Stemming in de raad

De inhoud van de aangenomen moties tijdens de Kadernotabehandeling

De titels van de 16 aangenomen moties en 2 amendementen staan hieronder vermeld.

Op de volgende pagina staat per motie/amendement de kern vermeld.

Er was dit keer sprake van een trendbreuk. Begin deze raadsperiode namen de fracties de stijl van (voormalig raadslid AP) Sjaak Vrugt over, om creatieve titels voor moties te verzinnen met veel woordspeling, alliteratie en rijm.

Dat is nu slechts bij een enkele motie het geval.

 

 1. Eerst briefadres, daarna pas controle
 2. “Laat (jongere) burgers niet rondspoken”
 3. Integrale visie op integrale kindcentra
 4. Van ‘scooter naar ‘stoel’ met shoppen als doel’
 5. Punt gemaakt: Extra tappunten
 6. Prioriteren in het Primair Onderwijs
 7. Levensloopbestendig bouwen als uitgangspunt
 8. Heeft het concept van het PIT een meerwaarde voor Haarlem?
 9. Elk Haarlems kind een goede speeltuin
 10. Bomenmakelaar, geef bomen een tweede kans
 11. Drempels slechten in publieke gebouwen voor een inclusieve samenleving
 12. 2018 jaar van de toegankelijkheid
 13. Drempels slechten in openbare ruimte voor een inclusieve samenleving
 14. Stel straatintimidatie strafbaar
 15. ‘Gelijke kansen’
 16. ‘Digitale moties en amendementen’
 17. Amendement:‘Dagelijks een schone stad!’
 18. Amendement ‘Daklozenopvang’

Bij de moties worden alleen de eerste indieners genoemd, niet de partijen die mede-indienden. Zie daarvoor en voor de volledige teksten de gemeentelijke site:

 

1. Motie SP

Eerst briefadres, daarna pas controle

Het krijgen van een uitkering kan worden versneld door eerst het briefadres te geven en pas daarna te controle te laten plaatsvinden net zoals nu al in de gemeente Amsterdam gebeurt;

•De goeden niet onder de slechten hoeven te lijden; Geeft het college de opdracht •Meteen na de indicatie door de BCT een briefadres te verstrekken;

 

2 Motie ActiePartij

“Laat (jongere) burgers niet rondspoken”

draagt het College op;

- actief bij te houden wanneer mensen worden uitgeschreven uit de basisadministratie die geen ander inschrijfadres hebben,

- deze actief te begeleiden naar zorg en ondersteuning indien nodig,

- een ruimhartig beleid te voeren met vestrekking van (tijdelijke) postadressen,

 

3 Motie VVD

Integrale visie op integrale kindcentra

Draagt het college op

.Een sturende rol op zich te nemen en met alle lokale partners te komen tot een integrale visie en beleid ten aanzien van integrale kindcentra.

•Afspraken met deze partners in de Lokale Educatieve Agenda te koppelen aan de pedagogische raamplannen van de kindcentra en die te ondersteunen vanuit de betrokken beleidsvelden zoals welzijn, jeugdzorg, sport, cultuur en mediawijsheid.

 

4 GLH

Van ‘scooter naar ‘stoel’ met shoppen als doel’

Verzoekt het college:

•Voor een pilot-periode van een jaar en aantal leen-rolstoelen beschikbaar te stellen in de gemeentelijke fietsenstallingen waar scootmobielgebruikers tijdelijk gebruik van kunnen maken voor hun bezoek aan het centrum van Haarlem

•Deze mogelijkheid goed te communiceren in nieuwsbrieven en middels informatiekanalen specifiek voor de doelgroep

 

5 GLH

Punt gemaakt: Extra tappunten

Verzoekt het college:

•Nog twee watertappunten toe te voegen aan de bestaande hoeveelheid watertappunten

•De locaties voor deze tappunten te bepalen op basis van de vraag vanuit de stad en in overeenstemming met de wens van een dekkend netwerk

•Uit te zoeken wat de kosten zijn en vóór de begroting de raad hierover te informeren en aan te geven welke mogelijke financiering beschikbaar is.

 

6 D66

Prioriteren in het Primair Onderwijs

Draagt het college op:

De renovatie van de Cruquius school alsnog op te nemen in de Kadernota 2017 voor het jaar 2018, en daarvoor dekking te zoeken bij de versnelde afschrijving Onderwijs

 

7 OPH

Levensloopbestendig bouwen als uitgangspunt

draagt het college op om na te gaan hoe in hoeverre levensbestendig bouwen het uitgangspunt kan worden bij alle nieuwbouw/renovatie en de raad hierover in het najaar te informeren.

 

8 OPH

Heeft het concept van het PIT een meerwaarde voor Haarlem?

draagt het college op om na te gaan in hoeverre het invoeren van dit concept of invoeren van elementen ervan in de Haarlemse aanpak kan leiden tot versterking van de Haarlemse ambities/doelstellingen en de raad hierover in het najaar te informeren

 

9 PvdA

Elk Haarlems kind een goede speeltuin

Verzoekt het college:

•Onderzoek te doen naar de precieze omvang van de bezuiniging op de nietzelfstandige speeltuinen, met als doel ook deze bezuiniging volledig terug te draaien.

•Mocht het nu in de kadernota geraamde budget daarvoor ontoereikend zijn, voor de begroting inzichtelijk te maken welke extra middelen daarvoor nodig zijn.

 

10 Trots

Bomenmakelaar, geef bomen een tweede kans

Verzoekt het college:

Zich aan te sluiten bij het bomenmakelaar initiatief, zodat er wellicht in de toekomst ook gebruik van gemaakt kan worden.

 

11 CU

Drempels slechten in publieke gebouwen voor een inclusieve samenleving

Verzoekt het college:

•Te inventariseren welke aanpassingen er nodig zijn voor het volledig toegankelijk maken van alle stembureaus (zo nodig door aanwijzen van alternatieve locaties) of in ieder geval dit aantal substantieel te verhogen om zo te voldoen aan de recent aangescherpte Kieswet en de raad hiervoor een plan voor te leggen.
•In samenwerking met de schoolbesturen de benodigde maatregelen voor het volledig toegankelijk maken van alle Haarlemse schoolgebouwen in kaart brengen en een realistisch tijdpad uit te werken voor realisatie van deze maatregelen en dekking in het meerjarig investeringsplan van de gemeente en de schoolbesturen;
•In samenwerking met de gebruikers de benodigde maatregelen voor het volledig toegankelijk maken van de Haarlemse wijkcentra, sportkantines, loket Haarlem en overig vastgoed van de gemeente met een publieksfunctie in kaart te brengen en een realistisch tijdpad uit te werken voor realisatie van deze maatregelen en dekking daarvoor in het meerjarig investeringsplan;
•Kosten voor deze onderzoeken zo veel mogelijk te dekken uit het reeds vrijgegeven krediet voor de actualisatie van de onderhoudsplannen van het gemeentelijk vastgoed en voor eventuele aanvullende kosten dekking te zoeken in het voordeel voor de algemene middelen zoals opgenomen in de meicirculaire.

 

12 CU

2018 jaar van de toegankelijkheid

Verzoekt het college:

2018 uit te roepen tot het ‘Jaar van de Toegankelijkheid’, initiatieven die plaats vinden in dit kader te coördineren en het ‘Jaar van de Toegankelijkheid’ evenals evenementen die plaatsvinden in dit kader, stadsbreed te communiceren.

 

13 CU

Drempels slechten in openbare ruimte voor een inclusieve samenleving

Verzoekt het college:

•In de uitwerking van de programmabegroting 2018 budget beschikbaar te stellen voor het maken van een eerste stap in het slechten van drempels in de openbare ruimte te beginnen bij winkelcentra en andere publieksaantrekkende voorzieningen waar dit met eenvoudige aanpassingen in de bestrating realiseerbaar is en hiervoor dekking te zoeken in het voordeel voor de algemene middelen zoals opgenomen in de meicirculaire
•Criteria voo r toegankelijkheid in de volgende versie van de Handboeken Inrichting Openbare Ruimte en in de contracten met partijen bij werken in regie op te nemen en hierbij gebruik te maken van de CROW publicatie 337 en de richtlijn Voetpaden voor iedereen.

 

14 CU

Stel straatintimidatie strafbaar

Verzoekt het college

*Onderzoek te doen naar de ervaringen met (seksuele) straatintimidatie in Haarlem, bijvoorbeeld via het omnibusonderzoek;

*Een Haarlemse aanpak op te stellen voor dit probleem waaronder in ieder geval een voorstel tot het opnemen van een verbod in de APV; Voor zover de Haarlemse aanpak niet gedekt kan worden uit de bestaande veiligheidsmiddelen hiervoor dekking te zoeken in de restruimte van de algemene middelen programmabegroting 2018

 

15 CDA

‘Gelijke kansen’

Verzoekt het college:

-Een voorstel voor ‘High Dosage Tutoring’ in Schalkwijk uit te werken en voorts mee te nemen als optie voor de gemeenteraad in het pakket voorstellen dat wordt uitgewerkt voor het 'extra budget transformatie verwant met sociaal domein’ (p.20);

 

16 CDA

‘Digitale moties en amendementen’

Verzoekt het college:

-Te onderzoeken of er een systeem ingericht kan worden waarmee:
1.Moties digitaal kunnen worden ingediend, ondertekend en bekeken;
2.Het stemmen over moties en amendementen digitaal kan plaatsvinden en de stemming digitaal kan worden vastgelegd;

-De raad te betrekken bij het ophalen van de wensen/eisen -Voor de begroting 2018 met een voorstel te komen voor zo’n digitaal systeem;

 

17 CDA

Amendement ‘Dagelijks een schone stad!’

Besluit:

-De bezuiniging van 1 miljoen euro op het dagelijks onderhoud niet stapsgewijs in 3 jaar terug te draaien, maar direct vanaf 2018; -Dit aldus te verwerken in de Kadernota en hiervoor als financiële dekking te gebruiken de stelpost groei van de stad;

 

18 CDA

Amendement ‘Daklozenopvang’

Besluit:

-Het woord ‘ruimhartig’ op pagina 22 van de Kadernota te schrappen en de zin:

‘Het is echter onzeker of de regiogemeenten hiermee akkoord gaan, mede omdat de regiogemeenten niet onverkort instemmen met het Haarlemse beleid dat niemand tegen zijn wil buiten mag slapen’ op pagina 23 ook te schrappen en te vervangen voor de volgende zin:

 ‘Bij verschil van inzicht met een regiogemeente zal het college naar de speciaal daarvoor bestemde geschillencommissie stappen’.