‘Samen krijgen we veel voor elkaar in de stad’

In maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Hiermee komt een einde aan vier jaar Duurzaam Doen, zoals het huidige coalitieakkoord heet. We blikken terug met de burgemeester en vijf wethouders. Wat waren de hoogtepunten? Waar zijn ze trots op? Vandaag is Jur Botter, wethouder jeugd en onderwijs, vastgoed, nieuwe democratie, bedrijfsvoering en dienstverlening, aan het woord.

‘In Haarlem streven we naar gelijke kansen voor alle kinderen: op goed onderwijs, veilig opgroeien, kortom: alles wat nodig is voor een goede start’, zegt wethouder Jur Botter. ‘In de afgelopen vier jaar hebben we afspraken gemaakt over hoe de gemeente hierbij gaat helpen. Zeker nu, door corona, zitten veel kinderen in een benarde situatie. Door een nog hechtere samenwerking tussen scholen, peuteropvang, jeugdzorg en gezondheidszorg krijgen we kwetsbare kinderen sneller in beeld. Samen moeten we ouders, kinderen en jongeren in staat stellen om met steun van hun omgeving om te gaan met hobbels in het opvoeden en opgroeien.’

Onderhoud en duurzaamheid

De kwaliteit van veel Haarlemse schoolgebouwen voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De gemeente heeft hiervoor 52 miljoen euro beschikbaar gesteld. ‘Met dit geld kunnen we oude, karakteristieke schoolgebouwen moderniseren waarbij ze de sfeer van vroeger blijven ademen’, zegt Botter. ‘En dan had de stad vier jaar geleden ook te maken met achterstallig onderhoud. Een aantal markante en belangrijke panden voor de stad is deze coalitieperiode aangepakt. Denk aan het Dolhuys, dat als Museum van de Geest weer generaties mee kan. De Amsterdamse Poort staat bij binnenkomst van de stad weer te stralen. Het stadhuis krijgt een fikse opknapbeurt. Het Joods gemeenschapshuis aan de Lange Wijngaardstraat krijgt weer een fantastische invulling. En dan hebben we voor de komende jaren ook nog eens 9 miljoen euro uitgetrokken om het vastgoed dat we onderhouden ook meteen te verduurzamen.’

Nieuwe democratie

De gemeente nodigt Haarlemmers uit om zich in te zetten voor de samenleving, en te ervaren hoe zij invloed hebben op wat er in stad gebeurt. Onder de noemer ‘nieuwe democratie’ worden nieuwe vormen van samenwerking georganiseerd, waardoor Haarlemmers zich meer betrokken voelen en zich bewuster zijn van hoe democratie werkt. En met succes. Botter: ‘Samen krijgen we veel voor elkaar in de stad. Schalkwijk aan Zet heeft al twee keer laten zien dat er in de stad ideeën genoeg zijn om Haarlem mooier, socialer en aantrekkelijker te maken. Ook het Initiatievencafé geeft de ideeën van jong en oud voor de stad vleugels. Al vier jaar kunnen ondernemers hun ideeën pitchen bij de gemeente en fondsen, waardoor projecten tot volle wasdom kunnen komen.’

Betrokken Haarlemmers

Veel wijkraden hebben moeite met het vinden van betrokken Haarlemmers. Sommige wijken hebben zelfs helemaal geen wijkraad, zoals de wijk Zijlweg-west in Haarlem Zuid-West. Botter: ‘Bij wijze van proef hebben we op basis van loting bewoners benaderd met de vraag of zij een nieuwe raad wilden formeren. De bewoners die zijn ingeloot nemen hun taak zeer serieus. Op democratische wijze komt wijkraad HoutvaartKwartier inmiddels tot plannen om de wijk te verbeteren.’

Betere dienstverlening

Als je als gemeente wilt dat inwoners zich gehoord en geholpen voelen, moet je dienstverlening toegankelijk en betrouwbaar zijn. Hier werkt de gemeente inmiddels aan. Botter: ‘We willen onze interne processen inzichtelijker maken, onder andere met MijnHaarlem. Op de website van de gemeente kunnen inwoners zien wat de status is van hun melding, aanvraag of inspraak. Achter de schermen zijn we de hele bedrijfsvoering aan het verbeteren. We willen dat de gemeentelijke organisatie ook een betere weerspiegeling is van de Haarlemse beroepsbevolking. Inwoners moeten het gevoel krijgen: de gemeente is er voor ons. Sterker nog: sámen met de gemeente krijgen we dingen voor elkaar.’