Burhan Gün

Tevreden over de Toekomstvisie

Uitgesproken GroenLinks in de commissie Bestuur van 5 oktober door Burhan Gün

Voorzitter, u heeft mij vaker horen zeggen: "Waar enkelen denken voor velen.., blijven kansen en mogelijkheden onbenut!" Het doet mij dan ook goed dat de werkgroep, op uitdrukkelijk verzoek van GLH, actief op zoek is gegaan naar participatie van burgers, bedrijven, belangen- en welzijnsorganisaties, instellingen - waaronder ook kerken en moskeeën-, buurthuizen en zelfs sportkantines. Het actief ophalen van het 'participatie'net heeft geleid tot een grote hoeveelheid aan informatie over hoe Haarlemmers hun stad in 2040 zouden willen zien en willen beleven! Een compliment aan de werkgroep is dan ook op z'n plaats omdat zij van alle verkregen input ditmaal een degelijk, integraal en leesbaar visiedocument heeft weten te maken. Daar waar ik in eerdere behandelingen van de toekomstvisie principiële bezwaren heb gemaakt tegen de gesuggereerde tweedeling -zowel visueel als tekstueel- in de stad ben ik met deze nieuwe versie meer content.

Voorzitter, het document lezende bekroop mij sterk het gevoel dat vooral GLH leden deelgenomen moeten hebben aan het participatietraject. Of.., dat de visie van GLH inmiddels zoveel Haarlemmers aanspreekt dat we kunnen uitzien naar mooie ontwikkelingen in maart 2018! Het nadrukkelijk gedeelde beeld van alle betrokkenen is namelijk dat er grote zorgen zijn betreffende een leefbaar en gezond Haarlem in 2040. Een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad. Een stad waarin alle Haarlemmers gelijke kansen hebben op goede scholing, zinvol werk, een leuke woning en deelname aan het rijke maatschappelijk- en cultureel leven. Een stad waarin etnische, culturele, sociale en economische scheidslijnen zijn vervaagd en Haarlemmers op hun eigen wijze bijdragen aan het verhogen van het welzijn en de welvaart in de stad.

Voorzitter.., het visiedocument is nu wel meer voldragen en degelijker opgesteld maar laat duidelijk zijn dat ik, en ook mijn fractie, het niet met alle voorlopige voorstellen eens ben. Zo kan ik mij bijvoorbeeld niet vinden in een aantal oplossingen die worden voorgesteld mbt de bereikbaarheid. Er wordt gesproken van een regioring die Haarlem ontsluit. In optiek van GL is deze ontsluiting al gerealiseerd met Westelijk de Randweg en Oostelijk de A9. We vinden het dan ook vreemd dat deze als toekomstvisie is opgenomen... Ik ben zeer benieuwd hoe de portefeuillehouder hier tegen aan kijkt en zie uit naar de behandeling van dit dossier in commissie Beheer!

Ook wordt een tunnel beschreven die Haarlem Oost en -West met elkaar zou moeten verbinden. Is er überhaupt iemand die nadenkt over nut en noodzaak van een 6-baans brede geul die door het midden van de stad wordt gegraven en Haarlem Noord en- Zuid met elkaar zal scheiden??? Om nog maar niet te spreken van de financiële kosten die in de vele honderden miljoenen euro's zullen lopen....

Is de portefeuillehouder het met mij mee eens dat hier geen sprake kan zijn van verbinden en verbinding en slechts van geldverspilling? Ik neem, mede namens mijn fractie, bij deze een voorschot om vóór een ongedeelde stad te zijn en tegen het verspillen van gemeenschapsgeld!

Voorzitter, bij Informatietechnologie mis ik toekomstbeelden en ontwikkelingen zoals blockchain technologie, niet of slecht beveiligde smart city oplossingen en big data (analyse). Laten we voorkomen dat utopie..,dystopie wordt en in de toekomstvisie op z'n minst opnemen dat de privacy van burgers gewaarborgd is en blijft.., ook in 2040!

Ik begon mijn bijdrage met de stelling dat waar enkelen denken voor velen.., kansen en mogelijkheden onbenut blijven. Daar op voortbordurend nodig ik het college uit om meer out of the box te denken, creatiever te zijn en te blijven luisteren naar haar burgers. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om verhogen van de werkgelegenheid, spreiding van toerisme en horeca kan er meer in Haarlem Noord, -Oost en Schalkwijk worden gedaan dan nu aan voorstellen is opgenomen. De stad bruist van goede ideeën en heeft tijdens de participatieronde vele schetsen en oplossingsrichtingen aangedragen. Benut de aanwezige energie en kennis van onze burgers om de stad gezonder en leefbaarder te maken..!

Voorzitter, afrondend, gelukkig staat GLH niet alleen voor de uitdaging om de Haarlemse toekomstvisie te realiseren. Gelukkig dragen heel veel Haarlemmers, als geboren óf als nieuwe mug, uit alle wijken en buurten van de stad, vanuit hun eigen levensvisie, sociaaleconomische achtergrond en politieke voorkeur bij aan aan dit doel; een mooi, veerkrachtig en sterk Haarlem.., toonaangevend in de regio..! De toekomst is een bewegend doel.., maar we gaan een gezond en leefbaar Haarlem realiseren.., met elkaar.., voor elkaar!

 

Burhan Gün, Raadslid.