17 april sprak de Gemeenteraad over het Haarlemse handhavingsbeleid. Handhaving is een begrip dat op allerlei leefgebieden van de stad van toepassing is. Het geldt voor de openbare orde, bijvoorbeeld het Horacabeleid of het fietsen door voetgangersgebieden. Maar ook om verloedering van de (binnen)stad te voorkomen is handhaving van de wetten en regels nodig.

Drank en drugs in de openbare ruimte, criminaliteit, lawaaioverlast, luchtvervuiling, overal parkerende auto’s; de lijst is vrijwel oneindig.

En dan zijn er nog allerlei vergunningen waarop moet worden toegezien. Men mag zonder vergunning geen dikke bomen kappen en er mag niet zomaar een tuin volgebouwd worden.

Algemeen wordt erkend dat het onmogelijk is om overal en altijd te handhaven. Dat zou een leger van ambtenaren vereisen. Alleen al financieel is dat onmogelijk op te brengen, maar het is ook de vraag of je als gemeente zo streng moet willen zijn. Tegelijkertijd vragen de Haarlemmers om handhaving en draagt handhaving bij aan het gevoel van veiligheid en welbevinden van de burgers. Het is essentieel dat alle maatregelen die Europa, rijk en gemeenten nemen om de kwaliteit van de stedelijk samenleving te vergroten of in ieder geval niet achteruit te laten gaan een zekere mate van handhaving kennen.

 

De slechte financiële situatie, bezuinigingen, reorganisaties en veranderingen in beleid dat door andere overheden wordt opgelegd zijn oorzaken dat het aantal ambtenaren dat met handhaving bezig is in Haarlem veel te klein is. Het wordt nu duidelijk dat er eigenlijk geen goed beeld bestaat in Haarlem hoe het gesteld is met de zgn handhavingscapaciteit. De raad heeft het college dan ook opgedragen om dat in kaart te brengen om daarna te kunnen bepalen of er niet toch extra ambtenaren aangesteld moeten worden om de meest noodzakelijke taken goed uit te voeren. Dat er keuzes gemaakt, prioriteiten gesteld moeten worden zal altijd blijven, maar een ondergrens is er wel. Pas als die in beeld is kan zoals B&W willen een meerjarenplan Handhaving worden opgesteld. Daarbij kan de raad aangeven wat zij aan prioriteiten wil vaststellen. Afgelopen raadsvergadering is een breedgedragen motie aangenomen die extra aandacht vraagt voor verloedering en vervuiling in de binnenstad. Daarnaast hebben fracties allemaal hun eigen prioriteiten die ze graag bovenaan het lijstje willen zien staan.

De GroenLinksfractie heeft aandacht gevraagd voor de handhaving van de kwaliteit van de openbare ruimte. Met name voor het handhaven van wat afgesproken wordt in Bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan Binnenduinrand (Het Westelijk Tuinbouwgebied) is voor driekwart goedgekeurd en B&W is gewezen op de noodzaak van het tegengaan van diverse illegale activiteiten. Niet alleen door GroenLinks maar ook door de stichting WTG die al lang geleden een lijst van ongewenste ontwikkelingen bij B&W heeft ingediend.

Desgevraagd heeft wethouder Nieuwenburg in zowel commissie als raad beloofd hiermee aan de slag te gaan.

 

Lukas Mulder