Het kabinet heeft met Prinsjesdag in de algemene begrotingen extra geld uitgetrokken voor armoedebestrijding, schuldhulpverlening en kinderen in armoede. Ondertussen is bekend geworden hoe de middelen verdeeld worden over de gemeenten, zo ook in Haarlem.

Het ministerie zet in op participatie en alle inkomensondersteunende maatregelen moeten daar ook aan bijdragen. Het gaat dus vooral om materiële voorzieningen om ‘meedoen mogelijk te maken’.

Een aantal voorbeelden:

· SZW stuurt aan op bijstand in natura voor gezinnen met schoolgaande kinderen zoals computers, vervoer, sport en cultuur.

· Het verruimen van de mogelijkheden voor het verstrekken van de langdurigheidstoeslag. Dat wil zeggen dat ook werkende armen in aanmerking moeten kunnen komen voor langdurigheidstoeslag.

· Niet-gebruik van voorzieningen moet aangepakt worden door middel van voorlichting en bestandskoppelingen. Wat overigens in Haarlem al staat te gebeuren.

· Geen leenbijstand meer te verstrekken, maar de voorziening (bij gebleken noodzaak) gratis beschikbaar te stellen.

· De effectiviteit en kwaliteit van de minnelijke schuldhulpverlening versterken.

 

Gemeenten krijgen dus extra budget om dat te regelen.

Ook voor de extra inzet voor kinderen is 40 miljoen beschikbaar, dankzij de motie Spekman. De ambitie is om aan het einde van deze kabinetsperiode vermindering van een derde van het aantal kinderen dat in een arm gezin opgroeit (door het gezin meer financiële speelruimte te bieden). Daarnaast wil men vermindering van de helft van het aantal kinderen dat om financiële redenen geen lid is van de sportclub, muziekschool etc.

 

Dit alles was aanleiding voor de GroenLinks fractie de raad om een uitspraak te vragen om dit extra geld ook daadwerkelijk aan deze doelen te besteden. Dit was nodig omdat het extra geld niet geoormerkt was. M.a.w. het kon ook voor andere doelen worden gebruikt en dat wilde de fractie nu juist voorkomen.

Jammer genoeg was voor dit voorstel geen meerderheid te vinden. Zelfs sociale partijen als PvdA, die in laatste instantie haar steun terugtrok en SP steunden het voorstel niet. Dit op aandringen van het college, dat beweerde reeds veel eigen gemeentelijke middelen te hebben ingezet.

 

Anita de Jong