PreFormatie D66 GroenLinks, PvdA en VVD afgerond

"We spreken over en weer vertrouwen uit dat we dit karwei gaan klaren, en daarbij tot een gezamenlijk gedragen visie komen" Met deze verklaring werd de preformatie afgesloten. De preformatie was aanvankelijk alleen D66 met GroenLinks, 8 en 9 maart kwamen daar PvdA en VVD bij.De formatie gaat 15 maart beginnen. Dat er stevig bezuinigd gaat worden is voor alle partijen helder,verwachte economische groei van 1% is uitgangspunt, dat is een basisafspraak. Daarbovenop wordt een visie ontwikkeld op de stad. Nieuw beleid zal ook gevonden moeten worden. Werkgroepen gaan de details uitwerken. Fedde Reeskamp gaf een Powerpoint presentatie van de afspraken en financiële scenario's. Maar besturen is meer dan begroten het is doelen stellen en vanuit een visie besluiten en handelen.
Het gezamenlijk persbericht staat hierna:

D66, PvdA, GroenLinks en VVD: stap verder richting coalitie

D66, PvdA, Groen Links en VVD hebben de eerste fase van het onderzoek naar een gezamenlijke coalitie afgesloten. Voor het in de volgende fase op te stellen coalitie-akkoord, waarin gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de bezuinigingen die het rijk oplegt, wordt uitgegaan van een scenario van 1% economische groei.

De gesprekken van 8 en 9 maartOnder technisch voorzitterschap van Paul de Winter (oud-burgemeester van Blaricum en Bergen)  zijn op  8 en 9 maart twee gesprekken gevoerd.  Doel van de gesprekken was het verkennen van de bereidheid om, gegeven de onvermijdelijke door het rijk op te leggen bezuinigingen, gezamenlijk bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen.Eveneens is overeengekomen dat, totdat bewezen economische ontwikkelingen een ander scenario rechtvaardigen, wordt uitgegaan van het zogenaamde '1% groei' scenario.Tot slot is over en weer uitgesproken dat er een belangrijke basis van vertrouwen ligt om verdere afspraken te maken aangaande de financiële taakstelling en een gezamenlijk te dragen visie. Daarmee is de preformatieronde succesvol afgerond.

Hoe verderDe komende dagen zal aan de fracties en aan de gemeenteraad worden gerapporteerd. Maandag aanstaande begint de feitelijke formatie.

Toelichting D66D66 zegt als formateur het belangrijk te vinden, dat eerst de financiële kaders, de zogenaamde "aanvliegroute", zó duidelijk is, dat hierover bij de verdere formatie geen misverstand zal ontstaan. “Uiteraard laat dit onverlet dat er eveneens een heldere en toekomstgerichte visie op Haarlem komt, daar draait alles immers om”, zo verklaart D66, mede namens de andere beoogde coalitiepartners.