Op 6 november 2008 was de slotvergadering over de Haarlemse begroting 2009-2013. Er waren maar liefst 72 moties en amendementen door de fracties ingediend. Hiervan werden er overigens 24 weer ingetrokken, maar nog altijd bleef precies tweederde over waarover gestemd moest worden. De moties met een daadwerkelijke financiële gevolg waren beperkt in aantal. Hieronder geef ik een impressie van een niet-politicus en zal vooral de moties van GroenLinks bekijken.

Van de 48 daadwerkelijk ingediende moties werden er uiteindelijk 27 aangenomen, waarvan enkele raadsbreed. De begroting als totaal werd tenslotte door 34 van de 39 raadsleden aanvaard. D’66, Spaarnestad, CU-SGP en de Actiepartij stemden tegen. Wij, GroenLinks dus, stemden voor, maar maakten een kanttekening over de 4 miljoen.

De voorgestelde begroting liet in feite niet veel ruimte voor moties met financiële consequenties, ze was behoorlijk dichtgetimmerd. Wel is de oplopende schuldenlast van 200 miljoen in de richting van een verdubbeling of zelfs meer (sommigen spraken over 500 miljoen) een grote zorg voor de gemeente.

Algemene financiële gegevens Begroting 2009
Bedrag (x €1.000)

Totale baten                                                -454.564
Totale lasten                                                 458.960
Saldo toevoeging en onttrekking reserves          -4.549
Saldo baten en lasten                                          -152
Algemene reserve                                            28.016
Algemene inkomsten gemeentefonds               166.584
Opbrengst Onroerend Zaak Belasting (OZB)       25.177
Investeringsvolume                                        170.002
Vaste schuld                                                  341.000
Bron: Gemeente Haarlem en CBS   

Geld voor nieuw beleid 2009 en 2010
In het coalitieakkoord is afgesproken dat er jaarlijks € 500.000 extra beschikbaar is voor nieuw beleid; € 0,5 miljoen in 2007 oplopend tot € 2,0 miljoen in 2010. Het college en de raad bepalen samen de besteding van dit geld. Eind 2007 is al afgesproken dat het bedrag van € 500.000 dat vanaf 2009 structureel beschikbaar is, wordt besteed aan minimabeleid. Mede op verzoek van de raad is toen de categorale regeling voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten opnieuw in het leven geroepen. In het coalitieakkoord is ook afgesproken dat er structureel € 11 miljoen extra beschikbaar komt voor achterstallig onderhoud. Voor 2009 betekent dit een toename van € 3 miljoen ten opzichte van vorig jaar. In de meerjarenbegroting wordt voorgesteld het geld dat in 2010 beschikbaar is voor nieuw beleid te besteden voor monumentenzorg (€ 425.000) en milieu (€ 75.000).

Tja,  het is voor de raad, het hoogste orgaan binnen een gemeente, dus betrekkelijk lastig om met gelden te schuiven. In totaal 0,5 – 2,0 miljoen per jaar. Dat is van de totale baten (of lasten) slechts 0,1 tot 0,4%. Eigenlijk een aalmoes, want de totale begroting gaat over bijna 460 miljoen per jaar of bijna een half miljard euro! De vaste schuld is 341 miljoen.

Klimaatverandering
Gelukkig is het CDA erachter gekomen dat duurzaamheid een belangrijk onderwerp is. Zij waren nogal geschrokken van de grote ecologische voetafdruk. Ook dienden zij een amendement in ‘Ideeënboek uitgevoerd’ voor Haarlem Klimaatneutraal 2030. Zij wilden hiervoor jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar stellen. Wij ook en de Actielijst, maar de andere partijen niet. Toch is dit bedrag maar een kleine rimpeling, als je het vergelijkt met het totale bedrag van de begroting. En zeker als je het bekijkt bij de storm die een ware klimaatverandering oplevert.

Andere moties
De moties Klimaatneutraal, Bewonersondersteuning, 4 miljoen en Commissie cultuur zijn onze moties, waarvan er  twee zijn aangenomen. De eerste twee.

Daarnaast waren er een flink aantal moties waarvan GroenLinks de mede-indiener was. Er waren moties over: Terugkeer van de commissie Cultuur, Motie van 4 miljoen, Bewonersondersteuning in 2009 en verder, Dekkingsvoorstel klimaatneutraal scenario 3, Voedsel is meer dan eten, Voedselbank niet nodeloos verhuizen, Gestippeld wonen, Veilig wonen, Permanente huisvestingjongerenwerk, Inspraak jongeren, Samen naar school en naar huis, Kaarten op tafel met volkshuisvesting, Parkeervignettensysteem op de schop!, City Shuttlebus, Even nog geen bomenkap Zuiderpolder en Burger niet de dupe (van aanleg nieuwe riool).
Deze werden allemaal (deels raadsbreed) aangenomen, behalve de eerste twee en de bomenkap in de Zuiderpolder. Dus op een veelheid aan terreinen werden moties ingediend.

Klimaatneutraal, scenario 3
Van een paar moties geef ik hier de omschrijving. GroenLinks heeft zich m.n. ingezet voor ‘Dekkingsvoorstel klimaatneutraal scenario 3’. Hierdoor kunnen er 4 fte uit algemene middelen (optimale variant) worden bekostigd. De resultaten zullen in beeld gebracht worden bij Milieujaarverslag en monitor en op het gebied van subsidiestromen en kennismanagement voor de sporen worden geen slagen gemist.

B9/032: Terugkeer van de commissie Cultuur
College wordt voorgesteld om voor de periode 2010-2014 weer een commissie Cultuur in te stellen en te overwegen om beleidsvelden economie en toerisme daarbij te betrekken. Indieners: Partij Spaarnestad, GLH en SP. Niet aangenomen.

B9/033: Motie van 4 miljoen
College wordt verzocht om de eenmalige voordelen 2009 en 2010 van 4,6 miljoen wel (volgens voorstel) aan de algemene reserve toe te voegen, maar nog niet te oormerken voor verbetering van de solvabiliteitspositie van Haarlem. Indieners: GLH en SP. Niet aangenomen.

B9/034: Bewonersondersteuning in 2009 e.v.
Het college wordt verzocht om de raad voor 2009 duidelijkheid te verschaffen over de bewonersondersteuning in 2009 en hierover wijkraden en bewonersgroepen te informeren en hierbij de evaluatie van de huidige verordening te betrekken. Indieners: Partij Spaarnestad, GLH, D66, Actiepartij, PvdA en SP. Raadsbreed aangenomen.

B9/035: Dekkingsvoorstel klimaatneutraal scenario 3
Besloten wordt om de extra kosten die de keuze voor scenario 3 met zich meebrengt, te weten 132.000 euro in 2009 te bekostigen uit de uitkomst van de septembercirculaire en de kosten vanaf 2010 structureel te bekostigen uit het budget voor nieuw beleid in 2010.
Indieners: GLH, SP, PvdA en Actiepartij. Aangenomen.

‘Gestippeld wonen’
Opvallend is die van ‘Gestippeld wonen’ voor ouderen. Krijgen ouderen dan als nog de mazelen?
De PvdA wil dat de gemeente Haarlem gaat experimenteren met ‘gestippeld wonen’. Dit is een vorm van gemeenschappelijk wonen, waarbij leden van een woongroep verspreid wonen over een complex waar ook andere bewoners wonen. De PvdA wil daarmee tegemoet komen aan de groeiende vraag naar wonen in een woongroep van met name oudere Haarlemmers. Gestippeld wonen kun je vinden bij de PvdA  http://www.haarlem.pvda.nl/nieuwsbericht/729.

B9/038: Gestippeld wonen
Het college wordt verzocht om actief te onderzoeken of in Haarlem in samenwerking met woningbouwcorporaties een project met gestippeld wonen voor ouderen kan worden opgezet en de gemeenteraad hierover binnen een jaar te informeren. Indieners: PvdA, VVD, SP, GLH, CDA en Actiepartij. Raadsbreed aangenomen.

B9/056: City Shuttlebus
College wordt opgedragen om voor periode april- mei 2009 i.s.m. Connexxion een pilot te organiseren voor inzet van een 8-persoons city shuttlebus, eventueel te voorzien van betaalde reclame-uitingen van kunstinstellingen en/of bedrijfsleven, op vrijdag en zaterdag van 9.30 - 17.30 uur en de route te leiden langs verschillende punten in de stad; hiervoor de gelden ad 221.899,04 aan te wenden uit de pijler onderbesteding economie, onder aftrek van de 1 euro-inkomsten en eventuele reclameopbrengsten van kunstinstellingen en bedrijfsleven; de pilot qua bezettingsgraad en de tijden waarop bezettingsgraad voornamelijk bereikt wordt voor het zomerreces 2009 geëvalueerd te hebben. Indieners: SP, PvdA, VVD, GLH, D66 en CDA. Raadsbreed aangenomen.

Fer Daalderop

«