Raad 30 oktober 2014 Plv.Fractievoorzitter D66

GroenLinks in de raad 30 oktober

Aan de orde komt: Interpellatie brieven College, Quick Win, Integriteitonderzoek wethouders, herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte, Verordeningen Transities, Uitwerking beheer- en onderhoudscontracten, Herstel Buitenrustbruggen, Burhan Gün houdt zijn maiden speech(es).

Plaatsvervangend voorzitter Jur Visser, begint met een verklaring dat hij de vorige keer niet de juiste toon heeft gekozen en meer afstand had moeten bewaren als voorzitter.

Het college stuurt een Collegebrief op 4 september waarin staat: ‘De heer Van Dijk is bewoner van land in Zicht en gaf en passant in het gesprek aan bezwaren te hebben tegen de bouw van sociale huurwoningen in zijn directe omgeving omdat zijn huis daardoor in waarde zou dalen. Bij het gesprek aanwezige ambtenaren kunnen bevestigen dat deze uitspraak is gedaan

Dhr. Van Dijk heeft het gesprek onaangekondigd opgenomen en kan bewijzen dat hij dit niet letterlijk zo heeft gezegd. De burgemeester krijgt de opname te horen. Daarop neemt het college in een brief van 10 oktober afstand van de passage en biedt excuses aan. Dhr. Van Dijk wil niet dat de geluidsopnamen of schriftelijke weergave openbaar wordt. De burgemeester noemt het niet correct dat in het gesprek dhr. Van Dijk, wanneer hem gevraagd wordt of hij komt praten als burger of journalist, antwoordt “als burger”. Later blijkt dat hij als journalist een artikel schrijft. Dhr. Van D heeft gezegd bedenkingen te hebben tegen meer sociale woningen. De VVD stelt dat het college een burger beschadigd heeft. De burgemeester spreekt consequent over meneer D. wat Wybren van Haga ‘criminaliserend’ vindt waarop een luid gelach opklinkt. Waarop Van Haga teleurgesteld reageert met de opmerking dat als hij een grapje maakt er meestal niet wordt gelachen en nu hij serieus probeert te zijn, wel. Sjaak Vrugt vertelt dat hij het, deel van, het transcript van de opname van het gesprek met van Dijk, dat Cassee per mail aan de raadsleden heeft gestuurd, heeft gelezen. Hij stelt dat  van Dijk naar aard en strekking de uitlatingen heeft gedaan zoals het college schreef, het is begrijpelijk dat Cassee en ambtenaren het zo onthouden hebben. Daarom begrijpt hij niet dat de VVD stelt dat het niet gezegd is, maar dat zal wel liggen aan het knippen en plakken en op zeer kleine teentjes getrapt zijn van de VVD.

Daarmee is de zaak voorlopig afgedaan.

Benoeming Schaduwraadslid

Voorzitter van de Commissie voor de geloofsbrieven is Burhan Gun die bij de akkoordverklaring van de voordracht van een schaduwraadslid van de Ouderen Partij Haarlem  meldt dat dit niet zijn ‘Maiden speech” is. Toch krijgt hij tromgeroffel te horen. Annemieke Kok wordt benoemd.

Quick Win

Kredietaanvraag Quick Win Prins Bernhardlaan.kruising Schiphollaan. Daphne Huysse stelt dat ze twee jaar geleden de situatie heeft aangekaart naar aanleiding van vragen van bewoners in buurt over probleem van filevorming in de ochtendspits. Ambtelijk wordt gesuggereerd dat er overleg met de wijk is geweest, maar de wijkraad geeft aan het als een mededeling is gebracht. Dat verdient niet de schoonheidsprijs. GroenLinks roept de wethouder op om een alternatief oplossing te zoeken i.p.v. uitbreiden van asfalt. Dat het fileprobleem voor de bus wordt opgelost met provinciegeld is mooi, met enige weerzin wordt ingestemd.

Integriteitonderzoek wethouders.

Burhan Gun licht toe waarom GLH instemt met de regeling Integriteitonderzoek wethouders., die vooraf de integriteit van kandidaten onderzoekt. (Die met terugwerkende kracht op het huidige college wordt toegepast.) Hij wordt gefeliciteerd met zijn maiden speech en er klinkt tafelgeroffel.

Later in de vergadering licht Burhan toe waarom GLH instemt met het toekennen van 3 schaduwraadsleden aan eenmansfracties (in plaats van 2) waarna hij wederom tafelgeroffel ontvangt.

Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte

Ziggy Klazes vertelt dat door de bezuinigingen van 1 miljoen de stad zal niet verloederen, maar het zal wel minder worden. Let wel op de ondergrens waarschuwt ze. Anderen partijen spreken in meer of mindere mate hun zorgen uit.

Jeroen Boer (VVD) vreest voor verloedering en schampert in debat met Ziggy over ideeën voor een groene gevel van een parkeergarage"daar zullen bewoners blij mee zijn, dat is areaaluitbreiding. GroenLinks wijst er op dat Jeroen Boer zelf in 2012 goede sier maakte met een actie "Groen voor Gevels", en voor Vertikaal Groen. Hoe echt GroenRechts is de VVD eigenlijk? (vrij naar de opnames).

De herziening wordt aangenomen.

 

Verordeningen Transities

In de raad worden een aantal verordeningen inzake de ‘transities’ besproken. Later zullen de uitvoeringsbesluiten nog volgen.

Verordening Sociaal Domein wordt aangenomen.

De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en ook de Verordening Jeugdhulp wordt aangenomen, met een motie van de PvdA worden ook pleegouders toegang gegeven tot de jeugdhulpvoorzieningen. En (SP) bepalingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. En een motie (SP) Vermindering administratieve lastendruk. Een D66 motie wordt raadsbreed aangenomen die (ietwat overbodig en dubbel) de eigen kracht van jongeren benoemd. 

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ  De wethouder zegt toe iets te schrijven in de toelichting over maatwerk bij boetes met verminderde verwijtbaarheid. De tekst over ‘boete verdubbeld’ wordt gewijzigd in ‘ten hoogste verdubbeld’. De PvdA motie tegen verhuisplicht wordt aangenomen.

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem. Anne Sterenberg VVD geeft aan er anders in te staan dan de coalitie. De VVD wil dat mensen met een uitkering iets terug doen voor de samenleving. Het amendement wordt verworpen.

Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd en niet bestraft. Het amendement “toeleiding tot werk kan ook met tegenprestatie” wordt zonder steun van GLH aangenomen, aangezien dat vanzelfsprekend mogelijk is.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Haarlem wordt vastgesteld.

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Haarlem.

Een amendement Indexering inkomenstoeslag (CU SP) wordt door de wethouder overgenomen omdat die indexering door een fout ontbreekt. Een ander amendement wil de wethouder onderzoeken namelijk om de norm zo mogelijk naar 110% te brengen. Een motie die het tussen de 100 en 110% wil brengen wordt aangenomen met o.a. steun van GLH.

 

Uitwerking beheer- en onderhoudscontracten

 Aanpak in domeinen, werken in regie en gevel tot gevel benadering en integrale aanpak wordt door Robbert Berkhout positief beoordeeld. De wethouder zegt toe te letten op de inspanning bij Spaarnelanden om boventallig personeel aan werk te helpen, maar dat doen ze zeker. Drie risico’s die Robbert benoemd worden door de wethouder genuanceerd.

Herstel Buitenrustbruggen. Dhr Smit van OPH gaat hevig tekeer tegen het voorstel vanwege de onduidelijke ‘engineeringskosten’, naar blijkt een oud voorstel. Robbert Berkhout heeft ook kritiek op het oude plan met 6.5 ton ongedekt en vindt het goed dat de wethouder het voorstel heeft opgeknipt, waarbij de raad nu akkoord gaat met 250.000 Euro en vervolgens met een nieuw voorstel komt; waarmee duidelijk wordt wat het geheel gaat kosten. Het voorstel wordt aangenomen.