Centrum

Centrum

De Haarlemmers in het centrum van onze stad hebben de afgelopen vier jaar de aanwezigheid van GroenLinks duidelijk ervaren: het autovrije gedeelte werd uitgebreid, de Lange Margarethastraat werd vergroend, de bewoners werden beter in staat gesteld afval te scheiden en de hobbel van de Nassaustraat werd verwijderd, om enkele voorbeelden te noemen.

GroenLinks Haarlem nam notie van de ideeën die bij inwoners in de Vijfhoek leefden en faciliteerden deze.

Ook ontvingen wij aanvragen voor een autovrije wijk vanuit Klein Heiligland. Ook hier willen wij graag een rol van betekenis spelen.

Verder zijn er gevaarlijke verkeerssituaties op de Gedempte Oude Gracht en hebben wij concrete ideeën om deze op te lossen, in overleg met bewoners en winkeleigenaren.

Ons historische en zeer aantrekkelijke centrum, voor bezoekers maar vooral ook voor bewoners, dichtbij en verder weg, moet wat ons betreft hét stadsdeel zijn waar de stoepganger op een voetstuk staat.

Het uitvoeren van het mede door ons ingevoerde fietsparkeerplan draagt hieraan bij. Dit stadsdeel wordt uiteraard gekenmerkt door horeca en culturele instellingen. Wij hebben laten zien dat wij een evenwichtige mix tussen deze functies en de woonfunctie in stand hebben weten te houden, door in goed contact te staan met de verschillende partijen, regelgeving te ontwerpen die de zaken adresseert waar het om draait en niet te veel of te weinig ‘regelt’. Hier willen wij mee doorgaan.

Na corona hebben horeca en cultuursector slimme politieke betrokkenheid nodig om de ‘renaissance’, wedergeboorte, te kennen die wij allen graag zien.

Daarbij hebben wij voor ogen om de afvalstromen veel circulairder te maken dan ze nu zijn, de bevoorrading slimmer en schoner te doen, de energievoorziening te vergroenen en meer energie op te gaan wekken, terwijl we de esthetiek van ons oude en vertrouwde centrum eerbiedigen.

Noord

Noord

De Haarlemmers in de buurt van de Cronjé hebben er de afgelopen jaren een geweldige wandelpromenade langs het Spaarne bij gekregen. Het is nu tijd om deze blauw-grijze verbinding te transformeren naar een blauw-groene verbinding.

GroenLinks wil uitvoering van de groene plannen die door de wijkbewoners van de Indische en de Transvaalbuurt zijn ingediend. De overkapping van de Cronjé wordt vervangen en uitgerust met zonnepanelen. Om de energie van de buurt verder te versterken mogen Haarlemmers deze stroom gratis gebruiken voor het opladen van de E Bike.

Het Schoterbos is de afgelopen periode (circulair) opgeknapt. We willen de groene en recreatieve buffer verder versterken door een tweede openluchtzwembad te realiseren, en wel de eerste klimaatpósitieve!

Het fietspad bij de Schoterweg moet beter onderhouden worden.

Bij de invoering van het vergunning-parkeren zal er meer ruimte vrijkomen voor de stoepgangers.

De mogelijke verbreding en vereffening (anti hobbel de bobbel) van het fietspad van de Schoterweg is denkbaar, zonder dat dat ten koste gaat van vierkante meters groen.

De Kweektuinen worden dé hub waar groene ondernemers Haarlemmers ontmoeten en begroeten.

GroenLinks wil de afgebrande boerderij in het Zaanenpark zo snel mogelijk hersteld wordt.

Het veenweidegebied van Haarlem Noord willen we verder onder water zetten zodat er meer veenweide vogels kunnen broeden en we beter inspelen op de klimaatverandering.

De boerderij Noord Akendam wordt in ere hersteld waarbij we er rekening mee houden dat de biodiversiteit prioriteit heeft.

De sociale cohesie wordt verder versterkt door grootschalige isolatiecampagnes die met behulp van bewoners worden georganiseerd en uitgedragen.

We ondersteunen de verdere ontwikkeling van het Vogelhospitaal en beschermen de scoutinggroepen tegen commerciële ontwikkelaars.

Het Marsmanplein wordt opgeknapt met een culturele muurschildering en een balletschool.

Schalkwijk

Schalkwijk

Schalkwijk Noord wordt de corridor van Haarlem.

De Amerikaweg krijgt een fly-over, speciaal voor fietsers.

De Poelbroek, de Molenplas, de Meerwijkplas en de Schouwbroekerplas krijgen meer vogelkijkhutten zodat er op een verantwoorde manier van onze natuur kan worden genoten.

Lokale voedselvoorzieningen zoals Ecoring worden verder gefaciliteerd.

Het winkelcentrum in Schalkwijk wordt verder ontwikkeld en opgeknapt.

Schalkwijk Zuid heeft met de investering van IVORIM (30 miljoen) de financiële ruimte gekregen om de eerste klimaatpositieve wijk van Nederland te worden door de inzet van geothermie en nog meer ruimte voor groen en water. Hiermee zal ook de aansluiting met het riool en de verzakking van het trottoir worden aangepakt.

Circulaire organisaties zoals Mooi Zooi of kringloopwinkels en de bibliotheek kunnen de gezelligheid in de wijk verder versterken.

Woningcorporaties worden verder gefaciliteerd om schimmel- en ongezonde woningen te slopen. Een nieuw cultuurpodium is gestart.

ZuidWest

Zuid-West

Wij zien mogelijkheden om meer woningen langs het spoor te bouwen, met een groener karakter dan de nieuwbouw die net is neergezet, als onderdeel van De Hangende Tuinen Van Haarlem.

Gevaarlijke kruispunten zoals de Zijlweg-Julianalaan en op de Westergracht moeten worden aangepakt.

Op de Wagenweg wordt de 30 kilometer per uurszone uitgebreid.

Verder zetten wij in op het vrijwillig uitkopen van boeren van Haarlem.

Wat de pilot van iZoof zowel in de Planetenwijk als het Ramplaankwartier heeft opgeleverd aan verbinding tussen bewoners door elektrisch auto’s met elkaar te delen, dient niet verloren te gaan. De gemeente dient een actieve rol te pakken om een werkende business case te vinden voor dit initiatief omdat er meerdere maatschappelijk doelen mee gemoeid zijn.

Er dient op korte termijn een onderzoek gestart te worden naar hoe de bewoners de parkeerdruk ervaren omdat voldoende verzoeken daartoe zijn binnengekomen. De gemeente dient haar wachtlijst voor deze onderzoeken weg te werken.

De speeltuin aan de Croesenstraat dient nu een duidelijke impuls te krijgen.

Het ingenieuze bewonersinitiatief om het Ramplaankwartier middels een warmte-koude opslag van het gas af te krijgen, met inzet en nauwe betrokkenheid van álle bewoners in de wijk, is een voorbeeld. Deze ‘case’ dient zo goed en kostenefficiënt mogelijk uitgevoerd te worden en er dienen lessen geleerd te worden om het implementeren van dit initiatief in zoveel mogelijk andere wijken mogelijk te maken.

Oost + Waarderpolder

Oost en de Waarderpolder

De vergroening van de Gedempte Oostersingelgracht vergroot het woongenot van de hele wijk.

Het Reinaldapark wordt verder bebost en we starten een pilot met plasticetende bacteriën om de bodem verder te verbeteren.

Het gevoel van veiligheid in heel Parkwijk moet worden verbeterd.

Op de Zomerkade-markt mogen mensen ook hun tweedehands spullen verkopen.

Het Slachthuisterrein wordt de gitaarhub van Haarlem. Hier geven we de opvolgers van Chef’Special de ruimte om muziek te maken.

De Waarderpolder is ons bedrijventerrein. De verstening in de Waarderpolder is groot en dat kan ook een groot probleem voor de werknemers worden. Met de komst van klimaatverandering krijgen we meer last van stortregens en hittestress. Stortregens kunnen namelijk voor overstromende toiletten zorgen en hittestress kan de productiviteit van medewerkers sterk verlagen.

De afgelopen jaren hebben steeds meer ondernemers ingezet op de nieuwe stadseconomie die rekening houdt met de randvoorwaarden van onze economie; een sociaal, veilig, duurzaam en groen systeem. Duurzame ondernemers willen we ondersteunen door een verbeterde zichtbaarheid.

We willen van de Waarderpolder het meest groene en duurzame bedrijventerrein van Nederland gaan maken. Dat betekent ook gereguleerd parkeren en meer fietspaden. Gebouwen met zonnepanelen op alle beschikbare daken en groen planten waar dat kan. Dit doen we samen met de ondernemers.

Ook wordt de Paul Krugerbrug uiterlijk in 2026 aangelegd en er komt een fietstunnel van de Waarderpolder naar Oost als onderdeel van de Oostpoort visie.

We meten de temperatuur in de Waarderpolder en zorgen voor meer groen. Op die manier hoeven bedrijven geen airco's te kopen. De Waarderpolder wordt het bedrijventerrein van de toekomst door de inzet van zero emissie hub en vervoer over water waar dat haalbaar is

Spaarndam

Spaarndam

Spaarndam is het dorp van Haarlem. Het sterke dorpskarakter is verbonden met Haarlem, Spaarnwoude en de gemeente Velsen. Spaarndam blijft sociaal ongedeeld, De Kolk autovrij en we maken de Dijk fietsvriendelijker en veiliger. Geen sluipverkeer door Spaarndam.

We zetten in op versterking van de natuurwaarden Mooie Nel, Hekslootpolder en Landje van Gruijters.

En natuurlijk willen we een daling van het luchtverkeer naar en van Schiphol.

We willen de inwoners van Spaarndam veel meer betrekken bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Een burgerberaad over de visie over Spaarndam zien wij als een goed middel hiervoor.