GroenLinks heeft een initiatiefvoorstel ingediend om te komen tot een dierenwelzijnsbeleid. Het stuk is in de commissie Beheer behandeld. Alleen de VVD en de Christenunie waren tegen het formuleren van een Haarlems dierenwelzijnsbeleid. De overige partijen gingen, hoewel soms aarzelend, akkoord.

“Dierenwelzijnsbeleid gaat over de erkenning van de waarde van het dier en de bewustwording van de consequenties daarvan. In Haarlem kennen we nog geen actief dierenwelzijnsbeleid. Er gebeurt wel wat, want er zijn natuurlijk wettelijke taken, maar er zit geen samenhang in de diverse activiteiten. Alles gaat nog teveel op adhoc basis”: aldus Anita de Jong
De uitgangpunten van een dergelijk beleid moet volgens haar zijn:
het voorkomen van dierenleed en het bieden van leefruimte met respect voor het soorteigen gedrag van dieren.

Dierenwelzijn is een veelomvattend beleidsterrein. Enkele belangrijke aspecten zijn hierbij wel te noemen:

  • Terugdringen van het toenemend aantal zwerfdieren door een betere voorlichting en handhaving.
  • Meer inzicht in de kwaliteit van kinderboerderijen m.b.t. inrichting en educatie
  • Opvang van gewonde dieren en dieren in nood structureel regelen. (Het volgelhospitaal verdient uitbreiding en ondersteuning)
  • Bij het onderhoud van het openbaar groen rekening houden met de Flora en Faunawet. (denk hierbij aan beschermde dieren zoals vleermuizen, gierzwaluwen, broedende volgels, inheemse vissoorten enz.)
  • Bestrijding van overlastgevende dieren met de meest diervriendelijke methode.

Bij het formuleren van een dierenwelzijnsbeleid moet er zoveel mogelijk van de deskundigheid van maatschappelijke organisatiegebruik gemaakt worden.

Anita de Jong