Uitgesproken GroenLinks

1 Oktober werd in de commissie beheer de Bestuursrapportage 2020 besproken. Een tussenbericht over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het in de begroting 2020 vastgelegde beleid.

Woningbouw:

GroenLinks Haarlem heeft geconstateerd dat het college een aantal dingen goed op de rails heeft. De energiecoaches, die mensen adviseren over het verduurzamen van hun woning zijn beschikbaar. Er is ook geld beschikbaar vanuit het Rijk om te helpen met verduurzaming van woningen.

Wat echter nog niet lekker loopt is de duurzame stedelijke bouw. Het college zegt dat zij de richtlijn duurzaam bouwen, waar regels in staan over zonnepanelen, isolatie en aardgasvrij bouwen, (soms) opzij zet omdat we snel moeten bouwen. Wij vinden dat dat het paard achter de wagen spannen is. Haarlem moet immers in 2030 Klimaatneutraal zijn. Als we nu niet klimaatneutraal bouwen, moeten de kopers van deze nieuwe woningen meteen gaan verbouwen om aan de normen te voldoen. Dat kun je mensen niet aandoen. We gaan het dus goed in de gaten houden de komende maanden !

Zeker met woningbouwcorporaties moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over duurzaam bouwen. Er mag alleen nog duurzaam gebouwd worden, wat betekent in elk geval optimale isolatie en zonnepanelen op dak of gevel. Als het warmtenet nog niet klaar is, kunnen voor verwarming van de woningen no-regret-maatregelen genomen worden, zodat eenvoudig en met weinig kosten later de woningen aardgasvrij gemaakt kunnen worden.

Beheer en onderhoud: Kappen met kappen

Ook op dit terrein is het nodige gebeurd het afgelopen half jaar. In het aanstaande plantseizoen worden veel extra bomen geplant en het maaibeleid heeft deze zomer zijn vruchten (meer insecten, meer biodiversiteit) afgeworpen.

De grote zorg van GroenLinks Haarlem is niet zozeer het planten van nieuwe bomen, maar het kappen van de grote, mooie, oude bomen. De enige manier om het aantal bomen in Haarlem te vergroten met 1700, zoals afgesproken in het collegeakkoord, is namelijk om te kappen met kappen. Kapvergunningen moeten naar de mening van GroenLinks Haarlem geweigerd worden, tenzij het ECHT niet anders kan en de situatie anders levensgevaarlijk wordt. Of natuurlijk als een boom tegen het einde van zijn leven is en vrijwel geen blad meer draagt, zodat hij niet veel meer kan bijdragen aan de fotosynthese om de CO2 uit de lucht te halen. Het zou helpen als de buurt weet welke boom op de nominatie staat om gekapt te worden, zodat zij daar tegen kunnen protesteren als het niet hoogst noodzakelijk is om de boom te kappen. Laten we allemaal opletten en helpen om (zinloos) geweld tegen bomen te stoppen. Niet alleen het beperken van de CO2 uitstoot, ook het vergroten van de hoeveelheid groen in onze leefomgeving zorgt voor een klimaatneutraal Haarlem in 2030 en daar willen we naartoe.

De Japanse duizendknoop:

Ook in de Bestuursrapportage deed het college verslag van de strijd tegen de Japanse duizendknoop, aan agressieve invasieve exoot, die onze inheemse planten verdringt en doodt en die heel moeilijk te verwijderen is. De gemeente gaat hard aan de slag om deze plant te bestrijden op een gifloze manier, dus door uitgraven en met heet water injecteren. Kost veel geld (volgend jaar is € 240.000,-- uitgetrokken) en moet snel gebeuren, voordat heel Haarlem overwoekerd is. Omdat het veel werk is om de wortels uit te graven en het heel zorgvuldig moet gebeuren - een stukje plant ergen laten vallen, zorgt voor een nieuwe opleving van de plant - zoekt de gemeente vrijwilligers om te helpen met de bestrijding. Het leek de fractie van GroenLinks Haarlem een goed plan om als GroenLinksers te gaan helpen met deze bestrijding. Let dus op een oproep van de gemeente of van het bestuur en meld je aan !

Commentaar vanwege tijdgebrek niet uitgesproken:

Er zijn meer bomen ingetekend. Dat moet ook, want er moeten er 1700 bij komen deze periode, maar er worden er zoveel gekapt dat we dat nooit gaan halen. Bovendien kost het wel 20 jaar voor zo’n dun nieuw boompje de hoeveelheid CO2 omzet die de volwassen gekapte boom voorheen op zich nam.

Kapvergunningen: is complex. Moet echt kritisch. Proces kapvergunningen wordt scherper gemaakt. Er komen echt bomen bij. Weet niet of we er 1700 gaan halen

Fietsparkeren

Het fietsnetwerk is nog niet op orde. In het SOR uitvoeringsprogramma hebben we vrijwel alleen geld toegekend aan projecten voor fietsparkeren. Uitvoering geven aan het RKC rapport en op weg naar klimaatneutraal 2030 betekent dat het fietsnetwerk sterk verbeterd moet worden !! Wel net over gesproken dus grote verwachtingen bij Begroting 2021. Fietsparkeren voor fietsgebruik ook heel belangrijk. Op de rails ?

Foto: Roel Wijnants