De GroenLinksfractie wil dat het college voor 2010 een GroenStructuurVisie (GSV) aan de raad voorlegt ter besluitvorming. Daarom stelt de fractie, verontrust en boos, vragen aan het college naar aanleiding van een brief waarin een conceptnota GSV van tafel wordt gehaald en een geheel nieuwe nota wordt aangekondigd. Is het nu zo dat het college weigert op korte termijn een GroenStructuurVisie vast te stellen en aan de raad voor te leggen? Welke ambities frustreren een GroenStructuurVisie?

GroenLinks wil snel een GroenStructuurVisie

 “Het college doet geen recht aan het burgerinitiatief “groen in de verdrukking” en het breedgedragen raadsbesluit dat in een Groenstructuurplan een toetsbare norm voor groen in bouwplannen wordt opgenomen”, aldus Anita de Jong van GroenLinks.

 

Eind 2006 werd het burgerinitiatief “Haarlems openbaar groen in de verdrukking”van Diederick van den Bos door meer dan 150 burgers ondertekend. Het initiatief vroeg om concreet bindend gemeentelijk beleid om de kwaliteit en kwantiteit van het openbaar groen in Haarlem te verbeteren en vergroten. Haarlem heeft gemiddeld 41m² groen per woning terwijl de Rijks-nota ‘Ruimte’ 75 m² als norm noemt. Het bouwplan Deo had volgens de indieners 6  openbaar groen per woning, Het Ripperda-project: 35  en het Droste-project géén openbaar groen per woning. De initiatienemers verweten de gemeente geen duidelijk onderbouwde groennorm bij nieuwbouwprojecten te hanteren.

De raad agendeerde het onderwerp en er werden stadsgesprekken georganiseerd met intensieve gesprekken met raadsleden.

De raad nam daarna op 5 april 2007 het volgende besluit:

 

  1. Het college op te dragen om een Groenstructuurplan op te stellen middels de voorgestelde procesgang.
  2. In het Groenstructuurplan zal een gedifferentieerde norm opgenomen zijn voor verschillende groenniveaus. Deze norm zal worden gebruikt voor het toetsen van bouwplannen. Ook de hoofdbomenstructuur zal in het Groenstructuurplan worden meegenomen.
  3. Het college op te dragen om te besluiten dat bij elk besluit over fysieke projecten en bij ontwerpplannen per fase een groenparagraaf in het besluit moet weergeven wat de consequenties zijn voor het groen en de bomen.

 

Voor wat betreft het derde punt heeft het college al meteen op 17 april, bij het voor inspraak vrijgeven van de nieuwe Bomenverordening, vastgesteld “dat bij besluitvorming over fysieke en bouwprojecten een groenparagraaf in de nota weer moet geven wat de consequenties voor het groen en de bomen zijn”.

Sinds najaar 2007 werkt de gemeente, ambtenaren, extern bureau, aan een nieuw GroenStructuurPlan  Een klankbordgroep van o.a. vertegenwoordigers van Wijkraden, Bomenwachters, IVN ondersteunde de gemeente daarbij. De klankbordgroep kreeg op 26 februari het volgende bericht van het College:

“Het college heeft de groenstructuurvisie besproken. Zij heeft besloten de nota nog niet aan de raad voor te leggen. De reden hiervoor is de relatie van het groen met andere ambities die het college heeft zoals waterberging, woningbouw, parkeren en recreatie. Het college wil zich eerst op een aantal zaken verder oriënteren en bepalen wat het ambitieniveau van de groenstructuurvisie kan zijn. We komen met een andere nota die meer recht doet aan de complexe realiteit van de gemeente”.

GroenLinks vraagt zich af waarom het college niet spoedig met beleid komt terwijl de burgers dat willen en de raad dat wil. GroenLinks raadslid Anita de Jong stelde daarom op 3 maart naar aanleiding van deze brief schriftelijk 11 vragen. Daarin vraagt zij o.a. of de conclusie juist is dat met deze brief de conceptnota GroenStructuurvisie (GSV) van tafel wordt gehaald en de besluitvorming in de ijskast, en of het niet meer correct zou zijn indien de raad zich over de rijpheid van het concept zou uitspreken. Zij stelt dat het andersom nooit voorkomt dat bij plannen op het gebied van waterberging, woningbouw, parkeren en recreatie, gewacht moet worden op een groenstructuurvisie en vraagt of hieruit de conclusie getrokken kan worden dat de groenstructuur ondergeschikt gemaakt wordt aan genoemde gebieden. GroenLinks vraagt of het college het met haar eens is dat tot nu toe veel ontwikkelingen ten koste van het groen zijn gegaan en dat de grens nu wel zo'n beetje is bereikt, mede gelet op de waarde die de bewoners van Haarlem aan het groen toedichten. Raadslid Anita de Jong vraagt verder wat het externe buro gekost heeft en vraagt of de vrijwilligers in de klankbordgroep nu voor niets hun tijd en ideeën geleverd hebben.

Het college zal binnen 30 dagen de vragen schriftelijk beantwoorden.