Woensdag 5 november. In zijn antwoord op de eerste termijn van de raad noemt de burgemeester dat de VVD na de collegevorming gezegd heeft er als oppositiepartij met gestrekt been in te gaan.

Hij verzoekt de VVD het been af en toe te ontspannen en overhandigt een iets gebogen (kunst)been aan de fractievoorzitter VVD.

Hij bedankt de inmiddels vertrokken Cassee voor het tot stand brengen van de begroting. Hij spreekt de hoop uit dat de problemen bij D66 snel worden opgelost.

Wethouder Jack vd Hoek

Over de door hem overgenomen portefeuille Financiën: Hij beantwoordt vragen van fracties en stelt dat de schuld van de gemeente in het afgesproken tempo wordt verlaagd. Het voorstel van de VVD om de toeristenbelasting af te schaffen en dat te betalen door de kwijtscheldingregeling voor minima te stoppen is een slecht idee. Het levert niets op omdat het met name gaat om de afvalstoffenheffing kwijtschelding die als totaal weer kostendekkend moet zijn.
De oppositie wil inzicht, tot in detail, van de berekening van de risico’s. Van der Hoek wil dat inzicht geven, maar een deel van de input van het rekenmodel is geheim behalve voor raadsleden (met geheimplicht).

Als reactie op de door GroenLinks ingediende motie over de popschool en oefenruimtes voor bandjes en een motie van de Aktiepartij  stelt hij als wethouder cultuur vóór een Popschool te zijn maar dat het niet perse de gemeente is die dat moet regelen; andere partners moeten wat doen. GroenLinks, PvdA en Aktiepartij vinden het een plicht van de gemeente omdat ze Hart heeft verhuisd maar de Popschool bleef achter in de Egelantier. Een Egelantier die op termijn wordt verkocht en er is een inspanning beloofd voor huisvesting van de achtergebleven huurders. In het Investeringsplan stond 12 miljoen voor de Popschool maar dat is geschrapt. Van der Hoek vraagt zich af of het perse op 1 plek moet en of het gefaseerd kan, hij vraagt de indiener en medeindieners om de termijn voor een oplossing te verlengen naar het voorjaar.

Over zijn portefeuille WMO en Welzijn:

Een vraag van de PvdA over Wesley die niet met aankleden geholpen kon worden om halfzeven zodat hij naar school kan omdat de hulp pas om zeven uur begint. Beantwoordt hij met de toezegging dat juist omdat de zorg naar de gemeente gaat en er maatwerk plaatsvindt Wesley om half zes, of zelfs eerder als het moet, geholpen gaat worden.

Van der Hoek voert gesprekken met wijkraden over financiën en bestuurstijl.

 

Wethouder Cora-Yfke Sikkema

Met de extra portefeuille bedrijfsvoering. Vertelt dat er een nota risicomanagement komt. Inzake de portefeuille Beheer en onderhoud stelt zij dat de stad de bezuinigingen gaat merken, maar dat het nergens mag en zal voorkomen dat de veiligheid in het geding is.

Sikkema gaat er goed op letten dat er geen verdringing plaats vindt van medewerkers Spaarnelanden en Paswerk. Spaarnelanden moet extra werk zoeken en Paswerk krijgt meer groen-klussen.

Alle projecten worden uitgevoerd. Betreffende de projecten boven de vijf ton krijgt de raad een overzicht van de prioriteiten die het College stelt. Onderbesteding wordt aangepakt.

Parkeren wordt gedigitaliseerd en gefiscaliseerd zodat de opbrengst niet naar het rijk maar naar de gemeente gaat. Waar vrij parkeren is blijft dat zo, tenzij bewoners in meerderheid vergunningparkeren willen. Er wordt gewerkt aan meer parkeren in garages voor bewoners, zoals gevraagd door de VVD. Er komen geen Amsterdamse prijzen voor parkeren, maar betalen in de garage per minuut wordt volgend jaar ingevoerd, nu invoeren levert een begrotingtekort op. Investeren in Duurzaam levert voordelen op voor Klimaat, Portemonnee en Werkgelegenheid. Zij heeft kritiek op een meerjarendekking van GroenLinks moties, de fractie vertelt dat ze het gaat aanpassen.

 

Wethouder Joyce Langenacker

Coördinator voor het Sociaal Domein stelt dat de gemeente eind 2011 is begonnen met voorbereiding maar dat het Rijk details pas laat regelt. Zij stelt dat Haarlem als eerste van Nederland de inkoop op orde heeft, de verordeningen zijn aangenomen en de uitvoeringorganisatie, met een uitvoeringsplan, op orde is. Zodat er per 1 januari een duidelijk antwoord gegeven kan worden op vragen van burgers.

Paswerkscenario’s zullen in de commissie besproken worden. GroenLinks o.a. heeft gevraagd om een simulatiespel voor de raad vanwege risico’s in het Sociaal Domein. De uitnodiging daarvoor komt binnenkort

 

Wethouder Merijn Snoek

Vertelt dat de CJG (Centrum Jeugd en Gezin) coaches al werken en klaar zijn voor na 1 januari.

De nieuwe aanpak van loting voor leerlingen voortgezet onderwijs wordt geëvalueerd.

Vastgoed is zijn extra portefeuille. Hij stelt dat het in orde is. Van de 51 verhuurcontracten van gemeentelijk vastgoed die ontbreken volgens het laatste bericht zijn er 10 inmiddels ontvangen. 22 zijn onderweg 12 wordt aan gewerkt. Bij 2 is er een soort contract, bij 5 gaat het om het overnemen van reeds zittende huurders. Hij benadrukt dat het geld wel binnenkomt. De oppositie en PvdA vindt dat het daarmee niet op orde is en wil weten wanneer het helemaal rond is.

Als er vastgoed verkocht gaat worden dan in overleg met de commissie.

 

(Foto's Abid Azannay en Pieter Postmus)