Kadernotabehandeling Beschouwin door Robbert Berkhout

Kadernota: beschouwing door GroenLinks Haarlem

De kadernota en bijbehorende stukken.

Betoog GroenLinks Haarlem uitgesproken op 9 juli door Robbert Berkhout

"Investeren in de toekomst van de stad"

 

Voorzitter,

Hier ligt ‘ie dan. De kadernota. De vertaalslag van het coalitieprogramma. Ik heb u hier de afgelopen maanden al menigmaal verteld wat de ambities en plannen van de nieuwe coalitie zijn. En ik zeg het nog een keer:

Deze coalitie wil van Haarlem een duurzame, sociale en toekomstbestendige stad maken. Een stad die meters maakt als het om verduurzaming gaat. Een stad met een sociaal hart. En een stad waarin iedereen kan wonen, ongeacht je inkomen. Waarin iedereen naar school kan gaan. Kortom, een stad die klaar is voor de toekomst.

Want voorzitter, die uitdagingen staan onder druk. En deze coalitie toont lef door die uitdagingen aan te gaan en daar ook in te investeren. En daar ben ik trots op.

Dus ja, de schuld loopt op. Maar is dat potverteren of is dat een gezonde, verantwoorde en noodzakelijke investering? Wat ons betreft gaan de kosten voor de baat uit.

We investeren in een stad die straks beter voorbereid is op het veranderende klimaat. Dat is actueler dan u denkt. We hebben namelijk al meer dan 24 dagen geen regen meer gehad in Nederland.

We investeren in een stad die aantrekkelijk is en blijft om in te wonen. Die groen en gezond is. Die de jeugd van de toekomst een groen schoolplein kan bieden en geen overvolle klas.

Die investeringen van 83 miljoen in de komende 4 jaar zijn wat ons betreft noodzakelijk. Noodzakelijk omdat als je het niet doet de stad erop achteruit gaat. En omdat niet investeren nu later veel duurder zal blijken.

Ik neem u mee in de uitdagingen waar Haarlem voor staat:

 

UITDAGING 1:  De Verduurzaming.

 

Na jaren van plannen maken is het nu tijd voor actie. We zijn ons bewust van de noodzaak. We moeten omschakelen. Af van het fossiel en over naar het schone.

De coalitie gaat voor ‘Duurzaam Doen’. Die titel dekt precies de lading van ons programma en van het voorgestelde beleid. We willen concrete resultaten. We willen over 4 jaar liever vier geslaagde projecten dan 16 die in de kinderschoenen staan.We geven hier een aantal suggesties:

-Het warmtenet in Meerwijk. Ga daar zsm mee aan de slag. Betrek ook de buurt hierbij want iedereen moet mee kunnen doen aan de transitie. Wij geven u de overweging mee om als gemeente eigenaar te worden van de put. Dit kan rendabel zijn op de lange termijn.

-Ga snel voor de plaatsing van de 300 laadpalen. Daar is echt dringend behoefte aan.

-Ga samen met bewoners de buurten vergroenen. Maak de Vijfhoek autoluw en kijk of de bussen versneld elektrisch kunnen worden.

-Gebruik de kennis van het maatschappelijk verantwoord of circulair inkopen om de komende jaren echt meters te maken. Communiceer dit ook naar de stad.

-Ga met de bedrijven in de waarderpolder in gesprek om de daken te gebruiken voor zonnepanelen en te zorgen dat zij echt duurzaamheidsinvesteringen gaan doen. Zo niet dan kan de wet Milieubeheer ook helpen.

 

Dan de bereikbaarheid van de stad. Voorzitter meer asfalt lost niets op. Maar nietsdoen ook niet. Vandaar dat wij vaart willen maken met de alternatieven. Maak nu al stappen met de fietsring en de fietsonderdoorgang onder de Oudeweg. Maak vaart met het zogenaamde laaghangend fuit; de groene golven, smart mobility en deelautos.

Maar belangrijker nog; ga nu echt de boer op voor de regionale bereikbaarheid. Als er iets is waar deze raad unaniem in is is dat de oplossing voor de bereikbaarheid daar ligt. En daar is nu een flink structureel lobbybudget voor vrijgemaakt. We zien daar graag spoedig al de resultaten van.

 

UITDAGING 2:  De ongedeelde stad.

Haarlem is een sociale stad. Maar we willen voorkomen dat er een tweedeling ontstaat. Daarom investeren we in extra maatregelen om die ongelijkheid tegen te gaan.

Door bijvoorbeeld meer geld uit te trekken voor schuldhulpverlening. Door gesprekken te blijven voeren met Haarlemmers die langdurig in de bijstand zitten. En door de grens van het armoedebeleid te verhogen. Eerst naar 120% en dan naar 130%. Hiermee zorgen we dat mensen minder kans lopen op grote problematische schulden..

Haarlem wil toewerken naar een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, in lijn met het VN Verdrag over de rechten van mensen met een beperking. Dat vraagt om het wegnemen van belemmeringen en het voorkomen van mogelijke knelpunten, maar vooral om bewustwording. 2018 is dan ook het jaar van de toegankelijkheid. Zonder toegankelijkheid is participatie niet mogelijk. We zitten midden in dit jaar en er is al heel wat gedaan, maar Haarlem is nog lang niet klaar. Door de komende maanden te gebruiken voor een beter inzicht in wat er nodig is, te investeren in concrete verbeteringen, maar vooral ook bewustwording, werkt Haarlem geleidelijk toe naar de verwezenlijking van het VN verdrag voor mensen met een beperking

Dan met betrekking tot de reserve sociaal domein.

Laat er geen misverstand over bestaan. De reserve sociaal domein wordt niet opgeheven als de begroting ervoor niet op lange termijn gedekt is, inclusief de risico’s!.

We kunnen de buffer, het noodfonds, wat de reserve sociaal domein eigenlijk is, pas opheffen als we zeker weten dat het klopt wat we doen. Dat het beleid dat is ingezet met de decentralisaties, ook werkelijk succesvol is en geen boeggolf aan andere problemen voor zich uit stuwt.(verhaal jeugdzorg bij evt. interruptie) Dat evalueren we tijdens de herijking over 2 jaar.

 

UITDAGING 3:  Betaalbare woningen en een stad die groeit.

Het onderwerp van de afgelopen verkiezingen. De bouwbehoefte is groot, de ambities ook. De realisatie wordt spannend als je extra eisen op tafel legt. Maar dat moet wel. We kunnen wel razendsnel bouwen. Maar dan bouw je niet die sociale, die betaalbare woningen en die kwaliteit die Haarlem nodig heeft. Dus het is zaak nu snel de nieuwe randvoorwaarden te bespreken en te kijken hoe we bij een aantal lopende projecten op nieuwe uitgangspunten uit komen zodat we daarna het bouwtempo kunnen gaan opschroeven.

Die randvoorwaarden worden mede bepaald door een Hoogtevisie en iemand die daar een grote impuls aan kan geven is een nieuwe stadsbouwmeester. We horen graag van het college of we beiden op korte termijn kunnen verwelkomen.

Wederom herhaal ik hier de oproep om op korte termijn met de Oostpoort aan de slag te gaan. We zien graag dit jaar nog een voorstel.

 

Haarlem Cultuurstad

En dan voorzitter. Het onderwerp wat de gemoederen flink heeft beziggehouden. Cultuur.

We gaan investeren in de brede cultuur- de bibliotheek. De bieb heeft zich de laatste jaren ontwikkeld van een boekenuitleen- tot een ontmoetingsplek. Een plek waar taalklassen georganiseerd worden. Waar jongeren studeren. Het heeft een nieuwe functie gekregen. Je ziet de bruggen die geslagen worden met onderwijs en het sociaal domein. Een mooie ontwikkeling. Een laatste stap is dat ook de huisvesting hierop wordt aangepast. Vandaar dat we hier de komende jaren in gaan investeren.

Bij brede cultuur hoort ook de keuze voor de kleine culturele instellingen. Zij hebben het de afgelopen jaren niet gemakkelijk gehad en daar maakt een kleine bijdrage al een wereld van verschil. Een verschil tussen doorploeteren of een professionaliseringsslag. Wel zien we hier een uitdaging voor de komende jaren. Met name op het vlak van huisvesting. Wethouder we roepen u op om op korte termijn met hen in gesprek te gaan en hierbij creatief ook naar het eigen vastgoed te kijken. We zien gezamenlijke huisvesting voor het ABC, nieuwe Vide, Pletterij als een serieuze optie.

Dan het Frans Hals museum. Het moge duidelijk zijn. Wij kunnen op dit moment de investering die het museum vraagt, niet verantwoorden en hebben andere keuzes gemaakt. Desalniettemin dragen we het museum een warm hart toe en willen we graag in gezamenlijkheid kijken naar creatieve oplossingen voor de komende jaren. Dat gebeurt gelukkig ook al. 

 

Organisatie & Participatie

Dan tot slot de organisatie. Daar vragen we nogal wat van. We hebben een hoge ambitie en vragen daarmee meer van de ambtelijke organisatie.

Daarom hebben we extra capaciteit gecreëerd. Bij mobiliteit, bij wonen, vastgoed, bij handhaving .We hebben ook de opdracht neergelegd om een gezondere verhouding flex/vast te realiseren. We zien echt een noodzaak voor meer personeel in vaste dienst.

Ook zien we graag dat de ambtelijke organisatie een afspiegeling is van de maatschappij. Deze wens is breed gedragen en eerder hier benoemd en we zien het plan van aanpak hieromtrent graag tegemoet.

Daarnaast zien we een grote uitdaging met betrekking tot de overheidsparticipatie of nieuwe democratie. Op dit vlak moeten en kunnen we echt grote stappen gaan zetten de komende jaren. Juist door te experimenteren. Of het nu een ander type wijkraad is, een bewonersgroep met ideeën of projecten waarin de buurt wordt meegenomen. We willen ook dat we als raad vaker in de stad zijn. Ik moet zeggen dat ik daar echt de kleinere partijen ook voor wil complimenteren. Maar voor de stad zijn we een geheel. En ik denk dat wij er als geheel baat bij hebben om vaker in de stad te zijn. Om commissievergaderingen op locatie te houden. Zodat mensen ter plekke kunnen inspreken.

Voorzitter wij geloven in de kennis uit de stad, de kracht van onderop. En we zien dat de gemeentelijke organisatie hierin ook aan het veranderen is. We horen graag van het college dat ze dit met veel enthousiasme op gaan pakken.

 

Conclusie:

Voorzitter, afsluitend. We zijn zeer tevreden met de kadernota die voor ligt. Het is een eerste uitwerking van de plannen van deze nieuwe coalitie. In sneltreinvaart gemaakt. We zijn ons bewust dat de plannen ambitieus zijn maar ze zijn nodig. Ze vragen wat van de organisatie, van het college maar ook van de raad.

Focus op verduurzaming, op ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen en ervoor te zorgen dat de bouw van betaalbare woningen op gang komt. Dat zijn onze uitdagingen voor de komende jaren.