De avond over huishoudelijk afval in Haarlem in het Mondiaal Centrum was een succes. De avond was georganiseerd door het Platform Duurzaam Haarlem in samenwerking met het Mondiaal Centrum te Haarlem. De thema-avond werd gepresenteerd door Cora-Yfke Sikkema. Onder andere raadslid Anita de Jong werd geinterviewd over het ingediende inititiefvoorstel.

Quiz

Een vraag was: Welk percentage wordt in Haarlem gescheiden ingezameld? Hieronder vallen o.a. papier, glas, textiel, metaal en kunststof. De mogelijke antwoorden waren: a. 20%, b. 50%, c. 40% en d. 30%. Het juiste antwoord is d. 30%. Spaarnelanden sputterde bij dit getal, maar het is afgeleid uit CBS-statistieken en die zijn weer op gemeentelijk materiaal gebaseerd. Uit de kleine quiz bleek wel dat er nog veel onbekend is.

Jongeren

Ilse, die bij het Mondiaal Centrum een maatschappelijke stage had gelopen, vertelde ons wat zij onder afval verstond. Ze was verbaast hoeveel afval wij eigenlijk weggooien. Dat was haar met name opgevallen toen ze bij de AVI (Afval Verwerkingsinstallatie) van Amsterdam was geweest. Op de vraag van de presentatrice of ze nu minder spullen ging weggooien, antwoordde Ilse eerlijk en zei “Tja, je bent jong en ….” Het is voor jongeren ‘stoer’ om iets gewoon weg te gooien en je niet te storen aan regels.


Apeldoorn

Marc Veenhuizen uit Apeldoorn vertelt hoe ze het daar doen. Apeldoorn is de eerste grote gemeente die werkt met Diftar op basis van volumefrequentie. Het systeem werd om drie redenen ingevoerd: 1. De raad wilde een eerlijk systeem dat rekening houdt met het afvalgedrag van individuele huishoudens en zo inhoud geeft aan het milieubeginsel 'de vervuiler betaalt'. 2. Het bereiken van milieuwinst in de vorm van beperking van de afvalstromen en gescheiden inzameling voor recycling door middel van een prijsprikkel. 3.Het voeren van doelgroepenbeleid met behulp van de verkregen informatie via Diftar. Marc is betrokken bij de evaluatie. Hij stelt: ‘de afweging is voor 95% een politiek spel en slechts voor 5% is de inhoud er bij betrokken’. Dus al is het systeem (zowel diftar als de daadwerkelijke inzameling) inhoudelijk op orde, de politiek maakt het voor het grootste deel uit. En de beeldvorming is o zo belangrijk. Uit het Bewonersonderzoek Diftar blijkt dat 51 procent van de bewoners Diftar een goed systeem vindt. 35 procent van hen vindt het geen goed systeem en 14 procent maakt het niet uit hoe de afvalstoffenbelasting wordt doorberekend. Dat je zelf invloed kunt uitoefenen op de hoogte van de afvalstoffenheffing, noemen de bewoners het grootste voordeel. Ja, hier kunnen voorstanders hun voordeel mee doen, maar ook de tegenstanders, want meer dan eenderde vindt het geen goed systeem.

 
Hoe staat het in Haarlem?

De Spaarnelanden geeft met Paul Mul, ingehuurd door Spaarnelanden en werkzaam bij een Ingenieursbureau hun verhaal. Paul geeft via grafieken aan dat Haarlem het vergeleken met andere gemeenten van stedelijkheidsklasse 1 niet slecht doet. Het komt erop neer dat Haarlem al veel doet en ook veel wil.

Commentaar Fer: Als je gewoon alle gemeenten neemt met meer dan 100.000 inwoners, dan belandt Haarlem in degradatiegevaar. Zo staat Haarlem op de 23e plaats van de 25, dus zowat laatste wat betreft restafval (de grijze zak of rolemmer. Ze heeft dus bijna het meeste restafval per inwoner. Maastricht staat op de 1e plaats (minste afval) met 131 kg/inwoner. Rotterdam laatste, dus 25e met 395 kg/inwoner. Haarlem heeft 311 kg/inwoner. Dit blijkt simpel uit cijfers uit Statline van het  CBS (cijfers voor 2006). Het is maar net wat je gebruikt (Redactie).

 
Situatie bij Meerlanden

Andrea van de Graaf geeft overzicht van het ketenbeheer en keteninzicht bij Meerlanden B.V. Afval en milieu.

De Prioriteiten Duurzaamheid 2008 – 2010 zijn onder meer: Ketenbeheer/inzicht: afval = grondstof, Duurzaam inkopen 2010 en Duurzame Energie Projecten: Vergisting van GFT-afval en Vergassing van restafval. Gescheiden ingezamelde afvalstromen heeft ook prioriteit: GFT, plastic, glas, papier, textiel, ijzer, hout, puin, steen, banden, frituurvet, WeB en KCA. Deze afvalstromen worden gerecycled, in totaal 56%! (Haarlem heeft slechts 30% gescheiden inzameling!)

Het ketenbeheer/inzicht gaat een grote rol spelen. Hier speelt de term: ‘Afval = Grondstof’ een belangrijke rol. Uit het GFT-afval halen ze vijf producten: 1. Groengas, 2. CO2, 3. Compost, 4. Warmte: restwarmte leveren aan de kassen en 5. Water: restwater dat schoon genoeg is voor waswater voor het wagenpark. De besparing die ze kunnen leveren is interessant: 11,1  miljoen kg CO2. Deze besparing kunnen ze leveren aan derden in de vorm van groengas/energie/CO2/compost. Niet neutraal maar klimaatpositief! (Fer).


Interviews met gasten

Na de pauze werden eerst drie gasten geïnterviewd door Cora-Yfke. Eerst kwam Anita de Jong van GroenLinks aan het woord, omdat zij zeer onlangs een initiatiefvoorstel heeft ingediend ‘Duurzaam omgaan met afval in Haarlem’ bij de gemeenteraad. Daarin stelt zij voor om het gescheiden inleveren van afval te stimuleren en de kennis en afvalbewustzijn en afvalpreventie van de Haarlemse burger te vergroten. Voldoende aanbod van milieuparkjes, retourwinkels, gratis compostvaten en intensieve voorlichtingscampagnes is een voorwaarde om inwoners te stimuleren meer afval te scheiden en minder restafval aan te bieden. Anita wil naar een duurzame inzameling van huishoudelijk afval: meer afvalpreventie, meer afvalscheiding. GroenLinks wil het principe ‘de vervuiler betaalt’ van toepassing maken op de afvalinzameling en daarmee komen tot een eerlijker verdeling van de kosten. Bewoners die bewust met afval omgaan, krijgen een lagere aanslag. Daarna Jan van de Manakker van de SP, vertegenwoordiger van de commissie Beheer, met zijn kritische blik over initiatief GroenLinks. Hij wilde vooral dat de overheid zich krachtiger opstelt. Gescheiden inzamelen is prima. Tenslotte Jaap Reelfs, ambtenaar bij de gemeente Haarlem en belast met de afvalverwerking. Hij ging vooral op wat de gemeente van plan is. Het aantal bakken voor gescheiden inzamelen zal fors omhoog gaan, zowel voor glas als papier. Er komen ook ondergrondse bakken, met name voor bewoners, die dan hun huisvuil naar deze bakken dienen te brengen (met een pasje). Plastic wil de gemeente niet gescheiden gaan inzamelen, maar scheiden aan het eind. Hierover waren de meningen verdeeld. Scheiden, dus vooraf zou altijd een veel beter resultaat geven, en plastic is een containerbegrip, want er zijn zeer veel verschillende soorten plastics (Fer).

Fer Daalderop