Pletterij 27 juni 2018

Meer democratie in Haarlem

Wethouder Overheidsparticipatie heet voortaan wethouder Nieuwe Democratie.

Het Pletterijdebat op 27 juni heeft als thema: Méér democratie in Haarlem? Twee ambtenaren vertellen hoe bewonersbetrokkenheid in Rotterdam is uitgewerkt en in mei is ingevoerd. Er zijn gebiedscommissies ingesteld bestaande uit 5 leden die via de notaris zijn ingeloot en na een bezoek van een ambtenarenteam of de wethouder instemden om die functie te aanvaarden. Het kost hen 12 uur per week en levert hen netto 250 euro op. Daar zijn overigens vrij veel jongeren onder de dertig bij. De wijkraden hebben, afgezien van de betaling, dezelfde rechten als de  gebiedscommissies/bestuurscommissies. Ze stellen een wijkagenda vast die de raad uiteindelijk overneemt. Ze kunnen een digitale mening peiling organiseren. De leden worden bijgeschoold evenals de ambtenaren van het wijkgericht team.
Groningen
Piet de Vries medeorganisator van deze bijeenkomst is groot voorstander van nog meer zeggenschap voor bewoners zoals het in de stad Groningen is georganiseerd met coöperatieve wijkraden waarin ook raadsleden zitting hebben.
Sander
Trots raadslid Sander van den Raadt kleineert in de gemeenteraad vaak de rol, functie en waarde van de gemeenteraad en doet dat nu ook weer. Hij wil een kleinere raad, meer meningpeilingen/digipanel/bindend referendum per stadsdeel en wil bij bepaalde onderwerpen dat deskundige burgers namens een fractie kunnen spreken. De gespreksleider merkt op dat je bepaalde zaken per wijk kunt regelen maar dat dit bijvoorbeeld niet geldt voor de jeugdzorg.
Robbert
Robbert Berkhout stelt in zijn interview dat de nieuwe coalitie de noodzaak ziet van vernieuwing van de democratie en ambities heeft op dit gebied, durven loslaten en experimenteren. Haarlem moet met andere gemeenten uitwisselen hoe zij het aanpakken en wat de ervaringen zijn. Praten, maar zeker ook doen. Ook de gemeenteraad moet anders gaan denken en leren loslaten. Hij wijst op de Stadskweektuin waar de gemeente de zeggenschap overlaat aan de Stichting Haarlemmer Kweektuin.
Er zijn buurtbedrijven, er is een initiatievencafé er zijn wijkraden, waarbij helaas weinig jongeren betrokken bij zijn.
Robbert is een groot voorstander van een Meet&Share 1 x per jaar van gemeenteraad en wijkraden.
 

De vergadercyclus van de gemeente is veranderd, een gevolg is dat er 1 x per maand een week is zonder vergaderingen zodat de raadsleden de stad in kunnen gaan om te luisteren.

Een wijkraadslid merkt op dat communicatie tussen gemeente en wijkraden belangrijk is. Robbert vertaalt dat in: tijdig informeren over ontwikkelingen en voorgenomen plannen. Een ander vult aan dat waarschijnlijk gedoeld wordt op de wijzigingen in de route van buslijn 2. Hij merkt ook op dat bewoners soms erg snel geneigd zijn te schelden op de overheid.

Een vertegenwoordiger van het InformatieSteunPunt, een zelfhulporganisatie voor steun op gebied van psycho-sociale en maatschappelijke problemen GGZ en minima, overhandigd Robbert een aantal voorstellen (die hij al eerder overhandigde eind april tijdens de bijeenkomst in voormalig Pippa’s).
Jur
Jur Botter de wethouder Nieuwe Democratie (ter vergadering bekendgemaakt) vertelt dat hij en enkele andere wethouders en de burgemeester een toegankelijk en laagdrempelig spreekuur gaan houden. Hij wil iets doen aan het wantrouwen naar het stadsbestuur en wil politiek zoeken naar breed draagvlak al zal er altijd een groep ontevreden zijn over een besluit.