De gemeente Haarlem heeft een enquête (Quick Scan Lokale Democratie) uitgezet onder inwoners, raadsleden, college en ambtenaren. Het doel van deze Quick Scan is het meten van de stand van de lokale democratie in Haarlem en het meten of in het Actieprogramma Nieuwe Democratie de juiste acties zijn geformuleerd. Dit actieprogramma is opgesteld om op veel meer verschillende manieren Haarlemmers te betrekken bij besluitvorming.

 GroenLinks is groot voorstander van het actieprogramma nieuwe democratie. In het verkiezingsprogramma uit 2018 hebben we opgeschreven dat participatie op de schop gaat. De gemeente moet niet alleen plannen voor inspraak aan bewoners presenteren, maar vooral plannen maken met bewoners. Om te kijken hoe de huidige samenwerking ervoor staat, is de genoemde enquête opgestuurd.

 Een groot aantal mensen heeft aan de enquête deelgenomen. Haarlem doet het relatief beter rond de thema's participatie en samenwerking tussen raad, college en ambtenaren dan vergelijkbare gemeente, maar er is nog veel werk te verzetten. Inwoners geven aan dat veel duidelijker moet zijn hoe besluitvorming tot stand komt en wat er met inspraak wordt gedaan. GroenLinks heeft aan de wethouder gevraagd om de gemeentelijke website hiervoor beter te benutten. Hij heeft aangegeven dit punt uit te gaan voeren.

De uitkomsten van die enquête zijn anoniem verwerkt in een rapport. Bent u daar nieuwsgierig naar? Dan kunt u de resultaten lezen in besluitenlijst B&W