Politiek bedrijven is soms een kwestie van lange adem en vooral vasthoudend blijven.
Op 4 oktober 2007, dierendag, nam de Groenlinks fractie het initiatief voor een dierenwelzijnsbeleid in Haarlem. Na herhaalde malen aandringen werd, ongeveer een jaar later, dit initiatiefvoorstel behandeld in de raadscommissie. Deze commissie besloot toen om het college van B&W om commentaar te vragen. Weer een paar maanden later werd dit zgn. pre-advies behandeld in dezelfde commissie.

Hier werd besloten om, alvorens een besluit te nemen, eerst de organisaties die zich met dierenwelzijn bezighouden uit te nodigen voor een gesprek met de raadsleden (het zgn. raadsgesprek) Men wilde wel eens van het veld horen wat er volgens hen nog niet goed ging en/of ontbrak aan het dierenwelzijn in Haarlem. Dit gesprek leverde voor de raadsleden een onverwachte hoeveelheid aan suggesties en verbeterpunten op.

Gevolg: een meerderheid van de raadsleden steunde het initiatief van GroenLinks om tot een dierenwelzijnsbeleid te komen. Het besluitvormingsproces is echter nog niet afgelopen. Het advies van de commissie moet binnenkort nog in de gemeenraad bekrachtigd worden. Daarna gaan de ambtenaren aan het werk om een nota "Dierenwelzijn" te schrijven en deze zal opnieuw eerst in de commissie besproken worden om daarna weer in de raad te worden vastgesteld. Dat wordt dan waarschijnlijk twee jaar na het oorspronkelijke initiatief. Pas dan kan men aan de uitvoering beginnen.

Anita de Jong

Haarlem februari 2009