Burhan Gün raad 23 november 2017

Haarlemse belastingen en leges - motie vergroening bouwleges

"Voorzitter,

Voor ons ligt een jaarlijks terugkerend dossier ter besluitvorming. Zoals ik in eerdere behandelingen ook al heb aangegeven ziet de GLH fractie uit naar januari 2018 waarin we eindelijk het onderzoeksresultaat, betreffende de doorlooptijd van het verwerken van aanvragen en daarmee de werkelijke kosten van de leges, mogen ontvangen. Kan de Wethouder nogmaals bevestigen dat dit onderzoek wordt toegezonden aan de raadsleden?

Vooruitlopend op ontvangst van dit door GL aangevraagde rapport wil ik het college alvast complimenteren met het feit dat kritisch kijken naar de eigen bedrijfsvoering binnen de organisatie nu al heeft geleid tot het verlagen van een aantal leges. Haarlemmers moeten, in lijn met wetgeving hierover, niet meer betalen dan nodig is. Sjapoo en ga zo door!!!

Samen met de AP dienen wij een motie* in waarbij we het college vragen om te onderzoeken hoe duurzaam verbouwen in Haarlem nog meer gestimuleerd kan worden. Dit zou mogelijk kunnen door bouwleges, bij verbouwingen die een (extra) bijdrage leveren aan het bereiken van de Haarlemse klimaatdoelstellingen, goedkoper te maken dan bouwleges die niet duurzaam zijn."

Na een kort debat over de motie doet de Wethouder de toezegging dat het college vóór 1 mei 2018 aan de Raad het onderzoeksresultaat zal gaan terugkoppelen. Met deze toezegging wordt de motie teruggetrokken en niet meer in stemming gebracht. Als fractie zijn we content met dit resultaat en zien we uit naar ontvangst van de onderzoeksresultaten.

*Motie 'Klimaatdoelen dichterbij door vergroenen bouwleges'. Tekst volgt hierna.

Burhan Gün, Raadslid

 

Tekst Teruggetrokken motie na toezegging:

Motie 'Klimaatdoelen dichterbij door vergroenen bouwleges'

 

De raad van de gemeente Haarlem in vergadering bijeen op 23 november 2017, behandelend het collegevoorstel Belastingverordening bouwlegesheffing,

constaterende dat;

- er sprake is van energieprestatienormen die ingevolge het bouwbesluit voor gebouwde omgeving van toepassing zijn, zie: https://www.duurzaamgebouwd.nl/visies/20141209-aanscherpen-epc-eisen-woningbouw-makkie-of-onmogelijk

overwegende dat;

- deze energieprestatienormen van groot belang zijn om de (Haarlemse) klimaatdoelen te halen,

- de gemeente geen strengere eisen kan stellen aan bouwplannen dan het vigerende bouwbesluit,

- de woningcorporaties eerder hebben aangegeven dat zij willen investeren in verduurzaming, maar dat de hoge leges dit moeilijk maken,

draagt het college op om op te nemen in de belastingverordening Bouwleges:

- indieners van (ver-)bouwplannen die ertoe leiden dat na realisatie het betreffende gebouw 10 tot 20% onder de wettelijke EPC normen 'scoren' hiertoe gestimuleerd en hiervoor beloond worden door 25% korting op de bouwleges,

- indieners van (ver-)bouwplannen met daarin maatregelen die in energieprestatie van het te realiseren project zelfs beter ‘scoren’ dan 20% onder de EPC normen, hiertoe gestimuleerd en hiervoor beloond worden door 50% korting op de bouwleges,

- de mogelijkheden te onderzoeken om voornoemde milieustimuleringsmaatregelen te financieren middels milieusubsidies vanuit hogere overheden of instanties,

- indien dit niet mogelijk blijkt de financiering te regelen door jaarlijkse bijstelling van de legestarieven,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Gertjan Hulster

 

Toelichting:

Het voorstel beoogt dat indieners van een bouwplan die meer dan 20% onder de wettelijke EPC normen zitten, een flinke korting op de bouwleges krijgen.

Om dat te kunnen bekostigen zullen desnoods de tarieven moeten worden bijgesteld, al is een milieustimuleringsregeling ook de lokale overheid uiteraard veel waard, gelet op onze verantwoordelijkheid in het behalen van de gewenste doelstellingen. Nog los van de voortdurende onduidelijkheid over de jarenlange al dan niet kostendekkendheid van de bouwleges.

Gelet op de Europese en Haagse aandacht voor milieudoelstellingen lijkt het echter het meest voor de hand liggend te bezien of voor deze concrete milieumaatregelen subsidies aangevraagd kunnen worden.

Bredere spouwen dus dikkere isolatie, zonneboiler, fotovoltaïsche cellen, een goede warmtewisselaar op de ventilatielucht die tot 30% energieverbruik kan schelen, gebruik van aardwarmte, regenwateropvang voor het spoelen van de toilet en de wasmachine zijn voorbeelden.

Bouwaanvragers die de 20% onder de EPC normen niet halen, maar deze wel benaderen (tussen de 10 & 20% onder de norm), worden middels deze motie in ieder geval dusdanig gestimuleerd om van zonnepanelen/zonneboilers/nok windenergie etc. aan te brengen.