In 2003 heeft GroenLinks het initiatief genomen voor het instellen van een Burgerinitiatief in Haarlem. Nu eindelijk, na drie jaar wachten is het eerste Burgerinitiatief ingediend en behandeld in de commissie Beheer.

Het grote voordeel van een burgerinitiatief is dat het onderwerp ook daadwerkelijk besproken wordt door de politieke partijen. Dit in tegenstelling tot onderwerpen die worden aangekaart tijdens de inspraak-momenten in de commissies. Daarover mogen de politieke vertegenwoordigers alleen maar vragen ter verduidelijking stellen. Dat geeft vaak aanleiding tot grote frustraties bij de insprekers, maar is ook niet bevredigend voor de politiek.

Voor de fractie was de indiening van dit eerste Burgerinitiatief nog extra bijzonder omdat het ook nog eens over meer groen in Haarlem ging.

Volgens de fractie waren er drie kernvragen die de politiek moest beantwoorden:

  1. Is er een politieke wil om Haarlem groener te maken, zowel kwantitatief als kwalitatief?
  2. Het antwoord van De GroenLinksfractie hierop was een volmondig ja. De andere fracties waren daar minder duidelijk over.
  3. Als die wil er is, hoe gaan we dat dan regelen?
  4. Vragen die hierbij aan de orde moeten komen zijn; is het raadzaam om een groennorm in te voeren en zo ja hoe moet die dan luiden en hoe geven we hier vorm aan?
  5. Welke vragen en knelpunten komen we tegen en hoe gaan we die oplossen?

Voor Groenlinks was het duidelijk dat bovenstaande vragen niet tijdens de behandeling van het burgerinitiatief konden worden beantwoord.

Allereerst zal een politieke meerderheid zich onomwonden uit moeten spreken voor "Haarlem groener". Tot drie maal toe heeft GroenLinks de andere partijen hiertoe uitgenodigd, zonder daar een eenduidig reactie op te krijgen.

Daarna wil de Groenlinksfractie het college de opdracht geven te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om dit voornemen in het gemeentelijk beleid te verankeren

Tot slot zou er een denktank moeten worden opgericht die zich buigt over de vragen en knelpunten die zich voordoen en hiervoor oplossingen aandragen.

Uiteindelijk werd er besloten om een notitie te maken n.a.v. alle opmerkingen gemaakt tijdens deze eerste behandeling van het Burgerinitiatief en dit later nogmaals in de commissie te agenderen.

Besluitvorming is soms een heel langdurig proces en zo gaat het ook met een Burgerinitiatief.

Wordt vervolgd dus!

Anita de Jong