heeft mijn partij geen goed woord over voor weglopers. Maar als er iets is dat sinds vandaag duidelijker is dan ooit: we zien het niet altijd aankomen maar verandering is mogelijk en daarmee hoop op betere tijden.

Het jarenlange pappen en nat houden, te weinig actie, geen verantwoordelijkheid hebben dit land praktisch doen stilstaan. Haarlemmers mogen meer dan dat verwachten. Meer acties, meer keuzes. Het zijn dan ook precies deze waarden waarmee GroenLinks naar de aanvullende maatregelen uit de kadernota heeft gekeken en aanvullende voorstellen doet: actiegericht, om te zorgen voor meer vergroening, verdere verduurzaming en het tegengaan van ongelijkheid.

Wat betreft het vergroenen van onze stad kan het ons niet actiegericht genoeg. We hebben alle beleidsplannen op orde, college volle kracht richting uitvoering! Bomen zijn van vitaal belang in onze stad. Bomen helpen opwarming van de stad tegen te gaan, vangen fijnstof af, dragen bij aan ons geluk en ga zo maar door. Dat er nu vorige week zoveel grote bomen om zijn gewaaid is daarom doodzonde. Maar voor het verbeteren van biodiversiteit ben je er dan natuurlijk nog lang niet. Daarom het natuurnetwerk Haarlem. Een groen lint door de stad. Voor het bijplanten van bomen en verbeteren van de biodiversiteit dient GroenLinks 2 moties in.

Motie 46:   Kappen met bomen, maar bomen planten samen met D66, CDA, Actiepartij, Trots Haarlem, partij voor de dieren en CU

Verzoekt het college :

  • Ervoor te zorgen dat vanaf 2024 zo snel mogelijk de achterstand in het aantal te planten bomen en de omvang van het Haarlems groen wordt ingelopen en ook de geplande toevoegingen worden behaald;
  • Voor of uiterlijk bij de begroting aan te geven of en hoeveel extra incidentele middelen voor deze inhaalslag moeten worden vrijgemaakt

Motie 49: Natuur Netwerk Haarlem NU samen met CDA, partij voor de dieren en CU.

Verzoekt het college om:

Vóór de begroting 2024 in het uitvoeringsprogramma van het groenbeleidsplan aan te geven welke belangrijke knelpunten in het Natuur Netwerk haarlem zouden moeten/kunnen worden opgelost en dit in het IP op te nemen en zo nodig (co)financiering te organiseren;

Kennis en respect voor alles wat groeit en bloeit begint bij de jeugd. Hiervoor hebben schooltuintjes een onschatbare waarde. Er zijn positieve korte termijn effecten  zoals meer kennis over groente en fruit, meer lichamelijke beweging in de buitenlucht, meer  kennis over de natuur (zoals bodemleven en insecten) en dat kinderen samenwerken en leren verantwoordelijkheid te dragen door ergens voor te zorgen. Om deze reden dienen we de motie 47 Schooltuinen ook in Schalkwijk in samen met HvH, Partij voor de dieren, D66, OPH, Actiepartij, CDA, PvdA en CU

Hierbij verzoeken we het college:

  • Te zorgen voor een goede schooltuinvoorziening in Schalkwijk met als langere termijn ambitie dat elk kind in Haarlem ervaring opdoet met het bewerken van een tuin;  
  • Hiervoor samen te werken met, danwel dit uit te laten voeren door de stadslandbouwinitiatieven in Schalkwijk, in samenwerking met scholen en daarbij  ondersteund door de afdeling NME;  
  • De opstart van een schooltuinvoorziening te bekostigen vanuit de middelen voor vergroening uit de incidentele middelen;

Dat wat we aanplanten, dient natuurlijk zoveel mogelijk inheems en biologisch te zijn. Om hier stappen in te zetten dienen we de motie 50 Gifvrije aanplant, de bodem onder beter leven voor mens en dier in samen met partij voor de dieren en CU.

Hierbij verzoeken we het college:

  • Voor de aanplant van groen en bloemen in de openbare ruimte het gebruik van giftige aanplant uit te faseren en in 2028 uitsluitend nog gebruik te maken van gifvrije, biologische zaden en bollen en biologisch gekweekte struiken met MPS A+ keurmerk
  • Gezamenlijk op te trekken met andere gemeenten en VNG om vraag en aanbod van biologische aanplant beter op elkaar af te stemmen en gezamenlijk te streven naar een dusdanig aandeel biologisch geteelde aanplant dat telers gestimuleerd worden om over te stappen op biologische teelt.

Haarlem dient wat betreft verduurzaming altijd het goede voorbeeld te geven. Met verduurzaming van ons eigen vastgoed bijvoorbeeld. Maar ook door zoveel mogelijk gemeentelijke regels weg te nemen, die verduurzaming in de weg staan. Daarom dienen we motie 43 onderzoek deregulering van D66 van harte mede in.
Wat betreft de duurzaamheidsbegroting zien we ook dit jaar weer stappen en juichen we de ontwikkeling naar brede welvaart, waarin we ook kijken naar oa kwaliteit van leven, toe. Daarnaast goed dat in deze kadernota geld wordt uitgetrokken voor het opschalen van het zonnewarmtenet Ramplaankwartier. Met dit bedrag kan dit warmtenet echt als een voorbeeld gaan dienen voor de rest van Haarlem en zo de energietransitie flink versnellen. Wij vinden het daarnaast zeer belangrijk dat zoveel als mogelijk belemmeringen worden weggenomen die realisatie in de weg staan. Daarom dienen we motie 3 zonnig vooruitzicht voor zonkapel mede in met CU. CU zal hem zo indienen.

We hebben het vaak in deze raad over verschillende crises. Het debat in Den Haag ging afgelopen dagen alleen over asiel. Maar laat ik u de vraag stellen, wat is nou de echte crisis? Zijn dat die 20.000 asielzoekers die dit jaar naar Nederland zijn gekomen, gevlucht voor oorlog en geweld? Of zijn dat 815.000 mensen die jaar in en uit leven in armoede in Nederland? Daarom dienen we samen met oa PvdA amendement 36 2.000 extra labelstappen in om versneld de slechtst geïsoleerde sociale huurwoningen aan te pakken.
Het zijn ook juist onze jongeren die we kansen willen bieden. Met goed ontbijt bijvoorbeeld, of door het aanbieden van een Rijke schooldag. Sport en cultuur zijn daarbij onmisbaar. Daarom dienen we:

Motie 48 Sport en cultuur voor ieder kind samen met JH, SP, AP, cda en CU

Hierbij verzoeken we het college:

  • Op basis van cofinanciering met het Jeugd Sport en Cultuurfonds meerjarig incidenteel in 2024, 2025 en 2026 middelen in te zetten ( €90.000 op jaarbasis) om de inkomensgrens voor gebruikmaking van het JSCF te verhogen naar 150% van het minimuminkomen
  • De benodigde middelen hiervoor in te zetten uit de incidentele middelen
  • De nog onbenutte middelen uit de extra subsidie uit 2020 van € 150.000 niet terug te vorderen van het JSCF maar in te zetten voor dit doel.

Voorzitter, afrondend, we kijken uit naar alle voorstellen die langs zullen komen. We toetsen deze voorstellen aan onze drie pijlers: helpt het actief Haarlem duurzamer, groener of eerlijker te maken?

Tot zover onze eerste termijn