Voorzitter,

Deze periode en het echte werk zijn eigenlijk nog maar net begonnen. We leven in een wereld waar er mondiaal veel gebeurt. De plotselinge start van een oorlog vraagt om opvangplekken op korte termijn. Mijn voorgangers memoreerden het al even. Hartverwarmend om te zien hoeveel Haarlemmers geholpen hebben met slaapplekken, het verzamelen van spullen of helpen in welke vorm dan ook. En niet alleen voor de Oekraïners maar ook voor vluchtelingen uit andere gevaarlijke gebieden.

Het bespreken van de kadernota vormt traditiegetrouw het einde van het politiek jaar. Het was niet zomaar een jaar, het afgelopen verkiezingsjaar heeft veel gevraagd van onze organisatie, de ondersteuning van de raad en van de raad zelf. Ik vind het dan ook niet meer dan gepast om daar eerst bij stil te staan. Het voeren van een intensieve campagne, onderhandelingen en dan natuurlijk alle standaardvergaderingen die ook nog door gaan. Dan vraagt iets van je als raadslid, maar dat vraagt ook zeker iets van partners en families thuis. Ik zou ook mijn respect willen uitspreken voor alle nieuwe raadsleden, 21 in totaal en ook nog daarnaast de commissieleden. Je springt op een rijdende trein, waarbij je misschien nog geen idee hebt wie er met die trein meerijden, waar die trein al geweest is en dat je uberhaupt in een trein zit. Geen gemakkelijke opgave, maar ik zie velen van u het vol overgave en enthousiasme oppikken. Dit komt natuurlijk niet in de laatste plaats door alle ondersteuning die je als raadslid ontvangt. Dan denk ik aan de portiers, bodes, maar zeker ook aan de medewerkers van de griffie die een prachtig inwerkprogramma in elkaar hebben gedraaid. Dank daarvoor! Ik denk ook aan de ambtelijke organisatie. Verkiezingen en een nieuwe raad vraagt ook iets van onze ambtenaren. De fractie van GroenLinks denkt met veel plezier terug aan de markt, waarbij velen passievol over het werk bij gemeente Haarlem hebben verteld.

Haarlem kent vele crises. Of het nu gaat om het klimaat, wonen, biodiversiteit of ongelijkheid. Problemen zijn vaak landelijk te lang niet aangepakt, waardoor die zich hebben opgestapeld en de urgentie om in te grijpen groot is. Financieel betuigt Den Haag zich niet altijd als stabiele partner, waarbij de situatie rond jeugd en wmo het meest in het oog springt. Helaas gaat het te vaak over stijgende kosten, onduidelijkheid over de compensatie vanuit het Rijk, terwijl het de vurige wens van GroenLinks is om het juist over de kwaliteit van zorg te hebben, over het verlichten van de administratieve druk voor de Haarlemse jeugdhulpverleners, over het één gezin, één plan, één regisseur.

Corona was voor velen van ons een lastige tijd, niet in de laatste plaats voor de Haarlemse jongeren. Niks meer te doen, geen feestjes, geen festivallen, geen fysieke diplomauitreiking. Door het sluiten van de scholen hebben jongeren een leerachterstand opgelopen. Om deze reden is het nog belangrijker dat duidelijk is welke regelingen er zijn vanuit de gemeente. Daarom dienen we motie 17 Huiswerkbegeleiding in samen met AP, SP en JH, om hier voldoende aandacht aan te geven zodat de kansenongelijkheid niet verder toeneemt.

Er zijn veel tekenen dat het een financieel pittig jaar gaat worden voor iedereen. De mensen die het nu al niet breed hebben dreigen daardoor in grote problemen te komen. Vandaar dat we vooral die groep goed in de gaten moeten houden en moeten zorgen voor schuldbeheersing waar we kunnen.

Oplopende energieprijzen geven ons flinke zorgen en zorgen er ook voor dat we nog sneller moeten verduurzamen, u heeft verschillende voorstellen kunnen lezen in het coalitieakkoord, waaronder die minimale 60% CO2 reductie. Ook dit vraagt iets van onze organisatie. Afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet met betrekking tot de duurzaamheidsbegroting. Wat GroenLinks betreft blijven we die grote stappen zetten komende jaren en ontwikkelen we deze begroting door tot brede welvaart. Hierbij gaat het om aandacht voor milieu, klimaatadaptatie en schone energie maar ook op welzijn, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Haarlem heeft 2 jaar geleden de prestigieuze Europese Procura award gewonnen, omdat in een grote aanbesteding zowel duurzame, innovatieve als sociale oplossingen waren meegenomen. Wat ons betreft een voorbeeld voor ons gehele inkoopbeleid, maar ook voor de verbonden partijen aan de gemeente. U las over de afdoening van de motie in de kadernota. We kijken uit naar het investeringsplan bij de begroting, waarin investeringen worden gekoppeld aan duurzaamheid.

Wat betreft de inzet in het fysieke domein rond wonen, vergroenen en de openbare ruimte zien we dat er stappen worden gezet. Aan de ene kant financieel, door de 3 subsidies voor Oostpoort, Europaweg en Zuid-west vanuit de woningbouwimpuls en het geld voor de ontwikkeling van Haarlem Nieuwzuid en de Europaweg vanuit het programma bereikbare steden. Ook afschaffing van de verhuurdersheffing geeft de Haarlemse corporaties meer mogelijkheden om te investeren. Maar ook door gebiedsgericht werken en procedures te versnellen, zoals in de kadernota voorgesteld. Tegelijkertijd zien we dat dit nog niet leidt tot het gewenste resultaat. College, dit vraagt om blijvende inzet om te kijken op welke manier het aantal investeringen kan worden verhoogd. Schroom niet om slimme voorstellen te doen en out of the box maatregelen te bedenken en naar de raad te sturen, zeker op het gebied van het aantrekken van nieuwe ambtenaren. We voeren graag hierover blijvend met u en de raad het gesprek.

Tot zover onze eerste termijn.