Een belangrijke mijlpaal voor Duurzaam Doen is het mobiliteitsbeleid dat wij vorige week in de commissie Beheer bespraken. Het beleid beschrijft een aantal voor GroenLinks Haarlem belangrijke uitgangspunten en beleidsdoelstellingen.

Het beleid is opgebouwd uit 7 stappen.

·  Vervoerwijze afhankelijk van het schaalniveau van de reis

·  Fiets en voetganger krijgen prioriteit

·  Een duidelijke wegenstructuur gebaseerd op 30km per uur

·  Evenwichtige verdeling van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-routes:
    bereikbaarheid verbeteren, impact spreiden

·  Bundelen autoverkeer op hoofdroutes

·  Haarlem zet in op duurzame gedragsverandering

Ik licht de belangrijkste toe:

De eerste stap ziet op het behoud van groene ruimte ondanks de groei van de stad. Om dat te bereiken gaan we nieuwe wijken zoveel mogelijk autoluw maken. Weinig auto’s geeft meer ruimte voor bomen en recreatief groen in de straat en verbetert zo de leefomgeving. Als de nieuwe wijken autoluw worden, betekent dat dat we rond die nieuwe wijken parkeerplekken voor bewoners moeten gaan reguleren. Dat is het beste te doen met een vergunningensysteem. Een aantal wijken rond het autoluwe centrum kent dit vergunningensysteem al. De eerste auto, waarvoor men een vergunning aanvraagt, is niet duur (rond de € 100,-- per jaar) de tweede wordt een stuk duurder. Hiermee proberen we mensen te verleiden hoogstens één auto te hebben. Als het aantal parkeerplekken op is, ontstaat er een wachtlijst voor nieuwe parkeerplaatsaanvragen. GroenLinks zou graag zien dat de mensen met een elektrische of andere zero emissie auto voorrang krijgen bij het verkrijgen van een vergunning. Uiteindelijk zal dit systeem ertoe leiden dat (vrijwel) in de hele stad het parkeren gereguleerd is en er meer plaats is voor openbaar groen in de straat.

 

De vierde stap betreft het feit dat 30 km/u de norm wordt. Aan dit onderdeel van het beleid is nog wel wat te verbeteren volgens GLH. Het beleid is nog erg gericht op de doorstroming van het autoverkeer in alle richtingen. Naar onze mening moeten we het aantal hoofdroutes ernstig beperken en het verkeer zo goed mogelijk aan de rand van de stad houden. Als verkeer (bijvoorbeeld richting Heemstede of Zandvoort) voor een deel de stad in moet, dan moet er toch 30 km/u gereden worden. De Oudeweg kan in elk geval vanaf de brug over het Spaarne 30 km worden, zodat het Prinsenbolwerk, achter het station langs, tenminste ook eindelijk 30 km/u wordt. Dat geldt ook voor de N205, die vanaf de Buitenrustlaan en de Rustenburgerlaan 30 km/u kan worden.

De vijfde stap betreft het OV. Er komen nieuwe OV-knooppunten, bij station Haarlem-Spaarnwoude en aan de Schipholweg. Dat zou ervoor moeten zorgen dat minder bussen door hoeven te rijden naar Station Haarlem, wat de binnenstad een beetje ontlast. De knooppunten moeten plekken krijgen voor (deel)auto’s en (deel)fietsen. Naast HOV moet er ook een fijnmazig bussysteem komen evenals wellicht ander aanvullend vervoer.

 

De derde stap betreft de prioriteit aan voetgander en fiets. Er wordt ingezet op het verbeteren van het fietsnetwerk met brede fietspaden, herkenbaar in rood asfalt als het een doorgaande fietsroute is. De vraag wie op het fietspad mag rijden is nog in onderzoek. Een paar maanden geleden hebben we via een motie verzocht brommers en scooters en ook de speedpedelecs van het fietspad naar de weg te verplaatsen. Zeker als de maximum snelheid op de weg 30 km/u wordt is het voor deze snelle rijders daar veel veiliger plek dan op het fietspad, maar ook voor de normale fietsers zou het een uitkomst zijn !

Ook de voetganger of beter stoepganger is niet vergeten. Het autoluwe centrum wordt steeds verder uitgebreid, zodat ruim baan ontstaat voor de stoepganger. Daarbuiten gaan brede trottoirs zorgen voor alle ruimte voor voetgangers en andere stoepgangers. Het beleid spreekt van omgekeerd ontwerpen. Bij een ontwerp wordt eerst ruimte ingetekend voor de voetganger en de fiets. De ruimte die overblijft is voor auto en bus. Op die manier zou de aandacht van de auto moeten verschuiven naar de voetganger, stoepgangers en fietsers.

Het is nog een ontwerp, maar wij hopen dat dit snel beleid wordt en er ook snel uitvoering wordt gegeven aan dit beleid.

https://www.haarlem.nl/mobiliteitsbeleid/

Inspraak

 

Trends
trends in vervoerswijze bewoners-zwarte lijn huidige percentages