“Met het vaststellen van de Jaarrekening 2019 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid over 2019. In het jaarverslag wordt nader ingegaan op de bereikte prestaties.”

 

Uitgesproken GroenLinks tijdens de Raad van 24 juni door Peter van den Doel

GroenLinks is blij dat de accountants van PWC een goedkeurende controleverklaring hebben verstrekt voor de jaarrekening. Dat betekent dat het voorliggend document de kritische toets van de accountant heeft doorstaan.

Het audit-team is nog te belangrijk. De Third Line of Defence. Hopelijk kunnen we over 2020 zeggen dat de eerste en tweede lijn meer verantwoordelijkheid nemen.

De Europese aanbestedingsregels worden beter nageleefd, maar nog niet genoeg. Het niet naleven van de regels kan een financieel risico opleveren in de vorm van schadeclaims en rechtszaken van mogelijk benadeelde partijen.

De indicatoren: Ze helpen zeker om de jaarcijfers te lezen. Maar lang niet alle indicatoren geven een (verwachte) prestatie aan. We kijken uit naar de uitgestelde conferentie, om het jaarverslag beter leesbaar te maken

De schuldpositie is verbeterd in 2019, waarbij de netto schuldquote is gedaald.

Dat is goed nieuws en slecht nieuws. Goed nieuws omdat minder schuld meer ruimte biedt voor investeringen. Slecht nieuws omdat niet gedaan wat beoogd was is gedaan, of doorgeschoven naar 2020.

We zijn als GroenLinks dus blij en vooral niet blij.

 

Met dank aan de (schaduw) Raadsleden en ondersteuners die voor ons met behulp van de Duisenberg Light methode delen van de jaarrekening hebben uitgeplozen. Met opmerkelijke conclusies. Ik, wij, hebben daar weer veel van geleerd. We hopen dan ook dat in de volgende jaarrekeningen veel van de uitkomsten verwerkt zijn.

 

Maar wat kunnen we voor politieke conclusies trekken uit de jaarrekening 2019?

GroenLinks kijkt voornamelijk op drie manieren naar de stad en de cijfers:

 

De ongedeelde stad:

Hoewel toegankelijkheid in belang wint, hebben we in 2019 nog te vaak moeten vragen of er aan toegankelijkheid is gedacht.

De ontwikkelingen in Schalkwijk gaan nu hard ondanks de nodige vertragingen. Maar er is hard gewerkt om tot het begin van de realisatie van o.a. Schalkstad te komen. Het woningbouwprogramma is evenwichtiger door naast veel middeldure- en vrijesectorwoningen sociale woningen toe te voegen.

In andere delen van de stad ligt de nadruk meer op sociale huurwoningen voor een evenwichtiger demografische samenstelling per wijk en stad.

De Jeugdzorg en de WMO bleven punten van zorg door snel stijgende vraag naar hulp en voorzieningen. Er is heel hard gewerkt om aan alle hulpvragen zo goed mogelijk te voldoen.

Cultuur is voor GroenLinks een belangrijk onderdeel van de stad en in 2019 hebben we, soms met kunst en vliegwerk, de sector in stand gehouden. Per slot is minimaal 9% van de beroepsbevolking direct afhankelijk van een inkomen uit de cultuursector.

Het wordt gelukkig mogelijk om de diversiteit van het personeelsbestand basaal te meten. Dat maakt hopelijk duidelijk dat er werk aan de winkel is om het personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de diversiteit van Haarlem

 

De duurzame stad

Een van de grote ambities van GroenLinks, de COA en de hele raad. We zijn in 2019 onverminderd doorgegaan met de voorbereidingen voor het warmtenet in Meerwijk. Energiecoaches hebben mensen geholpen met eenvoudige energiebesparende maatregelen. Zonne-energieprojecten waar mogelijk ondersteund. We hebben elke keer aangedrongen op groene daken en horizontaal groen en het vergroten van de ecologische waarde van het groen.

We lezen dat er 1000 bomen zijn bijgekomen. Dat is goed nieuws. Maar de onderbouwing is moeilijk te vinden en het blijkt uiteindelijk dat de 1000 vooral gevonden zijn door een beter telling van het bestand aan bomen ipv nieuwe aanplant.

We zien dat er steeds meer aandacht is voor circulair bouwen etc., maar ook dat daar nog veel ruimte voor verbetering is.

We hopen dat er steeds meer bedrijven ontstaan en groeien die van ons afval en uitval nieuwe producten maken. Het is goed dat het C district daar nu een bijdrage aan levert.

We zijn druk met de milieuzones en het autovrije maken van delen van de stad.

Het vraagt offers van ons allemaal, maar als we in de toekomst de stad leefbaar willen houden zullen we nu maatregelen moeten treffen. Niet morgen of overmorgen, want dan zijn we veel te laat. Gelukkig zien wij dat het draagvlak onder de bewoners van Haarlem toeneemt.

 

De groeiende stad:

Er komen netto nauwelijks nieuwe sociale woningen bij. We moeten wachten tot na deze periode voor een substantiële groei in aantallen. Terwijl de wachtlijst voor een sociale woning alleen maar groter wordt. Nu de startnotities voor de 8 ontwikkelzones zijn vastgesteld is het wat GroenLinks betreft Fast Foreward. 

Er is op alle niveaus nagedacht over de groei van de stad en het is jammer dat mobiliteitsplan wat op zich laat wachten. Maar aan de andere kant: het is van zeer groot belang dat er een goede oplossing komt voor de mobiliteit. De stad is simpelweg niet gebouwd op (een ongebreidelde groei van) het autoverkeer en andere vormen van gemotoriseerd vervoer. Vandaar dat wij het vanaf nu willen spreken over een gezonde mobiliteit, waarin ruimte voor ander vormen van vervoer en een gezonde leefomgeving voorop staan. In de volgorde zoals in het COA-akkoord staat

1. Voetganger of beter ‘de stoepganger’ een begrip dat ALLE gebruikers van het trottoirs beschrijft, 2. fiets 3. OV 4. Overig vervoer.

Alleen dan blijft de stad met de beoogde groei bereikbaar en leefbaar, of beter Gezond!!

 

GroenLinks kan instemmen met het vaststellen van het voorliggend jaarverslag en de jaarrekening