D66 meldt dat 3 nieuwe raadsleden benoemd kunnen worden. De burgemeester stelt  een commissie voor de geloofsbrieven samen, zodat zij aanstaande donderdag geïnstalleerd kunnen worden.

De beschouwingen van GroenLinks fractievoorzitter Daphne Huysse zijn in een eerder artikel vermeld. Zij wordt ‘uiteraard’ geïnterrumpeerd door Jeroen Boer (VVD) die GL aanvalt op bezuinigingen op beheer en onderhoud, m.n. groen en het vele onkruid. Daphne Huysse geeft kalm aan dat er perken zullen zijn die minder fraai worden maar dat mogelijk bewoners het beheer willen overnemen en dat de gemeente hen daartoe in staat moet stellen. Meer onkruid dan eerdere jaren heeft meer te maken met het wijze besluit om geen gif meer te gebruiken. Het is zoeken naar een goed alternatief voor de aanpak van onkruid.
Op een vraag van SP naar belastingproblemen bij het, door GroenLinks toegejuichte, project DE Ramplaan, vertelt Daphne dat over de oplossing contact wordt onderhouden met de GL-Tweede Kamerfractie.

GroenLinks houdt een motie betreffende De Wereld KinderTheater achter de hand omdat de oppositie al een motie heeft ingediend.

Het aantal interrupties viel mee zodat de vergadering op tijd eindigde. Uiteraard verloopt het volgens het stramien: de oppositie stapelt kritiek op kritiek en de coalitie noemt de goede punten in deze begroting maar zet enkele kritische kanttekeningen.

De VVD noemt eerst dat ze tevreden is over de transities en dat de financiën beter zijn dan 4 jaar geleden. Maar daarna gaat Rob de Jong los om 10 punten te noemen die slecht zijn en de VVD anders zou doen. Zijn beschouwing is op papier gezet in een ‘glossy’ die wordt uitgedeeld. De titel is sterk en is misschien bedoeld om de fractie weer bij de les te krijgen: “Wij zijn er voor Haarlem”. De VVD dient echter geen moties of amendementen in om zaken gewijzigd te krijgen!!

D66 hamert er op dat de schuld omlaag moet.

De SP Frits Garretsen geeft net als vorige week donderdag Cassee nog een trap na (en Van Haga een compliment). Hij vraagt het college of het klopt dat de voedselbank weigert asielzoekers voedselpakketten te geven en verwijst naar een motie van GLH uit de vorige periode.

De PvdA krijgt van de oppositie kritiek op het beleid van de landelijke PvdA. Jeroen Fritz bestrijdt dat er tienduizend banen in de zorg verdwijnen en is voor maatwerk en flexibiliteit. De PvdA wil geen onderbesteding meer zien.

Sjaak Vrugt van de Aktiepartij is een volhouder en komt wederom met een motie “Prohef”. Frans Smit van OPH heeft een technisch verhaal over input en output van de Monte Carlo simulatie om risico’s in te schatten. Gelukkig zal hij een deel schriftelijk bij het college indienen om zoals hij zegt: te voorkomen dat men in slaap valt.

Het CDA Gideon van Driel wil via een motie ouderensport stimuleren. Uiteraard stelt het CDA vragen over meeuwenoverlast.

Trots is tegen bezuinigen op wijkraden en wil meer overleg tussen gemeente en wijkraden.

ChristenUnie Frank Visser geeft het college smarties om te stimuleren dat prestaties S.M.A.R.T. geformuleerd gaan worden. Hij hamert op het binnenhalen van Provinciale subsidies. Hij complimenteert wethouder Cora-Yfke Sikkema dat zij zaken transparant en eerlijk beschrijft.