bit-logo

Vragen over Bestuurlijk Interventie Team en wettelijke (Privacy) grenzen

Vragen GroenLinks inzake Actieprogramma integrale veiligheid en handhaving 2018.

Sinds najaar 2017 is het bestuurlijk interventieteam (BIT) actief in Haarlem.

Binnen de groep jongeren waarbij de inzet van de sociale partners onvoldoende effect heeft, wordt er sinds het najaar van 2017 een integraal huisbezoek afgelegd door het BIT-team. Een BIT-team betreft vertegenwoordigers van de gemeente (sociale zaken, BRP-controleur,) politie, de Belastingdienst, UWV en evt. andere relevante partners. Bij deze aanpak wordt niet alleen ingezet op de overlastgevende of criminele jongeren, maar ook op de kring rondom de jongeren. Dit zijn personen in het netwerk van de jongeren die hen mogelijk faciliteren bij het
overlastgevende of ondermijnende gedrag.

Onze fractie ondersteunt het belang om bij deze groep jongeren tijdig problemen te signaleren en te zoeken naar oplossingen. In Haarlem hebben we uitstekende voorzieningen zoals jet CJG, jongerenwerkers in samenwerkingsverbanden en ook het rolmodellenproject.

Met de inzet van het BIT voor de aanpak van probleemjongeren heeft het college er voor gekozen om niet in te zetten op een groepsaanpak, maar te focussen op het individu en het gezin. De bestuurlijke interventie gaat uit van een integrale aanpak, waarbij op verschillende aspecten interventies worden gepleegd, zowel op bestuurlijk, privaatrechtelijk en strafrechtelijk terrein. Naast de gemeentelijke afdelingen zijn politie, de belastingdienst, UWV, woningbouwcorporaties, etc etc partners binnen het BIT.
 

  Door deze aanpak is in zekere zin sprake van wederzijdse afhankelijkheid en kan het BIT alleen effectief functioneren als partners onderling informatie met elkaar delen. Zo de gemeente en betrokken partners ieder vanuit hun taak informatie over het individu en het gezin met elkaar waarbij nadrukkelijke aspecten van privacy in beeld komen.

  GroenLinks hecht er zeer aan dat privacy van individuele burgers wordt gerespecteerd. Het is tegen deze achtergrond dat wij ons afvragen of het onderling uitwisselen van deze informatie op grond van de privacywetgeving is toegestaan. Wij hebben daarom aan u de volgende vragen:

  1. Op basis van welke wettelijk bepalingen is het toegestaan dat u strikt persoonlijke informatie uitwisselt met de verschillende overheden, belastingdient, UWV, woningbouwcoorperaties etc etc?
  2. Wie beheert deze informatie en op welke wijze is dit vastgelegd?
  3. Vindt u het tot de corebusiness van de belastingdienst, UWV, sociale zaken en woningbouwcorporaties, etc behoren om op het terrein van openbare orde handhavend op te treden?

  Het opsporen en straffen van crimineel gedrag is een primaire taak van de politie en het Openbaar ministerie. In de Nederlandse rechtstaat is dit in goede wetgeving vastgelegd. Wie een strafbaar feit pleegt wordt vervolgd door het OM en vervolgens door de rechter veroordeeld. Landelijk is discussie gaande of het wenselijk is dat steeds meer zaken die feitelijk voor de rechter moeten komen, buiten de rechtszaal door het OM worden afgedaan. De onafhankelijke rechtspraak is een wezenlijke voorwaarde voor het democratisch functioneren van de rechtstaat.

  Dit is een zaak waarop niet alleen het parlement goed moet toezien. Ook op lokaal niveau moet de raad er op toezien dat de wet op een goede manier wordt toegepast. Waar sprake is van crimineel gedrag bij jongeren, dienen de daarvoor door de wet ingestelde instituties in beeld te komen en hun werk te doen. De vraag is of de werkwijze van het BIT legitiem is.

  We leggen u daarom de volgende vragen voor.

  1. Bent u het met de fractie van GroenLinks Haarlem eens dat het opsporen van criminele activiteiten primair een taak is van de politie en OM?
  2. Op basis van welke wettelijke gronden wordt het BIT -team ingezet?
  3. Verricht het BIT werkzaamheden op de toelaatbare grens van wetgeving dan wel wordt deze grens overschreden? Bijvoorbeeld bij het zonder bevel op agressieve wijze toegang verschaffen tot woningen?
  4. Als u zich daarvan bewust bent, waarom doet u dit dan? Is dit wat we willen Haarlem?
  5. Bent u bereid het functioneren van het BIT-team te bevriezen en op korte termijn grondig te evalueren en daarbij in ieder geval de volgende vragen te betrekken:
  • Welke afspraken zijn er gemaakt met de verschillende partners? Welke wettelijke gronden of convenanten zijn hiervoor aanwezig?
  • Op welke wijze zijn deze vastgelegd en wie ziet toe op naleving daarvan?
  • Welke afspraken zijn gemaakt over de verschillende rollen?
  • Welke criteria hanteert het BIT om in actie te komen? Hoe gaat deze besluitvorming?
  • Hoe wordt verantwoording afgelegd en aan wie?
  • Zijn de doelen duidelijk omschreven en worden deze ook gehaald?
  • Op welke wijze is nazorg geregeld?
  • Wat heeft het BIT tot op heden gekost en hoe worden deze kosten verdeeld?
  • Bent u bereid om deze evaluatie te delen met de raad en periodiek de raad openbaar te rapporteren over de inzet van het BIT?
  • Welke resultaten zijn tot op heden bereikt?
  • Welke neven effecten heeft de inzet van het BIT-team?

  Fractie GroenLinks

  Burhan Gün