In het coalitieakkoord van de huidige coalitiepartijen (PvdA, SP en VVD) was het milieu niet of nauwelijks een issue. Sterker nog: de formatie van de afdeling milieu werd zelfs teruggebracht, zodat de afdeling zich uitsluitend nog bezig kon houden met het uitvoeren van wettelijke taken. Voor extra initiatieven was geen tijd en geen geld; initiatieven die in de vorige collegeperiode (mét GroenLinks) in gang waren gezet, werden gestopt.

Dat was vóórdat Al Gore de wereld wakker schudde. Met zijn film ‘An inconvenient truth’ kon niemand meer om de klimaatcrisis heen, zélfs het huidige college niet. Vorig jaar heeft de gemeenteraad een motie van GroenLinks aangenomen, waarin het college werd opdragen ervoor te zorgen dat Haarlem in 2030 een klimaatneutrale gemeente is en in 2015 een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie heeft. Door de motie aan te nemen heeft de raad laten zien dat ook Haarlem de klimaatcrisis niet mag negeren.

 

Op 26 oktober 2007 en 28 maart 2008 heeft de gemeente twee klimaatconferenties georganiseerd, waar veel uiteenlopende organisaties en belanghebbenden op af kwamen: corporaties, bedrijven, winkeliers, maatschappelijke organisaties, belangstellende burgers. Tijdens de eerste conferentie is opgeroepen tot initiatieven uit de Haarlemse samenleving. Tussen de twee conferenties in, zijn belangenorganisaties uit het bedrijfsleven, de woningbouwsector, de transportwereld en de financiële wereld meerdere keren bij elkaar gekomen om te brainstormen en plannen te bedenken. Op die manier is een breed draagvlak ontstaan en zijn vele initiatieven naar voren gebracht. En zo moet het ook, want het werken aan een klimaatneutrale gemeente is een gezamenlijke inspanning van overheid, nutsbedrijven, bedrijfsleven, woningbouwcorporaties en burgers – voor allen levert deze groene innovatie winst op.

 

Om alle plannen ten uitvoer te brengen is een plan van aanpak opgesteld. Daarin worden onder meer drie scenario’s voorgesteld, waarin meer of middel middelen worden vrijgesteld voor personele inzet. Het college stelde voor te kiezen voor scenario 2, waarbij 2 extra fulltimers worden ingezet. GroenLinks diende echter samen met de PvdA, Actiepartij en de SP een motie in om te kiezen voor scenario 3: een uitbreiding met 4 fulltimers. Met dat scenario kan optimale ondersteuning worden geboden en is de kans om de ambities waar te maken het hoogst. De motie is aangenomen, en tijdens de komende begrotingsbehandeling zal naar financiële dekking worden gezocht.

 

Het is goed om te zien hoe voortvarend ons initiatief wordt opgepakt. De ambities zijn hoog, en terecht. Maar het gaat natuurlijk om het resultaat: het drastisch omlaag brengen van het energieverbruik, het gebruik van duurzame energie, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het compenseren van de uitstoot die men niet kan voorkomen. Dáár gaat het om. Het echte werk kan nu beginnen…

 

Tenda Hoffmans