Bij het vaststellen van de voortgangsrapportage  op maandag 29 juni en woensdag 1 juli zijn twee moties van GroenLinks aangenomen,.

De eerste motie verzocht het college tot het komen met een voorstel met het terugdringen van de administratieve lastendruk in jeugdzorg en WMO.

Gemiddeld 30 procent van de beschikbare tijd, lees budget, bij zorginstellingen gaat op aan administratie. Dit is GroenLinks al jaren een doorn in het oog. Nu het college heeft besloten een budgetplafond in te stellen voor jeugd en WMO dient zich een mogelijkheid aan om de administratieve lastendruk terug te dringen en daarmee niet alleen een besparing te realiseren maar er ook voor te zorgen dat medewerkers in de zorg weer kunnen doen waar ze voor opgeleid zijn. Het ziekteverzuim en uitval onder (jeugd)zorgmedewerkers is bovenmatig, deels doordat het werkplezier is verdwenen omdat medewerkers te weinig doen waarvoor zij zijn opgeleid. Ook daar valt dus winst te behalen.

De tweede motie gaat over het instellen van het budgetplafond op jeugd en WMO. Een uiterst maar helaas noodzakelijk redmiddel om de kosten voor jeugd en WMO beheersbaar te maken met als risico dat er wachtlijsten ontstaan. Daarom heeft GroenLinks het college verzocht om de raad pro-actief te informeren over het eventueel ontstaan van wachtlijsten of het groeien van wachttijden en tevens een goed doorverwijssysteem op orde te hebben zodat er bij het bereiken van het plafond bij de ene aanbieder, gezocht wordt naar een andere vergelijkbare aanbieder waarbij het plafond nog niet bereikt is.

Een derde motie waarin GroenLinks pleitte voor het uitroepen van een verbindend feestjaar in 2022 met de naam Haarlem 777 werd door ons ingetrokken nadat de burgemeester toezegde te onderzoeken of er draagvlak bestaat voor dit idee en zo ja, of er middelen voor gevonden kunnen worden. GroenLinks is erg blij met deze toezegging.