Donderdag 18 december 2008 heeft de gemeenteraad de nota “ Meer kansen voor jeugd “ vastgesteld. Het gaat hier om kinderen die in armoede opgroeien en vaak minder kansen krijgen om mee te doen aan de maatschappij dan andere kinderen. De Gemeente Haarlem wil samen met het Rijk het aantal kinderen dat vanwege financiële belemmeringen niet participeert in de samenleving sterk terugdringen.

Hiervoor is door het Rijk voor de jaren  2008, 2009 en 2010 extra geld beschikbaar gesteld. Door de inzet van deze extra Rijksmiddelen worden de mogelijkheden van participatie vergroot. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de kinderen uit huishoudens met een laag inkomen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.
Zo heeft het College voor de eerste tranche een bedrag van 250.000 euro bestemd voor: de ondersteuning van het Jeugdsportfonds, extra inzet voor huiswerkbegeleiding, bevordering van deelname aan cultuur,  het project Stadsbibliotheek, verstrekkingen van computers aan kinderen van groep 8  en het project sociaal maatschappelijk plan FC Haarlem.
GroenLinks kon zich vinden in deze doelen van het College op één project na. En dat is voor het verstrekken van computers. Het College stelt namelijk voor om 2 scholen te kiezen die voor deze regeling  in aanmerking mogen komen.  GroenLinks vindt, dat als je armoede wilt bestrijden onder kinderen, dat dan alle  kinderen uit gezinnen met lage inkomens voor deze regeling in aanmerking moeten komen. Daarom heeft GroenLinks een amendement ingediend waarin zij vragen om een andere wijze van verdeling van computers, namelijk via de bijzondere bijstand. Helaas heeft het amendement geen meerderheid gekregen, omdat de coalitie partijen PVDA, SP en VVD ook een motie hadden ingediend met ongeveer dezelfde strekking.  Nadat de eigen motie was verworpen,  heeft GroenLinks deze motie ondersteund, ondanks dat de eigen motie verstrekkender was.  Het gaat hier niet zozeer om wie het beste idee heeft , maar hoe bedienen we het beste en zo eerlijk  mogelijk de Haarlemse kinderen.