Op woensdag 19 juli kunt u stemmen over het besluit van de gemeenteraad ‘Maatregelen moderniseren parkeren’. GroenLinks is vóór de nieuwe parkeerplannen en dus vóór de maatregelen om het parkeren te moderniseren.

Waarom vóór de parkeerplannen?

Aanleiding voor het moderniseren van parkeerbeleid zijn knelpunten in de binnenstad en de omliggende wijken die o.a. te maken hebben met een grote parkeerdruk.

De opbrengst van de boetes in de vergunning gebieden rond de binnenstad (C-wijken) ging naar de gemeente. De landelijke wetgeving betreffende parkeren is echter inmiddels gewijzigd. De boeteopbrengst gaat nu volledig naar het Rijk terwijl de kosten van handhaving en apparatuur voor de gemeente zijn. Dat betekent minder inkomsten per jaar van € 250.000. In de meeste gemeenten is men overgegaan op ‘fiscaliseren’ dus invoeren van boetes via gemeentelijke belasting in de belanghebbenden-parkeer-gebieden, zodat de boeteopbrengst, weer, naar de gemeente gaat. Wettelijke voorwaarde is echter dat in een dergelijk gebied ook betaald parkeren mogelijk is. Haarlem wilde het parkeren door niet-belanghebbenden aanvankelijk onaantrekkelijk maken door een hoog tarief. Dat is gewijzigd in het maximeren van de parkeerduur tot 1 uur.

Doel van het nieuwe beleid is o.a. het verbeteren van de leefbaarheid, eerlijke verdeling van lasten en lusten (in allerlei besprekingen bleek bijvoorbeeld irritatie over het gebruik van de bezoekersschijf als goedkope vervanging van een duurdere vergunning voor een tweede auto of bedrijfswagen). Overige doelen zijn: digitalisering en verlagen van de kosten en / of verhogen van de opbrengsten. Dat laatste is expliciet vastgelegd in de coalitieafspraken van D66, PvdA, CDA en GLH.

Uitgebreide participatie en inspraak

 

De gemeenteraad heeft eind 2016 het besluit genomen voor het moderniseren van parkeren. Daar is een zorgvuldig en uitgebreid participatie en inspraakproces aan voorafgegaan waarbij de standpunten van burgers, wijkraden, ondernemingsverenigingen en de culturele sector zijn meegenomen. Alle argumenten – vóór en tegen – zijn beoordeeld en afgewogen. De coalitiepartijen hebben meerdere moties ingediend om het beleid aan te passen aan de wensen uit de stad. Zo werden de parkeergarages opengesteld voor bewonersparkeren. Een grote meerderheid in de gemeenteraad: D66, PvdA, GroenLinks, CDA, SP, Actiepartij en CU,  stemde in met de 19 maatregelen. Uiteraard kon de gemeenteraad niet alle ideeën en meningen honoreren. Maar al met al vinden wij het nieuwe parkeerplan een noodzakelijke verbetering en een betere verdeling van de lusten en de lasten.

Voordelen van het nieuwe parkeren

✓ Goedkoper: de 1e parkeervergunning wordt € 21 per jaar goedkoper voor Haarlemmers in de Binnenstad (183,40)  en in de C-parkeerzones kost de 1e vergunning slechts € 99 per jaar.

✓ Flexibeler: vergunninghouders kunnen deels ook in de P-garage parkeren zonder extra kosten.

✓ Voordelig kort shoppen: parkeren bij een ‘winkelstrip’  in de C-parkeerzone kan voor slechts € 0,50 voor het eerste half uur.

✓ Visite welkom: bezoekers van bewoners in een C-vergunningsgebied betalen een redelijk en flexibel tarief. In de daluren is er tot 1000 uur parkeren mogelijk en kunnen meerdere bezoekers tegelijkertijd aangemeld worden.

✓ Eerlijk en fair: oneigenlijk gebruik van de bezoekersschijf als goedkope vergunning is niet meer mogelijk. De papieren bezoekersschijf blijft tot er een volwaardig alternatief is.

✓ Goedkoper: de Stationsgarage wordt goedkoper; in de Dreefgarage komt een voordelige dagkaart.

✓  Effectiever: de leegstaande P-garages worden beter benut.

✓  De maatregelen zorgen ervoor dat er meer parkeerplaatsen beschikbaar komen.

 

Extra voordeel: geld blijft in Haarlem

Door het fiscaliseren in de C-gebieden met gelijktijdige invoering van betaald parkeren voor maximaal 1 uur in die C-gebieden houdt Haarlem het boetegeld in eigen kas. Daarbij geldt dat de tegenstanders van de parkeerplannen (VVD) geen alternatief hebben voor het wegvloeien van € 1 miljoen per raadsperiode. Zij zorgen voor een tekort op de gemeentebegroting; dat geld moet ergens anders vandaan komen.

 

Niet perfect, wel beter dan nu

De nieuwe parkeerplannen zijn niet perfect. En voor de ene Haarlemmer pakken ze beter uit dan voor de ander. Maar perfectie bestaat niet in een populaire stad met beperkte parkeerruimte voor steeds meer auto’s. De plannen zijn dus niet perfect, maar wel beter dan hoe het is. En daarbij wordt de schaarse openbare ruimte eerlijker verdeeld dan nu het geval is. En noodzakelijk om het geld in Haarlem te houden.

 

Wat als de uitslag negatief is?

De referendumuitslag is geldig als 30% van de kiespopulatie stemt. Er ligt dan een advies aan de gemeenteraad die uiteindelijk zelf kiest over het wel of niet overnemen van dat advies. Wat doet GroenLinks bij een negatieve uitslag? Dus als de meerderheid tegen de parkeerplannen stemt? Nemen we dat advies over ‘omdat de burger heeft gesproken’? Of houden we vast aan ons standpunt ‘omdat voor ons de inhoud belangrijker is dan de uitslag’?

De fractie van GroenLinks Haarlem beoordeelt eerst of de uitslag geldig is. Is de opkomst onder de 30%, dan doen wij niets met de uitslag en houden wij vast aan de parkeerplannen. Is de opkomst 30% of hoger en is de meerderheid tegen uitvoering van de parkeerplannen? Dan beraden wij ons op die uitslag. Waarschijnlijk zullen wij de 19 maatregelen uit het pakket dan stuk voor stuk behandelen. Onze overwegingen vind je hieronder.

 

1.         Wij vinden inspraak belangrijk en zijn voor meer invloed van burgers op het openbaar bestuur. Maar in dit geval vinden wij het referendum geen goed instrument. Het gaat immers om een pakket van 19 maatregelen dat in z’n geheel wordt voorgelegd. Die vraag is te complex om met een simpel voor of tegen te kunnen beantwoorden.

2.         De referendumvraag luidt: “Bent u voor of tegen uitvoering van het pakket van 19 maatregelen voor het moderniseren van parkeren uit het raadsbesluit van 15 december 2016.” Wie kent al die 19 maatregelen? En hoe stem je als je bijvoorbeeld 9 maatregelen wel goed vindt en 10 niet? Of als je 18 maatregelen goed vindt en 1 niet?

3.         Er is uitvoerig gesproken met belanghebbenden en burgers voorafgaand aan de besluitvorming. Wij vinden dat er ruimschoots is voldaan aan het proces van inspraak, dat de raad goed heeft geluisterd naar de argumenten van vóór- en tegenstanders en dat aan hun inspraak ook recht is gedaan. In onze ogen is het dan aan de gemeenteraad om te besluiten.

4.         Het feit dat de referendumvoorstanders onjuiste informatie gaven en alternatieve feiten hanteerden om ondersteuning te krijgen voor de referendumaanvraag, schaadt ons inziens de democratie.