Donderdag 11 februari j.l. bespraken we in de commissie beheer het "Plan B" voor de Vijfhoek. GroenLinks Haarlem heeft in dat kader de wethouder verzocht de maximumsnelheid op de Gedempte Oude Gracht terug te brengen naar 30 km/u. Ook hebben wij de wethouder gevraagd om het zebrapad bij de Grote Houtstraat te verbreden tot en met de Gierstraat - Koningstraat en daarbij voorgesteld dat zebrapad dan meteen uit te voeren in regenboogkleuren. Het stoplicht bij het zebrapad kan verplaatst worden naar de Gierstraat zodat er een hele brede oversteek komt en wij in Haarlem meteen een mooie attentie voor de diversiteit  hebben midden in de stad.

De reden om plan B, zoals de wijkraad Vijfhoek het alternatieve voorstel tot herinrichting van straten en verkeer in de wijk, had genoemd, was de volgende:

De wijkraad en een aantal betrokken bewoners van de Vijfhoek zijn al geruime tijd bezig met plannen om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Er zijn plannen ingediend bij de gemeente om een deel autoluw te maken (alleen 's morgens mogen er (vracht)auto's komen om te laden en lossen, de rest van de dag alleen een enkeling met een speciale toestemming), langere vrachtauto's te weren, een aantal straten eenrichtingverkeer te maken en een ander deel van de wijk auto-arm te maken. De wijkraad vond de plannen van het college onvoldoende ver gaan en vroeg de commissie hun plan aan de raad voor te leggen. We hebben als GroenLinks Haarlem en als commissie uiteindelijk niet ingestemd met het voorstel om het hele alternatieve plan aan de raad voor te leggen. De reden daarvan was dat het college al een aantal belangrijke voorstellen gaat uitvoeren en daarnaast een aantal belangrijke toezeggingen heeft gedaan tijdens de vergadering afgelopen donderdag. Zo zal het autoluwe gebied worden uitgebreid tot des straten en straatjes tussen de Gierstraat en de Gedempte Raamgracht. De gedempte Raamgracht zelf blijft overigens open, zodat ondernemers in de buurt daar nog met auto's bereikt kunnen worden. Het idee de buurt auto-arm te maken en daarmee een nieuwe vorm van beperking van autoverkeer te introduceren in de stad heeft GroenLinks Haarlem niet omarmd. Auto-arm betekent dat alleen bewoners met een pasje de wijk in kunnen en anderen niet. Dat lijkt een mooi plan om auto's van buiten de wijk tegen te houden en daarmee verkeer door de wijk te beperken, maar het beperkt niet het aantal auto's in de wijk en stimuleert autobezitters niet om hun (tweede of volgende) auto weg te doen en/of eventueel over te stappen op een deelauto, zoals volgens ons de wijk eigenlijk graag wil en ook GroenLinks Haarlem in de hele stad stimuleert. Naar onze mening is de wijk het meest gediend met beperking van het aantal auto's op de smalle straatjes in de wijk, dus ook beperking van het aantal auto's per huishouden. Als er minder parkeerplaatsen nodig zijn, is er meer ruimte voor groen en is er ook ruimte voor een of meer deelauto's. 

Zo hebben wij ook niet ingestemd met het voorstel van de wijk om als proef de Gierstraat op zaterdag verboden voor fietsers te maken. Op het moment is de fietser in de Gierstraat "te gast", dat wil zeggen dat fietsers en voetgangers samen gebruik maken van de straat en elkaar de ruimte geven en op elkaar letten. Dat betekent naar onze mening ook dat fietsers rustig fietsen en niet voetgangers "wegbellen". Het centrum heeft weinig noord-zuidverbindingen voor fietsers, reden om deze niet af te willen sluiten, maar wel te hopen dat het delen van de straat door voetgangers en fietsers op een goede manier gebeurt.

Binnenkort verwachten we een startnotitie over de maatregelen van de VIjfhoek en kunnen we nagaan of het voorstel beantwoordt aan wat we hebben besproken en wat er is toegezegd.