De bomenwerkgroep heeft een bezwaar ingediend tegen de herstructurering van het Engelandpark. Hierover volgt op woensdag 1 november om 9:30 een hoorzitting op het stadhuis.

Dit staat in het bezwaarschrift: Geacht college van B & W, Hierbij de motivering van ons bezwaar ( d.d. 9-9-06 ) tegen de verleende kapvergunning voor 12 van de 37 te kappen bomen in het Engelandpark. Uw kenmerk: BOR/2006/1510. De sloten moeten uitgebaggerd worden. De gemeente stelt dat er 3000 vierkantenmeter extra wateroppervlak in het park moet komen om meer water in het park te kunnen opslaan. Hiertoe moeten sloten worden verbreed en natuurvriendelijke oevers gegraven worden. Namens de Bomenstichting en de Haarlemse Bomenwerkgroep i.o. maak ik bezwaar tegen 12 van de 37 te kappen bomen. En wel om de volgende redenen: 1. Er is nog geen beheersplan voor het Engelandpark. Grote beheersingrepen als deze dienen volgens een door alle betrokkenen goedgekeurd plan plaats te vinden. 2. Er is geen inspraakmogelijkheid geweest voor de wijkraad of bewoners van de Europawijk. De voorlichtingsbijeenkomst vond 2 werkdagen voor het verstrijken van de bezwaartermijn tegen de kapvergunning plaats. 3. Er is sprake van grote onzorgvuldigheid op de gemeentelijke plattegrond van het park waarop alle 37 bomen vermeld staan, genummerd, met soortnaam en diameter van de stam. 4. Er zijn voldoende , en gemakkelijk te realiseren , alternatieven voorhanden. Toelichting De 12 van de 37 bomen waarvan wij willen dat ze behouden blijven zijn van noord naar zuid: 1. boom nr 101356 2. boom nr 6 3. boom nr 101849 4. boom nr 101850 5. boom nr 101852 6. boom nr 101860 7. boom nr 8 8. boom nr 9 9. boom nr 10 10. boom nr 11 11. boom nr 12 12. boom nr 13 Ad 1. Boom nr 101356 is een grote, fraaie, solitaire els ( Alnus Spaethii ) van 23 m hoog aan de rand van een vijver. De boom heeft een diameter op de kaart van 43 cm, maar door ons gemeten op 1,3m hoogte een diameter van 66,5 cm. Dit is meer dan 1,5 x zo dik! De boom staat aan een hoofdroute door het park, van de Brusselbrug naar het Jaagpad aan het Spaarne. De wijk die aan het park grenst, de Europawijk, is qua inwoneraantal de grootste wijk van Haarlem en bovengenoemde route wordt veel begaan. De boom is beeldbepalend en van landschappelijke waarde. De boom zou moeten wijken om extra water en een “natuurvriendelijke” oever te creëren? Zoiets kan gemakkelijker en beter op de vele plekken waar grote stukken boomloos gazon grenzen aan het water. Ad 2. Boom nummer 6 is een els met een diameter op de kaart van 27 cm, maar door ons gemeten op 1,3m hoogte een diameter van 65 cm! Door die omvang, die bijzonder is voor een els, de moeite waard om de nieuwe slootoever er omheen te laten buigen. Ad 3 t/m 6. In de rij bomen van 101849 tot 101860 is niet goed te achterhalen welke bomen nu weg zouden moeten en welke niet. Of de opgegeven stamdiameter klopt niet met de werkelijkheid, óf de soortnaam. Er staat een veldesdoorn binnen de 1 m waarmee men de sloot wil verbreden maar voor een veldesdoorn is daar geen kapvergunning aangevraagd. Bij boom nr 101849, een els, staat een groep gevlekte aronskelk. Deze soort is in Nederland vrij zeldzaam. Nergens konden wij opmaken dat dit geconstateerd was en dat zij extra bescherming zullen genieten. Ad 7 t/m 12. De bomen nr 11,12 en 13 zijn geen beuken ( Fagus) maar haagbeuken ( Carpinus Betulus ). Ze staan in het gazon en zijn beeldbepalend. Er staan maar heel weinig haagbeuken in het park. In het bijzonder boom nr 13 heeft een karakteristieke kroonvorm. Genoeg reden om de sloot daar niet te verbreden of te verbreden aan de andere oever. De bomen 8, 9 en 10 kunnen dan ook gespaard blijven. Bij verbreding aan de andere oever zullen een paar bomen moeten wijken, maar dit valt onder dunning en valt derhalve veel minder op dan de bomen 8 t/m 13 waarbij helemaal geen sprake van dunning is. Op de toelichtingsbijeenkomst van de gemeente hebben wij vernomen dat de te kappen bomen afgevoerd worden. Ook hier wordt een beheersplan gemist. Als je bomen móet kappen, kun je er bv. voor kiezen om van de takken en de stammen rillen te maken waardoor je schuilgelegenheid biedt aan vogels en zoogdieren. Dit ook in verband met de grote hoeveelheid honden die los door het park loopt. In de afgelopen jaren zijn in of langs de Europawijk vele honderden bomen gekapt. Tbv. de Zuid-Tangent, tbv. een nieuwe wijk op het voormalige Paswerkterrein, tbv. extra parkeerplaatsen bij het Elisabeth Gasthuis, tbv. een herindeling van sportvelden. Bomen binden veel fijn stof. Hoe ouder en hoe groter een boom, des te beter ze dit doen. Een jonge, te herplanten boom bindt pas na ca. 30 jaar evenveel fijn stof als de volwassen bomen die er nu staan. Om milieuredenen is het hier nu belangrijk om een boom pas weg te halen als het écht noodzakelijk is en er geen alternatieven zijn. Die alternatieven zijn er hier volop. Met het juiste materieel en de nodige voorzichtigheid kunnen de sloten uitgebaggerd en verbreed worden en bomen gespaard blijven. Bij waardevolle bomen kan de oever om de boom heen buigen en daarna iets dieper de kant in gaan om het verlies aan vierkantenmeters te compenseren. Namens de Bomenstichting en de Haarlemse Bomenwerkgroep