Fractie bij ODIJmond
Fractie bij ODIJmond

Werkbezoek bij Omgevingsdienst IJmond

De fractie brengt een werkbezoek aan de Omgevingsdienst (OD) IJmond in haar hoofdkantoor in Beverwijk.

De ODIJmond voert namens vijftien gemeenten en de provincie Noord-Holland diverse milieutaken uit. Op het gebied van energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, kwaliteit van de bodem, geluid, veiligheid en flora & fauna. De OD verleent vergunningen en controleert bedrijven of zij voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Indien nodig treden zij handhavend op. Het OD behandeld klachten over zaken als geluid- en geuroverlast, bodemverontreiniging en illegale lozingen.

In feite vormen de 126 OD IJmondmedewerkers, sinds de toetreding van Haarlem in 2014 deels een ambtelijke milieuafdeling van de gemeente Haarlem. Deels: omdat binnen een Gemeenschappelijke Regeling de opdrachtgevers 15 gemeenten zijn in Kennemerland en een groot deel van Zaanstreek. (Bodem doet Haarlem zelf).

Milieuwetgeving is complex en vereist specialismen en milieubelasting houdt niet op bij de gemeentegrens.

De OD heeft in het gebied alle asbestdaken in kaart en verleent vergunningen en houdt toezicht op verwijdering. In Haarlem zijn er drie grote bedrijven met grote risico’s: TVM/Pharmachemie, MSD, en Scheepssloperij Treffers.

De Provincie doet 4 zware bedrijven in de regio, zoals TaTa-steel.

Toezicht en controle is er ook bij evenementen (Spaarnwoude) en horeca op het gebied van geluid, vaak in combinatie met brandveiligheid en bodemsanering en vuurwerk. Er zijn opsporingsambtenaren die mogen beboeten maar de OD wil liever waarschuwen en bijvoorbeeld energiebesparing adviezen geven.

Met warmtefoto’s en een data logger kan stookgedrag inzichtelijk worden gemaakt en bijvoorbeeld ‘s nachts volop stoken en in het weekend, beperkt worden.

De OD heeft tot aan de rechter gestimuleerd dat de supermarkten deuren voor de koeling hebben of afdekking op de koeling, alleen ALDI wil daar niet aan.

De OD stimuleert een GreenDeal en GreenBiz. Geeft advies over Schiphol, Ruimtelijke projecten, Mobiliteit (fietsen stimuleren).

Qua controle van regelgeving worden bijvoorbeeld lokpubers ingezet in de horeca, wordt bouw en woningtoezicht uitgevoerd  (Zandvoort) koeltorens gecontroleerd enzovoort.

Bij de omgevingswet gaat het om leefomgevingskwaliteit verbetering, dat vraagt maatwerk. Wat gebeurt er met gebouwen die kantoor waren en nu omgevormd tot woongebouwen? Bij van het gas-af is er aandacht voor lagere inkomensgroepen. Uiteindelijk moet je naar gebouwen die energie leveren.

Bij Circuit Zandvoort speelt dat ze vergunning hebben voor 12 UBO-dagen. (dagen met uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden).

Uiteraard stelt de stikstof uitspraak van de rechter grenzen aan activiteiten die stikstof produceren. Want er is een wet milieubeheer en wet Natuurbescherming. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) was bedoeld om minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkelingen te realiseren. Maar de overheid ‘vergat’ om op tijd verbeteringen aan te brengen dus is al in 90% van de natuurgebieden de norm overschreden en dreigt bijvoorbeeld heide in grasland te veranderen. Vanwege de stikstofdeposities wat in feite mest is.De Nederlandse richtlijnen volgen de Europese richtlijnen en zijn niet strenger.

De fractie bespreekt met de deskundigen nog een aantal onderwerpen o.a. details van de stikstofproblematiek, Formule 1, Schiphol en de overlast meten en de RES (Regionale Energie Strategie).

Met dank aan Bert Pannekeet (secretaris directeur), Bart van de Bovenkamp (integraal adviseur), Herbert Dekkers (strategie, beleid en teamleider).