Flora en Fauna Collage
Flora en Fauna Collage

Biodiversiteit in Spaarnwoude

GroenLinks wil de biodiversiteit in recreatiegebied Spaarnwoude – de groene gebieden ten noorden en oosten van Haarlem - vergroten. Met een motie vraagt de partij om maatregelen in de gebieden van het Recreatieschap ter bescherming van planten en dieren. De gemeenteraad heeft de motie tijdens de raadsvergadering van 11 juli aangenomen.

Het recreatieschap Spaarnwoude werkt aan een visie op het eigen gebied en het eigen functioneren. Later dit jaar kunnen de betrokken gemeenten van het Schap ( Haarlem, Velsen, Amsterdam, Haarlemmermeer) hun oordeel geven betreffende deze langetermijnvisie. GroenLinks neemt alvast een voorschot op deze visie door het belang van biodiversiteit te benadrukken.

Waar gaat het over?

De provincie Noord-Holland realiseert het Natuurnetwerk Nederland (NNN) dat natuurgebieden met elkaar verbindt en zo de biodiversiteit versterkt. Dat Natuurnetwerk heeft ook specifieke maatregelen voor het recreatiegebied Spaarnwoude. Concreet gaat het om de volgende maatregelen ter versterking van de biodiversiteit in Spaarnwoude:

  • In de gebieden Oosterbroek & Buitenhuizen duinrellen, de Velsertocht en de aangelegde waterpartijen te verbinden voor de Noordse woelmuis en rietvogels, het brakke gebied uit te breiden voor de plant Zulte en de bosstructuren aan te helen voor de boommarter.
  • In de gebieden Heksloot, Westbroekplas en omgeving de vleermuisverblijven in de forten voor de vleermuizen te realiseren, de Liniedijk en de Slaperdijk in te richten voor dagvlinders en aan te sluiten bij de verbindingszone van NNN voor kruiden en insecten.
  • In de gebieden Houtrakpolder, Westhof en de golfbaan de waterkwaliteit te verbeteren voor de Noordse woelmuis en moeras, haagbeuken en essenbos toe te voegen voor bijzondere rietvogels.
  • In de gebieden Schoteroog, Waarder- en Veerpolder, Mooie Nel en de Liede meer natuurlijke en robuuste oeverlanden, moeraszone en kleine bosschages voor de otter te realiseren.
  • In de gebieden Haarlemermeerse bos & Groene Weelde aangesloten bosstructuren te realiseren voor de boommarter en de ringslang.

GroenLinks wil dat het recreatieschap onder andere deze maatregelen meeneemt in de toekomstvisie. Met dat doel heeft GroenLinks samen met o.a. PvdA, SP, Actiepartij CU en JouwHaarlem een motie ingediend voor de raad op 11 juli 2019. Met de motie roept de raad wethouder Robbert Berkhout, die Haarlem vertegenwoordigt in het algemeen bestuur van het recreatieschap, op de biodiversiteit in het recreatieschap te beschermen.

Motie

Motie GLH PvdA Jouw Haarlem SP en AP CU Natuurwaarden in Spaarnwoude