In de afgelopen raadsvergadering is het Mobiliteitsbeleid voor de komende jaren vastgelegd. Een heel belangrijk beleidsplan voor GroenLinks Haarlem. Mobiliteit is een van de onderwerpen waarin we kunnen zorgen voor minder uitstoot van CO2 en fijnstof, voor een schonere lucht, voor minder auto’s en meer stoepgangers en fietsers en beter (HOV). Het gaat over alle vormen van mobiliteit en hoe we die in Haarlem beter op elkaar af kunnen stemmen, hoe we meer ruimte voor groen over kunnen houden door minder auto’s te parkeren, elektrisch rijden kunnen stimuleren met bijv. meer laadinfrastructuur, meer ruimte voor langzaam verkeer in de stad en meer ruimte voor de fiets.

Het beleid gaat uit van het omgekeerd ontwerpen. Bij herinrichtingen beginnen we niet met de ruimte voor de auto, maar met die voor de stoepganger, daarna de fietser, daarna het OV en dan de auto. Dat helpt ontwerpers om de ruimte op een goede manier te verdelen en niet op het laatst telkens te constateren dat er eigenlijk niet voldoende ruimte is voor stoepganger en fiets.

Ik licht een paar punten uit het mobiliteitsbeleid die speciaal de aandacht vroegen in de raad en die wij als GroenLinks fractie met name van belang vinden: Reguleren parkeren: 30 km; Quick wins

Reguleren parkeren:

We willen de ruimtelijke kwaliteit in de stad verbeteren en tegelijk de klimaatdoelstellingen halen. Daarnaast is de openbare ruimte, in elk geval de parkeerruimte schaars. Naarmate er meer woningen gebouwd worden, komen er niet alleen meer inwoners in Haarlem, maar ook meer auto’s. Dus wordt de parkeerruimte steeds schaarser. Geparkeerde auto’s nemen veel plaats in in de openbare ruimte, plaats die ook gebruikt zou kunnen worden voor meer groen in de straat, een picknicktafel voor een kopje koffie met de buurt of bijv. een basketbalnet voor de jeugd. Allemaal redenen om te proberen het autobezit in de stad te verminderen. In de binnenstad (B-zone) en de ring daaromheen (C-zones) bestaat al gereguleerd parkeren. In de binnenstad kun je slechts vergunning krijgen voor één auto, in de C-zones ook voor een tweede auto (weliswaar veel duurder dan voor de eerste auto). Veel buurten om de C-zones heen hebben inmiddels aan de gemeente gevraagd om ook vergunningparkeren in te voeren in hun buurt, omdat ze daarmee de vreemdparkeerders uit de buurt kunnen weren en daardoor zelf weer een parkeerplek hebben.

Om de schaarse ruimte voor parkeren beter te verdelen en om te proberen om mensen zover te krijgen dat zij hun auto weg doen, of in elk geval hun tweede of derde auto, is in het mobiliteitsbeleid dus het voorstel opgenomen om gereguleerd parkeren in te voeren. In het beleid stond eigenlijk dat dit in 2030 overal ingevoerd zou moeten zijn. Wij waren daar wel voor en hebben zelfs gevraagd te kijken of het niet nog wat sneller kon, maar de rest van de coalitie wilde eigenlijk helemaal niet overgaan tot gereguleerd parkeren. We hebben dus als water bij de wijn onder meer ingestemd om de termijn van 2030 te schrappen.

Volgens de fractie van GroenLinks Haarlem is de eerlijkste manier om de openbare parkeerruimte te verdelen het reguleren van die parkeerruimte. Dat betekent dat je een vergunning moet vragen om je auto te mogen parkeren.  Als de plekken op zijn, kom je op een wachtlijst. Zeker voor een tweede auto wordt het dan lastiger om die in de directe omgeving van je huis te parkeren. Maar het is wel zo eerlijk dat de ruimte die er is, eerlijk verdeeld wordt tussen de mensen, die daar behoefte aan hebben.

Een discussiepunt bij dit reguleren van de parkeerruimte is wat de kosten zullen zijn van zo’n vergunning. Wij willen graag dat die kosten zo beperkt mogelijk blijven voor de eerste auto. Voor een tweede auto zullen de kosten dan hoger zijn. De wethouder gaat op verzoek van de coalitie onderzoek doen hoe dat is te organiseren en wat het de gemeente dan zou kosten.

Een tweede discussiepunt betreft de fasering van de invoering van deze maatregel. Het ligt voor de hand dat eerst in de ontwikkelzones een regulering wordt ingevoerd, en in de schil rondom de huidige C-gebieden, waar de mensen nu al veel overlast ondervinden van auto’s van mensen uit de C-gebieden, die hun auto goedkoop iets verderop parkeren.  Daarna komen dan de schillen om de ontwikkelzones aan de buurt, waar de parkeerdruk hoger wordt en de schaarste aan parkeerplaatsen groter. Zo zal uiteindelijk de hele stad gereguleerd worden, zodat iedereen de mogelijkheid houdt om haar of zijn auto in de directe omgeving van de woning te parkeren, zonder eerst eindeloos rondjes te moeten rijden, wat weer slecht is voor de luchtkwaliteit en de onrust op straat. Door rond deze discussiepunten en de eindtermijn tegemoet te komen aan de andere partijen, is het gereguleerd parkeren als middel voor een mooiere, groenere en ruimere stad gelukkig overeind gebleven in het mobiliteitsplan !

30 km

Als het aan de fractie van GroenLinks Haarlem ligt wordt er een zone ingesteld, gelijk aan het (groot) stedelijk gebied/gelijk aan de milieuzone die per 1 januari a.s. ingaat, waarbinnen alle wegen 30 km-wegen zijn. Daarnaast worden ook zoveel mogelijk andere wegen, wanneer zij worden heringericht of vernieuwd, 30 km-wegen. Dat ligt nog wat gevoelig en hebben we dus nu ook niet in het mobiliteitsbeleid kunnen vastleggen. Belangrijke hobbel is dat, als de auto nog maar 30 km/u mag, de bus ook 30 km/u moet gaan rijden, waardoor de bus langzamer zou kunnen worden en daardoor minder aantrekkelijk. Dus moeten we zorgen dat de doorstroming wel goed is, groene golf, voorrang op kruispunten. Onderzoek heeft uitgewezen dat je met zulke maatregelen sneller ter plekke bent, ook al rijdt je langzamer. Voor nu hebben we ons gefocust op de Gedempte oude gracht. Die zou in elk geval 30 km/u moeten worden.

Quick wins
 

Mits er ruimte komt in de begroting wil het college een aantal dingen nog deze collegeperiode regelen:

- snelheid rustige woonstraten en wijken van 50 km/u naar 30 km/u;

- verwijderen obstakels van fietspaden;

- ondersteunen mobiliteitstransitie-initiatieven in de stad (o.a. opschalen succesvolle pilot ‘Groenplek & Fietsrek’);

- leerervaringen op doen voor deelmobiliteit. Bijvoorbeeld i.c.m. uitbreiden voetgangersgebied Vijfhoek;

- Onderzoek snorfietsers naar de rijbaan;

- voor het realiseren van laadinfrastructuur in de openbare ruimte zal een aanvullend bedrag aangevraagd worden voor de periode tot en met 2022.

 

Al met al een prachtig mobiliteitesbeleidsplan, dat veel ruimte biedt voor het dichterbij brengen van de klimaatdoelstellingen en het aantrekkelijker maken van onze stad.

Sacha Schneiders