Raad 28 Mei

GroenLinks in de raad 28 mei

Een korte vergadering met de onderwerpen: Duurzaam Afvalbeheer, Diftar, Land in Zicht, Boerhaaveflat, Bakenessergracht, Spaarnesant,Verspronckweg.

Duurzaam Afvalbeheer

Een project waar inmiddels drie GroenLinks wethouders met duurzaamheid in hun portefeuille mee bezig zijn geweest. Het gaat om een voorstel om papier en plastic in te zamelen, aan huis met een duobak. Dat wil zeggen een rolcontainer bij een laagbouw-woning met een schot er in, dat de container splitst in een deel voor papier en een deel voor plastic, dat wekelijks wordt opgehaald. Haarlem scoort slecht op het scheiden van afval. Afval scheiden wordt door het rijk gestimuleerd en gesubsidieeerd en omdat afval grondstoffen oplevert wordt het waardevol en kan het verkocht worden. Niet gescheiden afval wordt verbrand en kost geld. Bewoners van Haarlem brengen te weinig afval gescheiden naar inzamelcontainers in de wijk. Haarlem zit nu op 37% en een landelijke richtlijn geeft een streefgetal van 45% gescheiden afvalinzameling in 2016. Wanneer dat niet gehaald wordt, loopt Haarlem het risico minder financiële ondersteuning te ontvangen en loopt daarmee financieel risico. 30.000 laag-bouwwoningen krijgen gefaseerd in drie jaar een container. Overigens komen bij hoogbouw ondergrondse-breng-containers en worden alsnog 3700 gft-containers geleverd bij laagbouwwoningen die dat nog niet hebben maar waar het wel kan.

De businesscase geeft aan dat de risico’s beperkt zijn, het budgettair neutraal is en dat de afvalstoffenheffing niet omhoog hoeft omdat tegenover de investering opbrengsten staan.

Gevraagd wordt aan de raad om garant te staan voor de lening van Spaarnelanden

Probleem is dat door de inhoudelijke discussie over optimale afvalscheiding een politieke discussie speelt over de gemeentelijke NV Spaarnelanden. In de vorige raadsperiode spraken met name VVD en D66 met een zeker dedain over Spaarnelanden als een slecht georganiseerd bedrijf met geringe transparante cijfers. De kwestie rond de ‘bouw milieuplein’ omringd door veel onduidelijkheid, droegen bij aan het negatieve imago.

Robbert Berkhout geeft aan dat GroenLinks dit een belangrijk onderwerp vindt, het doel is niet ambitieus maar wel realistisch 8% meer afval scheiden levert veel op. Hij wijst op het belang van goed communicatie over het belang van afvalscheiden. Wybren van Haga van de zichzelf “Groen-Rechts” noemende  VVD vindt afval scheiden goed maar had het liever via de ondergrondse bakken zien gebeuren. Dit blijkt een nog kostbaardere oplossing. Bovendien geeft Wethouder Cora-Yfke Sikkema aan, dat uit onderzoek elders is gebleken, dat ophalen meer effect heeft dan laten brengen. Louisse van Zetten D66 die liever geen bak in haar tuin heeft wil dat de kleur van de bakken blauw wordt, dat past het beste in haar tuin. OPH Frans Smit heeft zijn huiswerk goed gedaan en meent verschillen te ontdekken tussen drie bijlagen en mist verband met het ‘second opinion’ rapport. De detailvragen hadden eigenlijk vooraf als technische vraag aan de ambtenaren gesteld moeten worden of in de commissie aan de orde gesteld, zodat het in de raad over de kernzaken gaat, wordt opgemerkt.

Wethouder Sikkema stelt dat er nu vaart gemaakt gaat worden, het proces wordt gemonitord. Zij vermeldt dat ze een achtertuin heeft zonder ‘achterom’ en door haar huis moet met de container maar dat over heeft voor de goede zaak.

Wethouder Cassee, die over Spaarnelanden en de financiën gaat, beaamd het verwijt van Van Zetten dat de verslaglegging van Spaarnelanden beter kan. Dit zal verder in een latere commissie vergadering bij de behandeling van de jaarcijfers aan de orde gesteld kunnen worden.

De raad, met uitzondering van OPH en een drietal VVDers (alhoewel dat laatste niet wordt geteld en vermeld door de voorzitter dus mogelijk hebben zij hun hand heel laag opgestoken niet zichtbaar vanaf de publieke tribune) stemt met grote meerderheid in. De wethouder wordt opgeroepen om de aankoop van e.e.a. gefaseerd te doen, zodat eventuele risico’s zo klein mogelijk blijven.

Diftar

Een motie van de ChristenUnie om een businessplan voor Diftar te laten maken wordt niet ingediend. Diftar is een systeem waarbij afval per huishouden gemeten wordt en minder afval beloond wordt. In 2009 diende GroenLinks een initiatiefvoorstel daartoe in. Frank Visser begrijpt van de wethouder dat er geen meerderheid was in de vorige periode voor invoering van dat systeem. Mogelijk zal hij bij de Kadernota alsnog met een motie komen en vragen om een Quick Scan, Robbert Berkhout stelt dat GroenLinks dat idee steunt.

Land in Zicht-Boerhaaveflat

Van Haga VVD stelt vragen over de parkeernorm bij het project ‘Land in Zicht’. Hij irriteert wethouder Casse door te spreken van ‘mogelijk nog een bouwaffaire’. Cassee zegt “adem in-adem uit, die suggestie is al te wild”.

De SP stelt de Boerhaaveflat met asbest aan de orde. Casse belooft een notitie maar stelt dat er geen acuut gevaar is.

Spaarnesant

Abid Azannay hecht aan meer transparantie in de begroting door Spaarnesant (de stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Haarlem.) Hij is verbaasd over vermelding van ID-banen in 2013 terwijl ze in 2011 zijn afgeschaft.

Bakenessergracht

Trots stelt mondelinge vragen en hekelt het feit dat borden met een verbod voor vrachtwagens weg zouden zijn gehaald op de Bakenessergracht. Wethouder Sikkema antwoordt dat de borden er wel zijn.

De VVD trekt een motie in om de Bakenessergracht volgens de ABT-methode van een kademuur te voorzien, nadat GLH, PvdA en D66 stellen dat het beter is het beroep bij de Raad van State, door de bewoners af te wachten.

Verspronckweg

De “motie Verkeersaudit: een versnelling veiliger” van de oppositie o.l.v. Trots, Sander van den Raadt, wordt ingetrokken na toezeggingen van wethouder Sikkema.

De motie wil de verkeersaudit over het noordelijk deel van de Verspronckweg uitbreiden tot het zuidelijk deel. De wethouder geeft aan dat een audit een zwaar instrument is dat kostbaar is en dat de nu lopende audit samen met de wijkraad (en de man wiens vrouw is omgekomen bij een verkeersongeval) zijn opgesteld. De wijkraad had niet om een audit van het zuidelijk deel (Karwei) gevraagd. De wethouder komt aan de vraag tegemoet en wil met bewoners in het zuidelijk deel in gesprek.