Op woensdag 6 december heeft in het Mondiaal Centrum een ledenvergadering plaatsgevonden. Daarin is de afgelopen verkiezingscampagne besproken, heeft de Groen Links fractie haar ervaringen in de oppositie gedeeld met de leden en is het bestuur aan het woord geweest over haar samenstelling . Het voornaamste onderwerp was echter de tunnel onder het Spaarne voor de Zuidtangent, waarvoor de Provinciale Staten geld ter beschikking hebben gesteld.

De grote zaal van het Mondiaal Centrum was om 8 uur gevuld met een grote club leden uit de afdeling van bestuur en fractie, om het te hebben over met name de tunnel voor de Zuidtangent, de ervaringen van de fractie in de oppositie en de verkiezingscampagne in Haarlem. We hebben een goed resultaat behaald onder leiding van Esther de Ruyter, die trots kon melden dat ruim 50 leden een paar weken hard hebben gewerkt voor het resultaat: GroenLinks behield in Haarlem haar aandeel van 8%. Dit ondanks de anti democratiese tegenwerking van de SP. Zij hebben siestematies GrL. verkiezingsposters van bruggen verwijderd of overgeplakt met eigen posters. Hierover heeft het bestuur een protestbrief geschreven naar het SP-bestuur. Iedereen vond de raamposters die het landelijk naar de leden stuurde, niet goed. Zonde van het werk en het geld, dat hadden we zelf beter gekund. Daarom met goede moed naar de verkiezingen Provinciale staten in het voorjaar. Ter vergadering wordt alweer een leuk campagneteam gevormd. Wat is de mening van de leden mbt. de tunnel voor de Zuidtangent? Lucas schetst de stand van zaken. De buslijn is heel succesvol maar levert ook knelpunten op, met name bij de Lange brug of de verfroller. Daar wordt het ritme vaak onderbroken door verkeersopstoppingen op de weg en in het water, waardoor de bussen vaak in file de stad in of uit rijden ipv. om de 10 minuten een bus. GroenLinks was er altijd al voor om de Zuidtangent onder het Spaarne door te leiden, omdat gekozen was voor hoogwaardig openbaar vervoer. Tot nog toe was er teveel verzet tegen vooral de korte tunnel. De provincie wil echter die hoogwaardige OV lijn en stelt geld beschikbaar voor een lange tunnel variant. De gemeente Haarlem moet nu aangeven wat men wil. Een aantal leden die vanaf het eerste uur betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de Zuidtangent vindt dat Haarlem deze kans moet aangrijpen. Je kunt wel vinden, dat er met het geld van de provincie andere prioriteiten aangepakt moeten worden, maar Haarlem gaat niet over de besteding van het beschikbare geld. Inhoudelijk is de vergadering het eens met de keuze voor een tunnel vanaf Schipholweg naar de Turfmarkt, met daarbij de volgende eisen: - Tunnel moet beschikbaar zijn voor ambulance, brandweer en politie. - Het mag niet nog meer groen kosten. - De Kampersingel moet verbinding houden met het Spaarne. - In de constructie rekening moet rekening worden gehouden met een eventuele "vertramming" in de toekomst. Lucas: "Wij hebben ongeveer bereikt wat we wilden. Meer en meer partijen zijn voor hoogwaardig openbaar vervoer en dus voor de tunnel. Nu ook de provincie en de VVD". Hoe bevalt de oppositie? Dat was wennen, maar intussen voert de fractie GrL.de oppositie aan. De fractie heeft tegen de begroting van dit college gestemd omdat teveel onduidelijk bleef. We kijken krities naar de plannen voor de huisvesting van ambtenaren, waarbij men de zaken heel rooskleurig voorstelt maar allerlei structurele nadelen verzwijgt. De invoering van de ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ (WMO) leidt tot veel problemen voor personeel en mensen die hulp nodig hebben. Dit college gaat daar niet adequaat mee om. Toch vormt dit college geen onwerkbaar monstrum maar men schijnt met elkaar overweg te kunnen. Zo het er nu uitziet zijn er nog geen vervroegde verkiezingen in zicht. Het bestuur zoekt versterking. Leden worden uitgenodigd zich voor een plek aan te melden. In het bestuur is er een plaats vacant. Op de vraag wie het bestuur wil komen versterken, geven 3 mensen zich op, er valt dus wat te kiezen op de jaarvergadering maart ’07. Die mensen zijn Peggy Ravesteijn, Erika Mauritz en Anne Broekman Verder is.... Gino Smit stopt ermee. Hij heeft het te druk met de leiding van de Haarlemse bomenwachters. Gino Smit