Op 20 maart jongstleden is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in Juffrouw Zonder Zorgen. De fractie, het bestuur en de redactie van het ledenblad hebben hierin verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Verder is er een bestuurslid herkozen en een nieuw bestuurslid verkozen. Het was een levendige bijeenkomst met veel discussie, waarbij ook veel nieuwe contacten zijn opgedaan.

Evaluatie bestuur. Voorzitter Ernst Merhottein geeft aan, dat het een druk jaar is geweest voor het bestuur wegens de twee verkiezingen en de voorbereiding op de derde verkiezing voor de Provinciale Staten. - De kascontrolecommissie heeft het financieel jaarverslag van GroenLinks Haarlem goedgekeurd. Wel vind zij, dat er aandacht besteed moet worden aan de hoge kosten voor het ledenblad. Zij adviseert een electronische mailing. Dit advies wordt later in de vergadering nog besproken, zie “Evaluatie redactie ledenblad”. - De heren John Schrama en Rob Mollee stellen zich beschikbaar voor de kascontrolecommissie 2007. De ledenvergadering gaat akkoord met deze samenstelling van de kascontrolecommissie. - Het bestuur stelt voor het huishoudelijk reglement aan te passen, waardoor het mogelijk wordt bestuursleden te kiezen voor een periode van 4 jaar in plaats van 2 jaar. Dit geeft een grotere garantie op continuïteit. De leden gaan akkoord met dit voorstel. Verkiezing bestuursleden. - Er is 1 bestuursplek vacant; voor de vacante positie stelt het bestuur Peggy Ravesteijn voor. Peggy wordt gekozen voor een periode van 4 jaar. - De termijn van bestuurslid Gino Smit is afgelopen hij stelt zich herkiesbaar, aangezien er geen tegenkandidaten zijn wordt Gino herkozen voor een periode van 4 jaar. - Vice-voorzitter Esther de Ruiter bespreekt de permanente campagne, die tot doel heeft de samenwerking met locale organisaties en andere GroenLinks gelederen te bevorderen, de leden te activeren en de zichtbaarheid van GroenLinks in de stad te vergroten. Voor het komende jaar wordt o.a. nagedacht over het opzetten van een dierenwerkgroep en het organiseren van Linkse Lente lounges. De permanente campagne kan nog heel goed mensen gebruiken, zoals vormgevers, fotografen en schrijvers van persberichten. Het wordt door ledenvergadering belangrijk gevonden de effectiviteit van de acties & bijeenkomsten te vergroten. Dit kan worden gerealiseerd door voor een grotere media-aandacht te zorgen, meer leden erbij te betrekken, maar ook bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten buiten het Centrum. Evaluatie fractie. Fractievoorzitter Lukas Mulder geeft aan, dat hij tevreden is over het functioneren van de fractie. De sfeer is goed en werkt als een eenheid. Er zijn veel werkbezoeken georganiseerd en de fractiekamer heeft ook veel bezoekers ontvangen. Het was wennen aan de nieuwe rol in de oppositie en men merkt dat de invloed van de GroenLInks fractie is verminderd, maar het is gelukt de partij te profileren als groene partij en er wordt serieus geluisterd naar de mening van de fractie. - GroenLinks heeft ervoor gezorgd, dat er bij de bouw van het nieuwe stadskantoor rekening wordt gehouden met duurzaamheid en energiegebruik. De milieuprestaties zullen worden gemeten. Verder heeft de fractie druk uitgeoefend op het college om een uitspraak te doen over de bereidheid tot het doen van een onderzoek naar de tunnel. Het college praat met de provincie, die het onderzoek hiernaar uitvoert. Verder houdt de fractie de ontwikkelingen m.b.t. Stichting Radius goed in de gaten. Evaluatie redactie ledenblad. De redactie bestaat momenteel uit 4 leden. Vanuit het bestuur treedt Jan Jaap van Lomwel toe tot de redactie. Thijs van der Linden treedt af. Door het bestuur zal een onderzoek worden gehouden naar de wenselijkheid van ontvangst van het ledenblad per e-mail. Indien er een flink aantal leden zijn, die het blad per e-mail willen ontvangen, zal dit veel geld kunnen besparen. Verder wordt er gewerkt aan een nieuwe lay-out van het blad. De redactie kan altijd mensen gebruiken, die willen meehelpen het ledenblad tot iets moois te maken. Ideeën, tekeningen, teksten, foto’s en cartoons zijn altijd welkom. Jan Jaap van Lomwel Bestuurslid GroenLinks Haarlem.