Iedereen die nu een auto of zelfs twee auto’s heeft, komt in aanmerking voor een vergunning voor die ene of die twee auto’s. De vergunning moet aangevraagd worden bij de gemeente en daarvoor moet betaald worden. In het voorstel wordt het te betalen bedrag voor een eerste parkeervergunning zo laag mogelijk gehouden (onkosten, € 112,--/ € 75,-- per jaar), om bewoners niet extra op kosten te jagen. Voor een tweede vergunning zal meer betaald moeten worden (€ 420,--/ €280,-- per jaar). Voor een derde auto is het niet mogelijk een parkeervergunning te verkrijgen. Het systeem zal per buurt worden ingevoerd, waarbij zal worden gestart met buurten of wijken, waar de parkeerdruk nu meer dan 85% is.

GroenLinks Haarlem is blij met het voorstel om over te gaan tot gereguleerd parkeren in Haarlem. Haarlem is een grote, versteende stad, met veel smalle straten, dicht bebouwd, dicht bewoond dus ook met veel auto’s. Daarom is het belangrijk dat we er naar streven dat de bewoners van Haarlem, ook al is het niet voor de deur, toch in elk geval in de directe omgeving van hun woning een plekje voor hun auto kunnen vinden. Veel andere soortgelijke steden hebben al gereguleerd parkeren ingevoerd om de schaarse openbare ruimte in de stad beter te verdelen.

Door het parkeren te reguleren wordt de parkeerruimte in de buurt alleen bestemd voor de bewoners met een vergunning en niet voor mensen die van buiten komen of in een andere buurt wonen. De schaarse parkeerruimte die we hebben, wordt eerlijk verdeeld onder de bewoners in de buurt, die daar behoefte aan hebben. GroenLinks Haarlem is van mening dat dit de beste en eerlijkste manier is om de parkeerruimte te verdelen. Niet is belangrijk wie het meest kan betalen. Daarom is de eerste vergunning niet duur. De tweede is duurder, om ervoor te zorgen dat mensen een serieuze afweging maken of ze die tweede auto nodig hebben. Als je die auto nodig hebt, dan heb je er ook kosten voor over. Zo niet, dan kun je hem beter weg doen en het plaatsje beschikbaar maken voor een buurtgenoot. Natuurlijk wordt ook in dit plan het bezoekersparkeren geregeld, zoals dat ook in de huidige wijken waar gereguleerd parkeren geldt, bestaat. Bezoek mag dus wel parkeren in de buurt voor een gering bedrag.

In het plan is ook opgenomen dat er een vergunningplafond komt. Dat wil zeggen dat er niet meer vergunning worden uitgegeven dan er parkeerplekken in de buurt zijn. Ook dat zal helpen ervoor te zorgen dat er voor iedereen die dat nodig heeft een plekje voor de auto is.
Overigens zal dat de huidige autobezitters niet deren, voor hen geldt het plafond niet. Een
vergunningplafond zal er uiteindelijk voor zorgen dat er meer ruimte komt in de buurt, zodat de stoep weer voor de voetganger is en er zelfs ruimte komt voor meer bomen in de straat. Dat is belangrijk om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Meer schaduw, meer koelte door groen en bomen en meer opvang van CO2.

Het voorstel past in het mobiliteitsbeleid, waarin we hebben vastgesteld dat mobiliteit per auto zo mogelijk moet worden omgevormd naar mobiliteit per fiets, te voet of met het OV. Het past ook in het groenbeleidsplan, waarin het beleid voor vergroening van Haarlem en de plannen voor regenwateropvang is bepaald.

Laten we hopen dat veel Haarlemmers zien hoe belangrijk dit plan is voor een leefbare stad en dat zij achter het plan staan, zodat we zo snel mogelijk kunnen starten met het invoeren van de parkeerregulering !