Het onderwijs is bepalend voor de ontwikkeling van een kind. Het is dan ook van groot belang dat elk kind binnen de samenleving goede scholing krijgt. Echter staat de kwaliteit van het onderwijs onder grote druk en is er een groot lerarentekort binnen het basisonderwijs. Op langdurig termijn zal dit ervoor zorgen dat kinderen zich niet volledig kunnen ontplooien, wat kan leiden tot een ontwikkelingsachterstand. Hierdoor is verandering in de vorm van kwaliteit en een nieuwe visie urgent.

Er wordt een subsidieregeling basisvaardigheden voor het primair onderwijs opgesteld, waarbij scholen ondersteuning zullen krijgen. Dit wordt bepaald aan de hand van een loting. Er is een aanvraag gedaan van 4100 scholen van het primair onderwijs, waarop aan 516 scholen is toegekend. 

Er wordt gestreefd naar een doelgerichtere en duurzamere aanpak. Tijdelijke subsidies zullen, zoals het woord al zegt, ‘tijdelijke hulp’ bieden Dit draagt echter niet bij aan het duurzaam versterken van de scholing en ontwikkeling van het kind. Hierdoor zal er sprake zijn van een minder effectieve onderwijskwaliteit. De subsidie geldt niet voor alle scholen, waardoor niet elk kind de hulp zal krijgen die hij of zij nodig heeft. Dit leidt tot kansongelijkheden binnen de samenleving. Kom je als kind uit een gezin met minder mogelijkheden, dan kan dit zelfs leiden tot nog grotere achterstand. 

Een klein voorbeeld uit de praktijk. Het schoolontbijt zal deels worden afgeschaft: deze verandering heeft al een grote impact op de ontwikkeling van een kind. School is namelijk niet alleen een plek waar het kind leert lezen en schrijven, maar ook een plek waar het kind leert om zich sociaal te ontwikkelen met zijn medeleerlingen. Het schoolontbijt zorgt bijvoorbeeld voor saamhorigheid. 

Er wordt dan ook gestreefd naar het inzetten van effectieve en doelmatige belangen wat betreft de monitoring van het programma basisvaardigheden. Hierbij zal zorgvuldig gekeken moeten worden naar eventuele beperkingen van de verantwoordingslast van scholen. GroenLinks vindt dat er investeringen moeten worden gedaan voor structurele, doelmatige plannen voor de lange termijn.